The variability of the Polish word stress. Oxytonesis

Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstract

The article is the second part of a study on the stress variability in Polish. The text
presents the results of research on the phonetic awareness of young Poles regarding
the evaluation of sound variants of selected accent doublets and applies to words with
a normative stress on the last syllable, such as etui/etui, eksmąż/eksmąż etc. The proposed
conclusions point to a relatively good auditory discrimination of phonetic variants of the
words in question as well as differences between some of the respondents’ decisions
regarding the correctness recommendations formulated in dictionaries.


Keywords:

linguistic awareness, phonetic awareness, phonetic variability, word stress

Burkacka I. (2010): Klasyfikacja słowotwórcza nowszych zapożyczeń. „Linguistica Copernicana” II/4, s. 229–240.   Google Scholar

Dunaj B. (2015): Gramatyka współczesnego języka polskiego. Część 1: Fonetyka i fonologia. Tarnów.   Google Scholar

Hryckowian K. (2016): Wybrane aspekty wymowy polskiej – norma a uzus. „Język–Szkoła–Religia” XI/4, s. 26–41.   Google Scholar

Kreja B. (1981): Problem normy akcentowej we współczesnej polszczyźnie. „Studia Polonistyczne” nr 9, s. 97–110.   Google Scholar

Mańczak W. (1953): O akcentowej ewolucji zrostów. „Język Polski” XXXIII/3, s. 155–176.   Google Scholar

Mańczak W. (2008): O akcentuacji polskiej. „Poradnik Językowy” z. 3, s. 6–11.   Google Scholar

Osowicka-Kondratowicz M. (2021): Wariantywność akcentowa w języku polskim. Proparoksytoneza. „Prace Językoznawcze” XXIII/4, s. 43–60.   Google Scholar

Perużyńska I. (2005): Świadomość językowa studentów filologii polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 4, s. 215–232.   Google Scholar

Porzuczek A., Rojczyk A. (2018): English word stress in Polish learners’ speech production and metacompetence. „Research in Language” 4, s. 313–323.   Google Scholar

Sawicka I. (1995): Fonologia. [W:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Red. H. Wróbel. T. III: Fonetyka i fonologia. Kraków.   Google Scholar

Slowiaczek L.M. (1990): Effects of Lexical Stress in Auditory Word Recognition. „Language and Speech” 33, s. 47–68.   Google Scholar

Wojtczuk K. (1996): Akcentowe warianty wyrazowe w teorii językoznawstwa normatywnego oraz w świadomości językowej nauczycieli. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 35, s. 39–55.   Google Scholar

Wesołowska D. (1958): Leksykalizacja skrótowców. „Język Polski” XXXVIII/5, s. 339–354.   Google Scholar

Zajko K. (2017): Akcent w wymowie studentów I roku studiów licencjackich kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna UWM w Olsztynie. Praca licencjacka napisana pod kierunkiem naukowym dr M. Zaorskiej. Olsztyn.   Google Scholar


Published
2022-06-30

Cited by

Osowicka-Kondratowicz, M. . (2022). The variability of the Polish word stress. Oxytonesis. Prace Językoznawcze, 24(2), 125–133. https://doi.org/10.31648/pj.7738

Magdalena Osowicka-Kondratowicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicense

Copyright (c) 2022 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.