Slavic names in the contemporary Polish anthroponymic system (in the context of the phenomenological concept of Bernhard Waldenfels)

Magdalena Graf

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstract

The article addresses the contemporary naming fashion as seen from the perspective of the
so-called Central European identity. The author briefly discusses the most and the least
commonly given birth names in Poland and focuses on the names that can be considered
a sign of belonging to the Slavic culture (mainly Old Polish names, e.g. Stanisław, Wojciech,
Kazimierz, etc.). The interpretative context is based on the reflection of B. Waldenfels
on the phenomenology of the alien – in this approach, specific names become signals
of European or Slavic identity.
Bartmiński J. (2007): Język symbolem tożsamości narodowej i świadectwem otwartości. [W:] Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin, s. 11–31.   Google Scholar

Borek H. (1978): Socjolingwistyczne aspekty imiennictwa. „Onomastica” XXIII, s. 163–175.   Google Scholar

Breza W. (2008): Współczesne imiona kontynuujące staropolskie dwuczłonowe imiona osobowe (ciąg alfabetyczny L–M). „Onomastica Slavogermanica” XXVII, s. 105–119.   Google Scholar

Bubak J. (1993): Księga naszych imion. Wrocław.   Google Scholar

Bubak J. (1986): Nadawanie imion w Polsce. Aspekt prawny i językowy. „Socjolingwistyka” 5, s. 145–164.   Google Scholar

Czopek-Kopciuch B. (2013): Frekwencja i geografia imion najrzadziej nadawanych w Polsce w latach 1995–2010. „Onomastica” LVII, s. 71–93.   Google Scholar

Doroszewicz K. (2003): Psychologiczne aspekty imion ludzkich. „Psychologia Jakości Życia”. T. 2, nr 1, s. 89–110.   Google Scholar

Górny H. (2017): Słowiańskie imiona dwuczłonowe zachowane w najstarszych polskich toponimach (rekonesans). „Onomastica” LXI/1, s. 255–264.
Crossref   Google Scholar

Graf M., Korzeniowska-Gosieniecka M. (2006): Imiona najmłodszych mieszkańców Poznania. „Onomastica” LI, s. 229–241.   Google Scholar

Juszczyk A. (2007): Jadąc do Utopii. Mit „nie-miejsca” w literaturze środkowoeuropejskiej (Stasiuk, Andruchowycz i inni). „Wielogłos” 2007, vol. 1, nr 2, s. 49–62.   Google Scholar

Kranz-Szurek M. (2012): Kultura lokalna a globalizacja kulturowa – próba oceny zjawiska. „Roczniki Nauk Społecznych” 4(40)/ 2, s. 11–35.   Google Scholar

Malec M. (2005): Staropolskie imiona dwuczłonowe w XX wieku. Dziedzictwo i innowacje. „Onomastica” L, s. 217–236.   Google Scholar

Malec M. (2007): Stopnie otwartości systemu imion w Polsce. [W:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze. Red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek. Kraków, s. 125–137.   Google Scholar

Malec M. (2008): Formy skrócone staropolskich imion dwuczłonowych oraz rodzime imiona odapelatywne nadawane jako imiona samodzielne w XX wieku. „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 51. Studia Linguistica III, s. 209–218.   Google Scholar

Malec M. (2015): Kulturowe przyczyny zmian w polskim imiennictwie osobowym (w ujęciu diachronicznym). „Onomastica” LIX, s. 123–136.
Crossref   Google Scholar

Mytnik I. (2010): Imiona słowiańskie w antroponimii mieszczan i chłopów Wołynia w XVI w.: przyczynek do dydaktyki języka ukraińskiego jako obcego. „Lingwistyka Stosowana” 2, s. 151–159.   Google Scholar

Nowik K. (1998): Zmiany frekwencyjne w zasobie imion w Polsce powojennej. [W:] Najnowsze przemiany nazewnicze. Red. E. Jakus Borkowa, K. Nowik, Warszawa, s. 57–71.   Google Scholar

Siwiec A., Rutkowski M. (2014): „Dżastiny i Alany to łobuzy”. Forum internetowe jako źródło informacji o wartościowaniu i motywacji imion osobowych. „Onomastica” LVIII, s. 279–296.   Google Scholar

Skowronek K. (2013): Imiona „wielkomiejskie” w latach 1995–2010 w perspektywie statystyczno-onomastycznej. „Onomastica” LVII, s. 95–127.   Google Scholar

Słownik imion współcześnie używanych. Wyd. K. Rymut. Kraków 1995.   Google Scholar

Swoboda P. (2013): Imiona częste w Polsce w latach 1995–2010 oraz ich zróżnicowanie w czasie i przestrzeni. „Onomastica” LVII, s. 19–69.   Google Scholar

Szarota P. (2000): W poszukiwaniu środkowoeuropejskiej tożsamości. „Kultura i Społeczeństwo” 44/ 1, s. 113–127.   Google Scholar

Szulowska W. (2007): Najnowsze tendencje w imiennictwie Warszawy. [W:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze. Red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek. Kraków, s. 139–145.   Google Scholar

Waldenfels B. (2002): Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego. Przekład J. Sidorek. Warszawa.   Google Scholar

Waldenfels B. (2009): Podstawowe motywy fenomenologii obcego. Przekład J. Sidorek. Warszawa.   Google Scholar


Published
2021-06-30

Cited by

Graf, M. (2021). Slavic names in the contemporary Polish anthroponymic system (in the context of the phenomenological concept of Bernhard Waldenfels). Prace Językoznawcze, 23(2), 137–154. https://doi.org/10.31648/pj.6582

Magdalena Graf 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Copyright (c) 2021 Wydawnictwo UWM

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.