Nazwy destrukcyjnych procesów naturalnych i ich efektów w leksykonie współczesnej polszczyzny

Magdalena Danielewiczowa

Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0003-1371-1867


Abstract

W artykule omawiane jest pole znaczeniowe wyrażeń odnoszących się do naturalnych procesów destrukcji materii oraz do efektów tych procesów we współczesnej polszczyźnie. Autorka koncentruje się głównie na czasownikach (takich jak na przykład: zgnić, spleśnieć, zjełczeć, zwietrzeć, zardzewieć) i na odpowiadających im formach nominalnych: przymiotnikowych i rzeczownikowych. Okazuje się, że wyrażenia należące do omawianego pola są w języku polskim nie tylko liczne, lecz także semantycznie wyspecjalizowane, co znajduje odbicie w ich strukturze walencyjnej i, w konsekwencji, w łączliwości. Użytkownicy języka regularnie przenoszą tego rodzaju wyrażenia na zjawiska o charakterze mentalno-duchowym (np. zgniła demokracja, zwietrzałe idee). Znaczna część omawianego w artykule słownictwa należy do najstarszego złoża polszczyzny i oparta jest na rdzeniach prasłowiańskich.


Keywords:

Polish language, semantic field, lexical restrictions, meaning, metaphorical uses ARTYKUŁY 6 Magdalena, Polish language, semantic field, lexical restrictions, meaning, metaphorical uses


Bogusławski A. (1987): Obiekty leksykograficzne a jednostki języka. [W:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej 2. Red. Z. Saloni. Białystok, s. 13–34.   Google Scholar

Bogusławski A. (2003): Aspekt i negacja. Warszawa.   Google Scholar

Boryś W. (2010): Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.   Google Scholar

Mańczak W. (2017): Polski słownik etymologiczny. Kraków.   Google Scholar


Published
2019-11-06

Cited by

Danielewiczowa, M. (2019). Nazwy destrukcyjnych procesów naturalnych i ich efektów w leksykonie współczesnej polszczyzny. Prace Językoznawcze, 21(4), 5–18. https://doi.org/10.31648/pj.4693

Magdalena Danielewiczowa 
Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0003-1371-1867License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.