Swoistość nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku (rekonesans badawczy)

Izabela Łuc

Uniwersytet Śląski, KatowiceAbstract

The article comprises an initial (draft) description of surnames of the inhabitants
of Southern Silesia related to an attempt of comparative all-Poland and
regional overviews.


Keywords:

nazwisko, analiza konfrontatywna, region, południowy Śląsk


Bąk P. (1995): Typy nazwisk i przezwisk odimiennych w ziemi piotrkowskiej. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”. T. 34, s. 5–28.   Google Scholar

Bubak J. (1970–1971): Nazwiska ludności dawnego starostwa nowatorskiego. Cz. 1 i Cz. 2. Warszawa–Wrocław–Kraków.   Google Scholar

Bubak J. (1986): Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego. Kraków.   Google Scholar

Cieślikowa A. (1990): Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji. Wrocław.   Google Scholar

Czopek-Kopciuch B. (2005): Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry a nazwiska w Polsce. „Onomastica” L, s. 234–254.   Google Scholar

Gala S. (1984): Struktura antroponimów z komponentem „-el”. „Onomastica Slavogermanica” nr 18, s. 124–126.   Google Scholar

Gala S. (1985): Polskie nazwy osobowe z podstawowym „-l-”//-„ł-” w części sufiksalnej. Łódź.   Google Scholar

Kaleta Z. (1998): Nazwisko w kulturze polskiej. Warszawa.   Google Scholar

Kosyl C. (1983): Forma i funkcja nazw własnych. Lublin.   Google Scholar

Kosyl C. (2005): Nazwiska typu „Szymani”, „Szewczy”. „Onomastica” L, s. 277–288.   Google Scholar

Kreja B. (1988): Problem polskich nazwisk typu „Rybicki”, „Dulski”. [W:] Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej. Materiały z VI Konferencji Onomastycznej. Red. E. Homa. Szczecin, s. 183–190.   Google Scholar

Łobodzińska R. (2006): Wybrane apelatywy antroponimiczne w nazwiskach śląskich w XVI, XVII i XVIII w. [W:] Onimizacja a apelatywizacja. Red. Z. Abramowicz, Z. Bogdanowicz. Białystok, s. 135–141.   Google Scholar

Łuc I. (2016a): Odapelatywne nazwiska mieszkańców Śląska Cieszyńskiego z XIX w. jako   Google Scholar

nośnik regionalnych wartości. „Studia Slavica” XX/1, s. 167–183.   Google Scholar

Łuc I. (2016b): Konotacje wartościujące w odapelatywnych nazwiskach mieszkańców Śląska Cieszyńskiego (XIX wiek). „Białostockie Archiwum Językowe” nr 16, s. 191–212.   Google Scholar

Magda-Czekaj M. (2005): Nazwiska czeskie na Śląsku. [W:] Nazewnictwo na pograniczach. Red. J. Skowrońska. Szczecin, s. 142–153.   Google Scholar

Magda-Czekaj M. (2011): Wybrane typy słowotwórcze nazwisk (-icz, -owicz, -ewicz i z podstawowym -k-) okresu średniopolskiego na tle historyczno-społecznym. Kraków.   Google Scholar

Rospond S. (1967): Starośląskie imiona w dokumencie trzebienickim z 1204 r., „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu”. Językoznawstwo nr 3, s. 3–22.   Google Scholar

Szymczak M. (1963): Nazwiska i formacje pochodne w gwarze Domaniewka, pow. Łęczyca. „Onomastica” VIII, s. 293–311.   Google Scholar

Taszycki W. (1926): Najdawniejsze polskie imiona osobowe. Kraków.   Google Scholar

Walczak B. (1997): Z badań nad antroponimią Ziem Zachodnich i Północnych. [W:]   Google Scholar

Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Red. E. Homa. Zielona Góra, s. 115–131.   Google Scholar

Warchoł S. (1968): W sprawie genezy i funkcji sufiksu „-ula” w słowiańskich nazwach osobowych i apelatywnych. „Z Polskich Studiów Slawistycznych”. Seria 2. Red. W. Doroszewski. Warszawa, s. 55–63.   Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E., Szulowska W. (1998): Antroponimia polska na kresach południowo-wschodnich XV–XIX wiek. Warszawa.   Google Scholar


Published
2020-05-26

Cited by

Łuc, I. (2020). Swoistość nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku (rekonesans badawczy). Prace Językoznawcze, 19(3), 169–177. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5550

Izabela Łuc 
Uniwersytet Śląski, KatowiceLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.