Składnia semantyczna Stanisława Karolaka w perspektywie leksykologicznej i leksykograficznej

Aleksander Kiklewicz

aleksander.kiklewicz@uwm.edu.plAbstract

The author considers the state of the art in the contemporary research in
the field of semantic syntax, and in particular it focuses on Stanislaw Karolak’s
theoretical model. The article discusses some perspectives of its application in
modern linguistics: in the field of lexicography, functional semantics, contrastive
linguistics, Slavic studies and other areas.
Apresjan J.D. [= Апресян Ю.Д.] (1995): Избранные труды. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. Москва.   Google Scholar

Apresjan J.D. [= Апресян Ю.Д.] (red.) (2010): Теоретические проблемы русского синтаксиса. Взаимодействие грамматики и словаря. Москва.   Google Scholar

Apresjan J.D. [= Апресян Ю.Д.] (red.) (2014): Активный словарь русского языка. Т. 1−2. Москва.   Google Scholar

Dubisz S. (red.) (2008): Uniwersalny słownik języka polskiego. 1−4. Warszawa.   Google Scholar

Grodziński E. (1984): Łączliwość synonimów. „Poradnik Językowy” 1, 15–19.   Google Scholar

Karolak S. (1984): Składnia wyrażeń predykatywnych. [W:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Red. Z. Topolińska. Warszawa, 11−211.   Google Scholar

Karolak S. (2002): Podstawowe struktury składniowe języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Kiklewicz A. (2015): Синтаксическая информация в лексикографическом описании слова (на примере ментальных глаголов). [W:] Русская лексикография вчера, сегодня, завтра. Red. A. Kamalova Olsztyn, 33–57.   Google Scholar

Kiklewicz A., Korytkowska M. (2012): Экспликативный синтаксис как информационная база лексикографического описания глаголов (на материале польского и русского языков). „Acta Linguistica Petropolitana” VIII/3, 279–297.   Google Scholar

Kiklewicz A., Korytkowska M. (2013a): Modelowanie płaszczyzny syntaktycznej a segmentacja hasła słownikowego (na przykładzie języków słowiańskich). „Biuletyn PTJ” LXVIII, 49–68.   Google Scholar

Kiklewicz A., Korytkowska M. (2013b): Моделирование синтаксической структуры как основа сегментации словарной статьи. [W:] Konfrontacje składniowe. Nowe fakty, nowe idee. Red. J. Lubocha-Kruglik, B. Borek. Katowice, 159–170.   Google Scholar

Korytkowska M. (1992): Typy propozycji predykatowo-argumentowych. Warszawa. [Gramatyka konfrontatywna polsko-bułgarska. 5/1].   Google Scholar

Mustajoki A. [= Мустайоки A.] (2006): Теория функционального синтаксиса. От семантических структур к языковым средствам. Москва.   Google Scholar

Topolińska Z. (1984): Przedmowa. [W:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Red. Z. Topolińska. Warszawa, 5−9.   Google Scholar


Published
2020-06-15

Cited by

Kiklewicz, A. (2020). Składnia semantyczna Stanisława Karolaka w perspektywie leksykologicznej i leksykograficznej. Prace Językoznawcze, 19(2), 51–72. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5579

Aleksander Kiklewicz 
aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl