Names of colours in Russian fashion magazines (prototypisation and structural analysis)

Anna Romanik

Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0002-2733-6503


Abstract

This paper provides a structural and semantic analysis of colour names excerpted from
glossy Russian fashion magazines. Special attention was paid to illustrate the prototypes
of researched names. It was found that the names of colours and shades were derived
from the names of flowers, fruits, minerals, dishes and food, phenomenon of nature etc.
The analysis also includes a description of the structural properties of selected constructions.
One-word names of colour are expressed by nouns and adjectives. The most
productive models of colour name are compound words and expressions consisting
of multiple elements. Their popularity stems from the fact that such constructions have
a wider ability to add detail to concepts. It was also observed that names of colours used
in fashion discourse are very important elements of an advertised commodity and should
attract the attention of readers.


Keywords:

colour names, fashion discourse, glossy magazines, prototypes, Russian language


Benenowska I. (2011): O kolorach w języku (na tle różnych perspektyw badawczych). [W:] In silva verborum: prace dedykowane profesor Ewie Pajewskiej z okazji 30-lecia pracy zawodowej. Red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska i P. Wojdak. Szczecin, s. 47–63.   Google Scholar

Bjelajeva I. (2005): Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim. Warszawa.   Google Scholar

Gage J. (2008): Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji. Przeł. J. Holzman. Kraków.   Google Scholar

Handke K. (2002): Świat barw. Kraków.   Google Scholar

Jaros V. (2014): Apetyczna dynia, Pachnąca maciejka, Szept lasu, czyli jak postrzegają barwy kreatorzy chrematonimów nazywających farby ścienne. [W:] Język – estetyka – sztuka. Red. D. Jastrzębska-Golonka, A. Rypel. Bydgoszcz, s. 115–127.   Google Scholar

Kaczmarek A. (2014): Fluo, antracyt i rozlana benzyna, czyli o nazwach kolorów w polskiej współczesnej prasie kobiecej. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”. Vol. 21(41), z. 2, s. 155–166.   Google Scholar

Komorowska E. (2010): Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne. Szczecin.   Google Scholar

Lacoff R. (1975): Language and woman’s place. New York.   Google Scholar

Petruničeva V. (2000): Paleta barw w języku rosyjskim: o przymiotnikowych nazwach barw. [W:] Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. Cz. 1. Red. R. Grzegorczykowa i K. Waszakowa. Przeł. K. Waszakowa. Warszawa, s. 39–58.   Google Scholar

Rejakowa B. (2008): Kulturowe aspekty języka mody. Lublin.   Google Scholar

Tokarski R. (2004): Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin.   Google Scholar

Waszakowa K. (2003): Porównanie znaczeń podstawowej barwy żółtej w języku, polski, czeskim, rosyjskim, ukraińskim i szwedzkim. [W:] Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. Cz. 2. Red. R. Grzegorczykowa i K. Waszakowa. Warszawa, s. 163–188.   Google Scholar

Барт Р. (2003): Система моды. Статьи по семиотике культуры. Москва,   Google Scholar

Бахилина Н. Б. (1975): История цветообозначений в русском языке. Москва.   Google Scholar

Василевич А. П. (2004): О современных тенденциях развития лексики цветообозначения. [B:] Проблемы цвета в этнолингвистике, истории и психологии. Круглый стол. Pед. А. П. Василевич. Москва, с. 5–14.   Google Scholar

Василевич А. П., Кузнецова С. Н., Мищенко С. С. (2005): Цвет и названия цвета в русском языке. Москва.   Google Scholar

Зиновьева Е. С. (2016): Дискурс русскоязычных глянцевых журналов как объект изучения медиалингвистики. „Вестник Череповецкого государственного университета” № 4, с. 8892.   Google Scholar

Кравцова Л. П. (2017): Нейминг цвета в языке моды, «Коммуникативные исследования» 2 (12), с. 69–86, , dostęp: 21.03.2018.   Google Scholar

Кулешова Н. А. (2011): Язык моды в эпоху глобализации (об англо-американских заимствованиях в русской, испанской и французской версиях журнала Vogue. „Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика” 1, c. 52–61.   Google Scholar

Кульпина В. Г. (2001): Лингвистика цвета: Термины цвета в польском и русском языках. Москва.   Google Scholar

Кульпина В. Г. (2004): Факторы динамизации эволюционных процессов в русской и польской цветономинации. [B:] Проблемы цвета в этнолингвистике, истории и психологии. Круглый стол. Pед. А. П. Василевич. Москва, с. 29–32.   Google Scholar

Матвеева Е. К. (2013): Цвет как дифференцирующий признак лексико-семантической группы одежда в рекламном дискурсе моды. „Филология и культура” 4(34), с. 67–70.   Google Scholar

Чуньчунь С., Чарыкова О. Н. (2016): Система колоративов в рекламных каталогах декоративной косметики. „Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация” 3, с. 30–32.   Google Scholar


Published
2019-11-06

Cited by

Romanik, A. (2019). Names of colours in Russian fashion magazines (prototypisation and structural analysis). Prace Językoznawcze, 21(4), 211–221. https://doi.org/10.31648/pj.4697

Anna Romanik 
Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0002-2733-6503