Nazwy destrukcyjnych procesów naturalnych i ich efektów w leksykonie współczesnej polszczyzny

Magdalena Danielewiczowa

Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0003-1371-1867


Abstract

W artykule omawiane jest pole znaczeniowe wyrażeń odnoszących się do naturalnych procesów destrukcji materii oraz do efektów tych procesów we współczesnej polszczyźnie. Autorka koncentruje się głównie na czasownikach (takich jak na przykład: zgnić, spleśnieć, zjełczeć, zwietrzeć, zardzewieć) i na odpowiadających im formach nominalnych: przymiotnikowych i rzeczownikowych. Okazuje się, że wyrażenia należące do omawianego pola są w języku polskim nie tylko liczne, lecz także semantycznie wyspecjalizowane, co znajduje odbicie w ich strukturze walencyjnej i, w konsekwencji, w łączliwości. Użytkownicy języka regularnie przenoszą tego rodzaju wyrażenia na zjawiska o charakterze mentalno-duchowym (np. zgniła demokracja, zwietrzałe idee). Znaczna część omawianego w artykule słownictwa należy do najstarszego złoża polszczyzny i oparta jest na rdzeniach prasłowiańskich.


Keywords:

Polish language, semantic field, lexical restrictions, meaning, metaphorical uses ARTYKUŁY 6 Magdalena, Polish language, semantic field, lexical restrictions, meaning, metaphorical uses


Bogusławski A. (1987): Obiekty leksykograficzne a jednostki języka. [W:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej 2. Red. Z. Saloni. Białystok, s. 13–34.   Google Scholar

Bogusławski A. (2003): Aspekt i negacja. Warszawa.   Google Scholar

Boryś W. (2010): Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.   Google Scholar

Mańczak W. (2017): Polski słownik etymologiczny. Kraków.   Google Scholar


Published
2019-11-06

Cited by

Danielewiczowa, M. (2019). Nazwy destrukcyjnych procesów naturalnych i ich efektów w leksykonie współczesnej polszczyzny. Prace Językoznawcze, 21(4), 5–18. https://doi.org/10.31648/pj.4693

Magdalena Danielewiczowa 
Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0003-1371-1867