Faces of Polish patriotism − from the point of view of Polish pronunciation (on the 100th anniversary of independence)

Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-0447-4954


Abstract

The article presents the results of research on the phonetic awareness of young Poles
regarding the evaluation of phonetic variants of words such as patriota, patriotyczny,
patriotyzm, patriotyzmie. The proposed conclusions point to a relatively good auditory
discrimination of the phonetic variants of the words in question, a low level of linguistic
liberalism of the young generation of speakers as well as differences between some
of the respondents’ decisions and correctness recommendations formulated in dictionaries.


Keywords:

linguistic awareness, phonetic awareness, phonetic variability


Benni T. (1924): Ortofonja polska. Warszawa–Lwów.   Google Scholar

Benni T. (1959): Fonetyka opisowa języka polskiego. Wrocław.   Google Scholar

Dunaj B. (2006): Zasady poprawnej wymowy polskiej. „Język Polski” LXXXVI, s. 161−172.   Google Scholar

Dunaj B. (2015): Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia. Tarnów.   Google Scholar

Hryckowian K. (2016): Wybrane aspekty wymowy polskiej – norma a uzus. „Język−Szkoła−Religia” 11, 4, s. 26−41.   Google Scholar

Jodłowski S. (1933): O pisowni polskich spółgłosek miękkich. „Język Polski” XVIII, 2, s. 37–46 (Uwagi K. Nitscha, s. 46−47).   Google Scholar

Jodłowski S. (1979): Losy polskiej ortografii. Warszawa.   Google Scholar

Klemensiewicz Z. (1930): Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków.   Google Scholar

Łobacz P. (1982): Interpretacja fonologiczna palatalności w języku polskim na podstawie analizy spektrograficznej. [W:] Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Red. J. Maciejewski. Toruń, s. 93−101.   Google Scholar

Łoś J. (2017): Pisownia polska w przeszłości i obecnie. Zagadnienia i wnioski. Kraków.   Google Scholar

Nitsch K. (1948): Pośpiech−pospiech. „Język Polski” XXVIII, 2, s. 61−62.   Google Scholar

Madejowa M. (1981): Tendencje wymawianiowe we współczesnej polszczyźnie literackiej. „Studia Polonistyczne” IX, s. 91−95.   Google Scholar

Malinowski M. (2011): Ortografia polska od II połowy XVIII wieku do współczesności. Kodyfikacja, reformy, recepcja. Katowice. Uniwersytet Śląski [Rozprawa doktorska napisana pod kier. prof. zw. dr. hab. Edwarda Polańskiego].   Google Scholar

Michałowska D. (1994): O podstawach polskiej wymowy scenicznej. Kraków.   Google Scholar

Norwid C. K. (1934): Dzieła Cyprjana Norwida. Red. T. Pini. Warszawa.   Google Scholar

Osowicka-Kondratowicz M. (2004): Kilka uwag o wymowie wyrazów typu spieszyć/śpieszyć, romantyzmie, zmarzlina. „Studia Slavica” IX, 364. Toruń, s. 83−89.   Google Scholar

Osowicka-Kondratowicz M. (2018): Zwarcie krtaniowe – rodzaj fonacji czy artykulacji? „Rocznik Slawistyczny” LXVII. Warszawa, s. 39−53.   Google Scholar

Osowicka-Kondratowicz M., Serowik A. (2007): Palatalność asymilacyjna w języku polskim. [W:] Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Fonetyka. Fonologia. Red. I. Sawicka. Opole, s. 61−102.   Google Scholar

Osowicka-Kondratowicz M., Serowik A. (2013): Sandhi w sylabach dwuszczytowych i przed sylabami dwuszczytowymi w języku polskim. [W:] Sandhi w językach słowiańskich. Red. A. Cychnerska. Toruń, s. 125−158.   Google Scholar

Perużyńska I. (2005): Świadomość językowa studentów filologii polskiej. „Słupskie Prace Filologiczne” 4, s. 215−232.   Google Scholar

Przerwa-Tetmajer K. (1898): Patryota. „Życie”. Tygodnik. Rok II. Kraków.   Google Scholar

Sawicka I. (1995): Fonologia. [W:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia. Red. H. Wróbel. Kraków, s. 107−191.   Google Scholar

Sawicka I. (2007): Zróżnicowanie typologiczne słowiańskich modeli sylabicznych. [W:] Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Fonetyka. Fonologia. Red. I. Sawicka. Opole, s. 121−132.   Google Scholar

Słowacki J. (1843): Xiądz Marek. Poemat dramatyczny w trzech aktach. Paryż.   Google Scholar

Steffen-Batóg M. (1997): Phonetic studies. Poznań.   Google Scholar

Stieber Z. (1966): Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Wikisłownik: https://pl.wiktionary.org   Google Scholar


Published
2020-07-30

Cited by

Osowicka-Kondratowicz, M. (2020). Faces of Polish patriotism − from the point of view of Polish pronunciation (on the 100th anniversary of independence). Prace Językoznawcze, 22(3), 193–209. https://doi.org/10.31648/pj.5715

Magdalena Osowicka-Kondratowicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-0447-4954License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.