Names of hills and terrain elevations in the new toponymic layer of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship

Ewa Wolnicz-Pawłowska

Uniwersytet Warszawski


Abstract

The article refers to Prof. Maria Biolik’s studies on oronymy of the regions of Warmia and
Mazury motivated by expressions denoting animals. It is based on toponymy included
in Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych [Polish National Register of Geographical
Names]. The author outlines the oronymy of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship, paying
special attention to the names of hills motivated by expressions standing for animals.
Changes occurring in oronymy reflect civilizational changes. In the past, terrain features
useful for farmers and breeders were named, nowadays objects important for inhabitants,
tourists, and area administrators are given names. There are fewer toponyms motivated
by expressions based on livestock, while the number of oronyms derived from names
of wild birds is increasing. This is probably related to the establishment of wildlife reserves
in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship.


Keywords:

onomastics, oronyms, Warmia and Mazury


Biolik M. (1987): Hydronimia dorzecza Pregoły z terenu Polski. Olsztyn.   Google Scholar

Biolik M. (1989): Zuflüsse zur Ostsee zwischen unterer Weichsel und Pregel (Nazwy wodne dopływów Bałtyku między dolną Wisła i Pregołą). Lief. 5. Stuttgart.   Google Scholar

Biolik M. (1993): Die Namen der stehenden Gewässer im Zuflußgebiet des Pregel und im Einzugsbereich der Zuflüsse zur Ostsee zwischen Pregel und Memel (Nazwy wód stojących dorzecza Pregoły i dopływów Bałtyku między Pregołą a Niemnem). Lief. 8. Stuttgart.   Google Scholar

Biolik M. (1994): Mikrotoponimia byłego pow. ostródzkiego. Olsztyn.   Google Scholar

Biolik M. (1996): Die Namen der fließenden Gewässer im Flußgebiet des Pregel (Nazwy wód płynących dorzecza Pregoły). Lief. 11. Stuttgart.   Google Scholar

Biolik M. (1998): Nazewnictwo obszarów pogranicznych. Pogranicze północno-wschodnie. [W:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Red. E. Rzetelska-Feleszko. Kraków, s. 427–452 (2. wyd. 2005).   Google Scholar

Biolik M. (2001): Współczesne konotacje semantyczne oronimów motywowanych nazwami zwierząt na Warmii i Mazurach. [W:] Toponimia i oronimia. Red. A. Cieślikowa i B. Czopek-Kopciuch. Kraków, s. 333–340.   Google Scholar

Biolik M. (2005): Gewässernamen im Flußgebiet der Narew von der Quelle bis zur Einmündung der Biebrza (Nazwy wodne dorzecza Narwi od źródeł do ujścia Biebrzy). Teil I–II. Lief. 19–20. Stuttgart.   Google Scholar

Hrabec S. (1950): Nazwy geograficzne Huculszczyzny. Kraków.   Google Scholar

Kacprzak J., Zieliński J. (2017): Problematyka standaryzacji i wizualizacji danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). „Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim”. T. 2, nr 1, s. 85–92.   Google Scholar

Kondracki J. (1998): Geografia regionalna Polski. Warszawa.   Google Scholar

Leyding G. (1959): Słownik nazw miejscowych okręgu mazurskiego. Cz. II: Nazwy fizjograficzne. Poznań.   Google Scholar

Mrózek R. (2001): Status oronimii w subsystemie toponimicznym i w toponomastyce. [W:] Toponimia i oronimia. Red. A. Cieślikowa i B. Czopek-Kopciuch. Kraków, s. 231–235.   Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. (2019): Nazewnicze powroty w kontekście językowych uniwersaliów. Dawne i współczesne nazwy miejscowe o charakterze internacjonalnym. „Onomastica” LXIII, s. 31–50.
Crossref   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (red.) (1998): Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Kraków (2. wyd. 2005).   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (2002): Problem szkół onomastycznych w krajach słowiańskich. [W:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria X. Językoznawstwo. Warszawa, s. 223–229.   Google Scholar

Schmid W. P. (red.) (1995–2005): Hydronymia Europaea. Lief. 1–20. Stuttgart.   Google Scholar

Sławski F. (red.) (1974 i n.): Słownik prasłowiański. T. 1 i n. Wrocław.   Google Scholar

Taszycki W. (red.) (1965–1987): Słownik staropolskich nazw osobowych. T. I–VI. Malec M. (red.). T. VII. Wrocław.   Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E. (2005): Baba w polskiej toponimii. „Onomastica” L, s. 151–171.   Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E. (2011): Onomastyka polska (początki – ludzie – programy ogólnopolskie). „Poradnik Językowy” nr 7 (686), s. 5–21.   Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E. (2014): Makrotoponimy we współczesnym świecie. [W:] Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Red. A. Gałkowski, R. Gliwa. Łódź, s. 105–115.
Crossref   Google Scholar

Zierhofferowa Z., Zierhoffer K. (2001): Apelatyw góra w oronimii oraz uwagi o polskich nazwach gór Europy i świata. [W:] Toponimia i oronimia. Red. A. Cieślikowa i B. Czopek-Kopciuch. Kraków, s. 313–321.   Google Scholar

Zwoliński P. (red.) (1965): Hydronimia Wisły. Cz. I. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym. Wrocław.   Google Scholar


Published
2021-06-30

Cited by

Wolnicz-Pawłowska, E. (2021). Names of hills and terrain elevations in the new toponymic layer of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Prace Językoznawcze, 23(2), 79–90. https://doi.org/10.31648/pj.6602

Ewa Wolnicz-Pawłowska 
Uniwersytet Warszawski