Mechanisms of linguistic intuition

Wiolett A. Piegzik

Uniwersytet Szczeciński


Abstract

The main purpose of this article is to present mechanisms of linguistic intuition in the
context of the current processing of language data. The description addresses the ‘mind
in action,’ which is obliged to make quick and adequate language decisions. The article
refers to A. Baddeley’s model of working memory (2012) and to the fourfold limited mind
model proposed by C.S. Nosal (2008). Showing mechanisms of linguistic intuition, the
article presents their role in linguistic activities when the user acts effectively, i.e. based
on clear and comprehensible language models/schemas that build up his/her language
competence and when he/she experience difficulties due to language deficits. The article
proposes a typology of linguistic intuition and presents some data from the empirical
study on intuition among learners of French as a foreign language.


Keywords:

linguistic intuition, working memory, language competence, language inferring, cognitive compensation, linguistic intuition typology


Baddeley A. (2007): Working memory, thought and action. Oxford.
Crossref   Google Scholar

Baddeley A. (2012): Working memory: Theories, Models, and Controversis. ,,Annual Review of Psychology” nr 63, s. 1–29.
Crossref   Google Scholar

Bajrić S. (2005): Questions d’intuition. ,,Langue française” nr 147(3), s. 7–18.
Crossref   Google Scholar

Benveniste E. (1966/1991): Istota znaku językowego. [W:] Semiotyka wczoraj i dziś. Wybór tekstów. Red. J. Pelc. Wrocław, s. 284–288.   Google Scholar

Bergson H. (1907): Évolution créatrice. Paris.   Google Scholar

Biedroń A. (2016): Rola pamięci roboczej w nauce języka obcego i wielojęzyczności. ,,Neofilolog” nr 47/2, s. 205–218.
Crossref   Google Scholar

Chomsky N. (1965/1982): Zagadnienia teorii składni. Przekład I. Jakubczak. Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź.   Google Scholar

Chomsky N. (1968/2006): Language and mind. Cambridge.
Crossref   Google Scholar

Dubois J. (red.) (1982): Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris.   Google Scholar

Ellis R. (2009): Implicit and explicit learning, knowledge and instruction. [W:] Implicit and explicit knowledge in second language learning, testing and teaching. Red. R. Ellis, S. Loewen, C. Elder, R. Erlam, J. Philp, H. Reinders. Bristol–Buffalo–Toronto, s. 3–25.
Crossref   Google Scholar

Ellis R. (2018): Grammar Teaching for Learning Language. , dostęp: 22.07.2021.   Google Scholar

Gazzaniga M.S. (2011): Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowymi. Przekład A. Nowak. Sopot.   Google Scholar

Gigerenzer G. (2007): Le génie de l’intuition. Intelligence et pouvoirs de l’inconscient. Przekład M. Garène. Paris.   Google Scholar

Guillaume G. (1973): Principes de linguistique théorique. Québec–Paris.   Google Scholar

Hawras-Napierała B., Trempała J. (2002): Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa.   Google Scholar

Jung C.G. (1921/2015): Typy psychologiczne. Przekład R. Reszke. Warszawa.   Google Scholar

Kahneman D. (2011): Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Przekład P. Szymczak. Poznań.   Google Scholar

Kwapisz-Osadnik K. (2018): Gustave Guillaume, un cognitiviste à son insu. ,,Studii de Stiinta si Cultura”. Vol. 14, nr 4, s. 25–30.   Google Scholar

Lewandowska-Tomaszczyk B. (2010): Introspekcja i intuicja w uczeniu się kategorii językowych. [W:] Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym. Red. J. Nijakowska. Kraków, s. 41–74.   Google Scholar

Lorenz K. (1977): Odwrotna strona zwierciadła. Przekład K. Wolicki. Warszawa.   Google Scholar

Lyons J. (1998): Chomsky. Przekład B. Stanosz. Warszawa.   Google Scholar

Myers D.G. (2004): Intuicja. Jej siła i słabość. Przekład A. Sosenko. Wrocław.   Google Scholar

Nosal C.S. (2008): Inteligencja i intuicja. Komplementarność w strukturze zdolności umysłowych. [W:] Zdrowie i choroba: problemy teorii, diagnozy i praktyki. Red. J.M. Brzeziński, L. Cierpiałkowska. Sopot–Gdańsk, s. 439–455.   Google Scholar

Nosal C.S. (2010): Umysł poczwórnie ograniczony. Bariery i kompensacje w poznaniu. ,,Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu” nr 4, s. 5–25.   Google Scholar

Nosal C.S. (2016): Kartezjański i bergsonowski typ umysłu. ,,Albo albo. Technopol i humanizm” nr 1, s. 9–24.   Google Scholar

Nosal C.S. (2020): Umysł człowieka w świecie fałszywych proroków. [W:] Profile integralności humanistyki i nauk społecznych. Red. M. Jaworska-Witkowska, G. Piekarski. Toruń, s. 121–138.   Google Scholar

Oxford R. (1990): Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. New York.   Google Scholar

Piegzik W.A. (2020): Intuicja językowa i jej funkcja oceniająca: na przykładzie języka francuskiego jako obcego. ,,Prace Językoznawcze” XXII/1, s. 219–238.   Google Scholar

Piegzik W.A. (2021): Od intuicji językowej do zachowań intuicyjnych w języku: na przykładzie języka francuskiego jako obcego. Warszawa.
Crossref   Google Scholar

Polański K. (red.) (2003): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław.   Google Scholar

Rada Europy (2003): Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa.   Google Scholar

Reber A. (1989): Implicit learning and tacit knowledge. ,,Journal of Experimental Psychology: General” nr 118, s. 219–235.
Crossref   Google Scholar

Rubin J. (1989): How learner strategies can inform language teaching. Hong Kong.   Google Scholar

Tesnière L. (1956/1982): Éléments de syntaxe structurale. Paris.   Google Scholar

Wilczyńska W. (2002): Osobista kompetencja komunikacyjna: między postawą a działaniem. [W:] Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Red. W. Wilczyńska. Poznań, s. 69–84.   Google Scholar


Published
2022-03-31

Cited by

Piegzik , W. A. . (2022). Mechanisms of linguistic intuition. Prace Językoznawcze, 24(1), 135–150. https://doi.org/10.31648/pj.7604

Wiolett A. Piegzik  
Uniwersytet SzczecińskiLicense

Copyright (c) 2022 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.