„Bajki samograjki”, czyli o słuchowiskach i książkach do słuchania w rozwoju mowy dziecka

Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn


Abstract

The article describes selected possibilities of using radio plays and audio books in the course of speech therapy and it shows what competencies and skills are shaped during the reception of audio works.


Keywords:

audiobook, słuchowisko, logopedia, rozwój mowy dziecka


Albińska K. (2012): Ku nauce i zabawie: refleksja nad edurozrywkowym potencjałem słuchowisk i audiobooków: aspekt szkolny i pozaszkolny. „Zeszyt Naukowy – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie” z. 26, s. 58–72.   Google Scholar

Albińska K. (2013): Nie taki diabeł straszny jak go malują?: literatura audialna w kontekście szans i zagrożeń dla rozwoju czytelnictwa współczesnej młodzieży. [W:] M. Antczak,   Google Scholar

A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska (red.): Media a czytelnicy: studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia. Łódź, s. 183–219.   Google Scholar

Bachura J. (2008): Tekst audialny jako element humanistycznej edukacji gimnazjalistów. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” nr 11, s. 275–286.   Google Scholar

Bachura J. (2009): Semiotyczno-audialne znaki radiowe a rzeczywistość przedstawiona w wybranych słuchowiskach radiowych: (motyw lasu). „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” nr 12, s. 397–408.   Google Scholar

Bachura J. (2010): Analiza semiologiczna współczesnego słuchowiska. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” nr 13, s. 475–488.   Google Scholar

Bachura J. (2011): O sytuacji odbiorcy współczesnego słuchowiska. [W:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek (red.): Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa. Warszawa, s. 197–211.   Google Scholar

Bardijewska S. (2001): Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku. Warszawa.   Google Scholar

Bautsz-Sontag A. (2011): Rozumienie emocji a kształtowanie kompetencji interpersonalnych : praca w formule ekspresyjnych działań biblioterapeutycznych. „Chowanna” 1, s. 245–263.   Google Scholar

Burczyn M. (2014): Audiobook – innowacja czy herezja?, , dostęp: 21.01.2018.   Google Scholar

Gleason J. B, Ratner N. B. (red.) (2005): Psycholingwistyka. Tłum. J. Bobryk i in. Gdańsk.   Google Scholar

Grabias S. (2001): Perspektywy opisu zaburzeń mowy. [W:] S. Grabias (red.): Zaburzenia mowy. T. 1, s. 7–43.   Google Scholar

Grabias S. (2012): Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologia zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego. [W:] S. Grabias, M. Kurkowski (red.): Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Lublin, s. 15–72.   Google Scholar

Huszczyński A. (1937): Prometeusz skowany. „Pion” nr 13.   Google Scholar

Kaziów M. (1973): O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska. Wrocław.   Google Scholar

Kwiatkowski M. J. (1972): Narodziny Polskiego Radia. Warszawa. Ladorucki J. (2013a): Audiobook – nowa przestrzeń słowa. [W:] G. Leszczyński (red.): Słowo na terytorium sztuki dla dziecka. Poznań, s. 191–208. Ladorucki J. (2013b): Audiobook – słuchanie i radość lektury. [W:] M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska (red.): Media a czytelnicy: studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia. Łódź, s. 381–399.   Google Scholar

Ladorucki J. (2016): Fonosfera i teatr wyobraźni. Literatura do słuchania w przestrzeni współczesnej kultury. [W:] A. Gemra (red.): Literatura i kultura popularna. Między tradycją a nowatorstwem. Wrocław, s. 115–128.   Google Scholar

Łastowiecki J. (2014): Dźwięk przestrzenny jako ekwiwalent misyjnego i komercyjnego modelu artystycznych produkcji audialnych. „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” nr 10/1, s. 62–78.   Google Scholar

Łastowiecki J. (2015): Intryga audio. Hybrydyczna rzeczywistość słuchowiska Krzysztofa Czeczota Andy. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 28(2), s. 145–160.   Google Scholar

Łastowiecki J. (2016): Jak opisywać słuchowisko radiowe? Od refleksji międzywojennej do najnowszych ujęć badawczych. „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 12, nr 1, s. 11–24.   Google Scholar

Łobacz P. (2005): Prawidłowy rozwój mowy dziecka. [W:] T. Gałkowskiego, E. Szeląg i G. Jastrzębowskiej (red.): Podstawy Neurologopedii. Podręcznik akademicki. Opole, s. 231–268.   Google Scholar

Makarewicz R. (2006): Dysleksja w opinii językoznawcy. Składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych. Olsztyn.   Google Scholar

Osowicka-Kondratowicz M., Kilka słów o bajkach i ich aktorskich interpretacjach w ujęciu fonetycznym i logopedycznym. [W:] M. Zaorska, I. Borys (red.): Bajki i mity w sztuce i edukacji. Olsztyn, s. 135–145. Osowicka-Kondratowicz M. (2018): Logopedyczne wymiary słuchowisk i książek do słuchania. [W:] Искусство и искусствоведение: Исполнительство и педагогика. T. XVI. Кемерово 2018, s. 202–216.   Google Scholar

Ostasz M., Michalik M. (2016): Logopedyczny wiersz pajdialny. Kraków.   Google Scholar

Pawlik A. (2010): O instancji odbiorcy działa adaptowanego na przykładzie słuchowisk dla dzieci. [W:] B. Bogołębska, M. Worsowicz (red.): Styl, dyskurs, media. Łódź, s. 497–506.   Google Scholar

Pawlik A. (2012): Aktor w teatrze radiowym. „Folia Litteraria Polonica” 3(17), s. 81–94.   Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E. (2001): Słowa, głosy, dźwięki w słuchowiskach radiowych. [W:] K. Michalewski (red.): Język w komunikacji. T. II. Łódź, s. 54–60.   Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E., Bachura J. (2010): Rola słuchowisk w komunikacji kulturowej. [W:] M. Rajewski, K. Stępnik (red.): Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym. Lublin, s. 155–171. Słaby A., Święcicka I., Włodarczyk R. (2010): Projekt Ptasie Radio – jako przykład edukacji przyrodniczej. „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”. R. 12, z. 1(24), s. 173–182.   Google Scholar

Trębska-Kerntopf A. (2008): Co słychać w słuchowisku, czyli o technikach pracy z teatrem wyobraźni na zajęciach j. polskiego jako obcego. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 18, s. 63–70.   Google Scholar

Wasylewicz M. (2014): Książka papierowa czy elektroniczna – preferencje czytelnicze dzieci i rodziców w dobie ekspansji nowych technologii. [W:] J. Morbitzer, E. Musiał (red.): Człowiek, Media, Edukacja. Kraków, s. 362–372.   Google Scholar

Wysocka M. (2013): Rozwój kompetencji prozodycznej. [W:] J. Panasiuk, T. Woźniak (red.): Język, człowiek, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana prof. S. Grabiasowi. Lublin, s. 861–874.   Google Scholar

Zaorska M. (2015): Ćwiczenia z wiersza – strofa Onieginowska. „Przegląd Rusycystyczny”, s. 110–124.   Google Scholar


Published
2019-10-01

Cited by

Osowicka-Kondratowicz, M. (2019). „Bajki samograjki”, czyli o słuchowiskach i książkach do słuchania w rozwoju mowy dziecka. Prace Językoznawcze, 20(2), 141–156. https://doi.org/10.31648/pj.4572

Magdalena Osowicka-Kondratowicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, OlsztynLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.