The role of terminology in the construction of a research paradigm (semantics-based syntax and construction grammar)

Iwona Nowakowska-Kempna

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie


Abstract

According to T. Kuhn, a research paradigm is viewed as a model study taking into account
a body of homogeneous, compatible and coherent assumptions of a conceptual/terminological,
methodological, and philosophical nature. A research paradigm is indispensable
for theory construction. From among theories based on syntactic analysis, semantics-based
syntax and construction grammar were selected for the purpose of this study. It was
demonstrated how methodological assumptions can lead to the construction of terminology,
that is a network of interconnected terms. Taking into consideration the traditional terms
along with their new meanings and the new terminology used in construction grammar,
the focus was on the term construction.


Keywords:

research paradigm, semantically-based syntax/grammar, construction grammar


Bogusławski A. (1974): Preliminaries for Semantic-Syntactic Description of Basic Predicative Expression with Special Reference to Polish Verbs. [W:] O predykacji. Red. A. Orzechowska, R. Laskowski. Wrocław, s. 39–57.   Google Scholar

Bogusławski A. (1978): Towards an operational grammar. „Studia Semiotyczne”. T. 8, s. 29–90.
Crossref   Google Scholar

Bogusławski A. (1998): Preliminaria gramatyki operacyjnej. Tłum. R. Gozdawa-Gołębiowski. „Polonica”. T. 13, s. 163–223.   Google Scholar

Bogusławski A., Drzazgowska E. (2016): Język w refleksji teoretycznej. [W:] Przekroje historyczne. Warszawa.   Google Scholar

Bolinger D. (1968): Aspects of language. New York.   Google Scholar

Chomsky N. (1957): Syntactic Structures. Hague.
Crossref   Google Scholar

Chomsky N. (1993): A minimalist program for linguistic theory. The view from Building 20. Ed. K. Hale, S.J. Keyser. Massachusetts. Cambridge, s. 1–52.   Google Scholar

Croft W., Cruse A. (2004): Cognitive Linguistics. Cambridge.
Crossref   Google Scholar

Fillmore C.J. (1985): Syntactic Intrusions and the Notion of Grammatical Construction. [W:] Proceedings of the Annual Meetings of Berkeley Linguistics Society (BLS) 11, s. 73–86.
Crossref   Google Scholar

Fillmore C.J. (1988): The mechanisms of Construction Grammar. [W:] Proceedings of the Annual Meetings of Berkeley Linguistics Society (BLS) 14, s. 35–55.
Crossref   Google Scholar

Gajda S. (1993): Styl naukowy. [W:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Wrocław, s. 173–190.   Google Scholar

Goldberg A. (1995): Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago.   Google Scholar

Goldberg A. (2006): Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language. Oxford.
Crossref   Google Scholar

Goldberg A. (2019): Explain Me This: Creativity, Competition and the Partial Productivity of Constructions. Princeton.
Crossref   Google Scholar

Goldberg A.E. (2003): Constructions: a new theoretical approach to language. „TRENDS in Cognitive Sciences”. Vol. 7, No. 5, s. 219–224.
Crossref   Google Scholar

Goldberg A.E. (2013): Constructionist approaches. [W:] The Oxford Handbook of Construction
Crossref   Google Scholar

Grammar. Red. T. Hoffmann, G. Trousdale. Oxford, s. 15–31.   Google Scholar

Grochowski M. (2017): Terminologia a jednostki leksykalne systemu ogólnego. O definiowaniu terminów w nauce i szkolnictwie wyższym. [W:] Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców. Red. R. Przybylska. Kraków, s. 11–27.   Google Scholar

Karolak S. (1972): Zagadnienia składni ogólnej. Warszawa.   Google Scholar

Karolak S. (1984): Składnia wyrażeń predykatywnych. [W]: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Cz. 1: Składnia. Red. Z. Topolińska. Warszawa, s. 11–212.   Google Scholar

Karolak S. (1993): Znaczenie. [W:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Polański. Wrocław, s. 641–643.   Google Scholar

Karolak S. (2001): Od semantyki do gramatyki: wybór rozpraw. Warszawa.   Google Scholar

Karolak S. (2002): Składnia wyrażeń predykatywnych. Warszawa, s. 11–220.   Google Scholar

Klemensiewicz Z. (1958/1969): O znaczeniu stosunkowym struktur składniowych. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XVII, s. 3–18 (przedruk [W:] tegoż: Ze studiów nad językiem i stylem. Warszawa, s. 186–199).   Google Scholar

Kuhn T. (1985): Dwa bieguny. Warszawa.   Google Scholar

Kuryłowicz J. (1936/1960): Dérivation lexicale et dérivation syntaxique. BSLP XXXVII, s.79–92 (przedruk [W:] Esquisses linguistiques. Red. J. Kuryłowicz. Wrocław–Kraków, s. 41–50).   Google Scholar

Langacker R. (1995): Wykłady z gramatyki kognitywnej. Red. H. Kardela. Lublin.   Google Scholar

Langacker R. (1987): Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1: Theoretical Prerequisties. Stanford.   Google Scholar

Langacker R. (1989): Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 2: Descriptive Application. Stanford.   Google Scholar

Langacker R. (2001): Kotwiczenie, kodowanie, dyskurs. [W:] Językoznawstwo kognitywne II. Zjawiska pragmatyczne. Red. W. Kubiński, D. Stanulewicz. Gdańsk, s. 22–70.   Google Scholar

Langacker R. (2006): Gramatyka konstrukcyjna, konstrukcje gramatyczne i gramatykalizacja z punktu widzenia gramatyki kognitywnej. [W:] Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii. Red. O. Sokołowska i D. Stanulewicz. Gdańsk, s. 15–57.   Google Scholar

Langacker R. (2009): Podstawy gramatyki kognitywnej. Kraków.   Google Scholar

Mel’čuk I.A. (1974): Opyt teorii lingvističeskih modelej “Smysl ↔ Tekst”. Semantika, sintaxis. Moskva.   Google Scholar

Nowakowska-Kempna I. (2015): Od składni strukturalnej do gramatyki konstrukcji (paradygmaty, koncepcje, założenia). „Slavistika – patishta i perspektivi” V chest na 70-godishnija jubilej na prof. dfn. Ivonka Gugulanova. Plovdiv, s. 94–108.   Google Scholar

Polański K. (1981–1994): Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. T. I–V. Wrocław.   Google Scholar

Polański K. (1993): Konstrukcja. [W:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Polański. Wrocław, s. 283–284.   Google Scholar

Szymańska J. (2013): Relacja między systemem językowym i jego realizacjami w gramatyce konstrukcji. „Linguistica Copernicana” nr 2(10), s. 133–145.
Crossref   Google Scholar

Szymańska J., Śpiewak G. (2006): Gramatyka konstrukcji – założenia teoretyczne i pytania metodologiczne. [W:] Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Red. P. Stalmaszczyk. Łódź, s. 174–195.   Google Scholar

Taylor J.R. (2007): Gramatyka kognitywna. Red. E. Tabakowska. Kraków.   Google Scholar

Tesnière L. (1959): Eléments de syntaxe structurale. Paris.   Google Scholar

Wittgenstein L. (1972): Dociekania semantyczne. Warszawa.   Google Scholar


Published
2022-03-31

Cited by

Nowakowska-Kempna , I. (2022). The role of terminology in the construction of a research paradigm (semantics-based syntax and construction grammar). Prace Językoznawcze, 24(1), 55–69. https://doi.org/10.31648/pj.7596

Iwona Nowakowska-Kempna  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie