Abortion in the Polish public discourse in the light of corpus research. A comparative approach

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Uniwersytet Łódzki


Abstract

The aim of the article is to determine differences in the construction of discourse on
abortion in Poland over 30 years (from the 1990s to 2021) in the light of corpus research.
Two reference corpora were used for the research (NKJP until 2010, MoncoPL from
2010) and two target corpora (weeklies: “Polityka”, “Tygodnik Powszechny”: 2020/2021).
Collocations with the lexeme abortion and key words characterizing contemporary
press discourse were analyzed quantitatively and qualitatively. The study of reference
corpora showed a gradual increase in applications of means of polarizing discourse and
rendering it more expressive, which are markers of the worldview of its participants. The study of target corpora indicated that the basic difference between them, which affects
all the others, is related to the high textual and discursive importance of the lexeme law
in “Polityka” and the lexeme church in “Tygodnik Powszechny”. It was also pointed out
that abortion discourse of the recent months has focused on the activities of its subjects
(protest, court sentence), and not on the topic of abortion in the strict sense.


Keywords:

abortion discourse, corpus linguistics, keywords, collocation, semantic preference


Binnebesel J., Baczała D., Błajet P. (2019): Eugenika – aspekty historyczne, biologiczne i edukacyjne. „Studia Edukacyjne” 52, s. 139–158.
Crossref   Google Scholar

Budnik A. (2016): Piekło kobiet – współczesny obraz prawa do aborcji w przestrzeni medialnej. Casus niewolenia kobiet czy ich emancypacji? „Ars Educandi”, s. 81–95.
Crossref   Google Scholar

Czarnecki P. (2008): Dylematy etyczne współczesności. Warszawa.   Google Scholar

Dąbrowska A. (1994): Językowe ujęcie problemu aborcji w świetle deklaracji programowych i wypowiedzi przedstawicieli Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. [W:] „Język a Kultura”. T. 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna. Red. J. Anusiewicz, B. Siciński. Wrocław, s. 151–162.   Google Scholar

Filipczak-Białkowska A. (2018): Mechanizmy manifestowania orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym. Łódź.
Crossref   Google Scholar

Gałęska-Śliwka A. (2021): Prawo do świadomego planowania rodziny – wybrane zagadnienia. „Prokuratura i Prawo”, s. 78–114.   Google Scholar

Kamasa V. (2014): Techniki językoznawstwa korpusowego wykorzystywane w krytycznej analizie dyskursu: przegląd. „Przegląd Socjologii Jakościowej” 10/2, s. 100–117.
Crossref   Google Scholar

Król M. (2014): Założenie aksjologiczne oraz warianty dyskursu aborcyjnego. „Studia Prawno-Ekonomiczne”. T. XCII, s. 103–127.   Google Scholar

Lewandowska-Tomaszczyk B., Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L. (2012): Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Łobodzińska R. (1994): Językowe ujęcie problemu aborcji w świetle deklaracji programowych i wypowiedzi przedstawicieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. [W:] „Język a Kultura”. T. 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna. Red. J. Anusiewicz,   Google Scholar

B. Siciński. Wrocław, s. 125–132.   Google Scholar

Maciąg R. (2019): Społeczne znaczenia aborcji. Warszawa.   Google Scholar

Marulewska K. (2008): Eugenika w świetle idei postępu. Rozważania wokół fundamentów filozoficznych. „Dialogi Polityczne” 10, s. 63–84.
Crossref   Google Scholar

Miętek A. (2008): Przeciw eugenice liberalnej. „Dialogi Polityczne” 10, s. 85–93.
Crossref   Google Scholar

Pęzik P. (2020): Budowa i zastosowania korpusu monitorującego MoncoPL. „Forum Lingwistyczne” 7, s. 133–150.
Crossref   Google Scholar

Pszczółkowski P. (2020): Zdanie odrębne sędziego TK Piotra Pszczółkowskiego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r., sygn. akt K 1/20, , dostęp: 01.09.2021.   Google Scholar

Sahaj T. (2006): XIX- i XX-wieczna eugenika społeczna w ujęciu historyczno-filozoficznym. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”. T. 50–51, s. 277–294.   Google Scholar

Salama A. (2011): Ideological collocation and the recontexualization of Wahhabi-Saudi
Crossref   Google Scholar

Islam post-9/11: A synergy of corpus linguistics and critical discourse analysis. „Discourse & Society”. Vol. 22, no. 3, s. 315–342.   Google Scholar

Seiffert I. (1994): Językowe ujęcie problemu aborcji w wypowiedziach polityków Unii Demokratycznej. [W:] „Język a Kultura”. T. 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna. Red. J. Anusiewicz, B. Siciński, Wrocław, s. 133–150.   Google Scholar

Sobczak B. (2014): O definicjach retorycznych (na przykładzie hasła gender). „Forum Artis Rhetoricae” 4, s. 41–59.   Google Scholar

Strupiechowska M. (2019): Kobiecość i męskość w polskim dyskursie aborcyjnym. „Media i Społeczeństwo” 10, s. 167–180.   Google Scholar

Wejbert-Wąsiewicz E. (2012): Aborcja w dyskursie publicznym. Monografia zjawiska. Łódź.
Crossref   Google Scholar


Published
2022-09-30

Cited by

Szkudlarek-Śmiechowicz, E. (2022). Abortion in the Polish public discourse in the light of corpus research. A comparative approach. Prace Językoznawcze, 24(3), 85–102. https://doi.org/10.31648/pj.7915

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz 
Uniwersytet ŁódzkiLicense

Copyright (c) 2022 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.