Names of new residential investments in and suburbs of Poznań

Agnieszka Kijak

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Abstract

The article presents names of residential investments located in the capital of Wielkopolska
and in its suburbs. The onomastic material was excerpted from the web sites: https://
rynekpierwotny.pl/ and https://bliskopoznania.pl/. The author of the article made an
attempt to classify and analyze names of 240 residential investments. The analysis shows
that Polish (native), foreign and mixed names can be distinguished in terms of structure.
Also, the presented names can be divided into semantic groups. The excerpted material
is dominated by names based on existing street names and names of villages and towns.
An important group comprises characterizing names, especially referring to nature
and based on metaphors. Moreover, noteworthy are ambiguous and intertextual names
as well as names whose role is related to expressions encouraging people to buy a flat
in a chosen investment.


Keywords:

name of residential investment, urbanonym, Silesian onomastics, name creation


Afeltowicz B. (2000): Nazwy lokali gastronomicznych w Szczecinie. [W:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Red. M. Czachorowska, Ł. Szewczyk. Bydgoszcz, s. 195–210.   Google Scholar

Buczyński M. (1966): Nazwy ulic i placów Lublina. „Onomastica“ XI, s. 136–181.   Google Scholar

Czachorowska M., Zimny R. (2011): Nazwy nowych obiektów przestrzeni miejskiej Bydgoszczy (studium onomastyczno-pragmalingwistyczne. [W:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność. T. 5. Red. M. Święcicka. Bydgoszcz, s. 101–116.   Google Scholar

Dzikowski W., Kopertowska D. (1976): Toponimia Kielc. Nazwy części miasta i obiektów fizjograficznych oraz nazwy ulic i placów. Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Górnowicz H. (1964): Toponimia Gdyni. „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne“ VI, s. 135–169.   Google Scholar

Handke K. (1992): Polskie nazewnictwo miejskie. Warszawa.   Google Scholar

Famielec M. (2016): Kreacje nazewnicze trójmiejskich osiedli mieszkaniowych. „Białostockie Archiwum Językowe” 16, s. 95–107.
Crossref   Google Scholar

Kohli C., LaBahn, D.W. (1997): Observations: Creating effective brand names: a study of the naming process. „Journal of Advertising Research” 37, s. 67–75.   Google Scholar

Kopertowska D. (2001): Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie. Kielce.   Google Scholar

Kosyl C. (2001): Modele onimiczne w nazewnictwie ulic. [W:] Toponimia i oronimia. Red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch. Kraków, s. 49–57.   Google Scholar

Kotarski H. (2015): Nazewnictwo w miastach województwa podkarpackiego – analiza porównawcza. [W:] Wybrane problemy współczesnych miast. Kultura, symbolika, promocja. Red. M. Malikowski, J. Kinal, M. Palak, J. Halik. Rzeszów, s. 99–111.   Google Scholar

Makuchowska M. (2020): Manipulacyjne wykorzystanie słowa park w nazwach osiedli mieszkaniowych. „Prace Językoznawcze” XXII/2, s. 127–141.
Crossref   Google Scholar

Myszka A. (2012): Ewolucja motywacji współczesnych nazw ulic województwa podkarpackiego. [W:] Jednotlivé a všeobecne v onomastiké. Red. M. Ološtiak. Preszów, s. 262–273.   Google Scholar

Myszka A. (2015): Mieszkała na ul. Polnej na Pobitnie, tuż obok Kopca Tatarskiego – głos w sprawie wewnętrznych podziałów urbanonimów. „Onomastica” LIX, s. 209–221.
Crossref   Google Scholar

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M. (2015): O żywotności zapożyczeń niemieckich w gwarze miejskiej Poznania. [W:] Gwary dziś. 7. Rocznik poświęcony dialektologii słowiańskiej. Poznań, s. 201–214.   Google Scholar

Przybylska R. (2012): Nowe nazwy nowych inwestycji mieszkaniowych w Polsce. [W:] W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Red. I. Łuc, M. Pogłódek. Katowice, s. 281–288.   Google Scholar

Przybylska R. (2014): Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce. [W:] Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Red. A. Gałkowski, R. Gliwa. Łódź, s. 227–234.
Crossref   Google Scholar

Wężykowski M. (2021): Jak stworzyć dobrą nazwę inwestycji deweloperskiej? „Rendart”, , dostęp: 18.07.2021.   Google Scholar

Wielki słownik języka polskiego PWN, , dostęp: 13.03.2022.   Google Scholar

Zagórski Z. (2001): Z badań nazewnictwa miasta Poznania. [W:] W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne. Red. E. Jędrzejko. Katowice, s. 76–85.   Google Scholar

Zagórski Z. (2002): W sprawie klasyfikowania urbanonimów (na materiale poznańskim). [W:] Język polski. Współczesność, historia. Drugie Spotkania Lubelskich Językoznawców UAM – KUL – UMCS. T. II. Red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda. Lublin, s. 91–99.   Google Scholar

Zalewski P. (2007): Osiem cech Web 2.0. „Internet Standard”, , dostęp: 21.07.2021.   Google Scholar

Zbierska M. (2021): Osiedle Bliżej Gwiazd czy domy Po przecinku? Nazwy inwestycji mieszkaniowych wciąż zaskakują. „Rynek Pierwotny”, , dostęp: 15.07.2021.   Google Scholar

, dostęp: 15.05.2021.   Google Scholar

dostęp: 20.05.2021.   Google Scholar

, dostęp: 22.07.2021.   Google Scholar

, dostęp: 13.03.2022.   Google Scholar

, dostęp: 22.07.2021.
Crossref   Google Scholar

, dostęp: 26.07.2021.
Crossref   Google Scholar


Published
2022-09-30

Cited by

Kijak, A. . (2022). Names of new residential investments in and suburbs of Poznań. Prace Językoznawcze, 24(3), 119–129. https://doi.org/10.31648/pj.7908

Agnieszka Kijak 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach