Children’s vocabulary frequently used at the end of the 20th and the beginning of the 21st century. A few comparative remarks

Małgorzata Święcicka

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Abstract

The aim of this paper is to characterize words statistically frequent in the vocabulary
of preschool children of the end of the 20th and the beginning of the 21st century.
The proposed comparative description proves the durability of children’s vocabulary
often used over a period of more than thirty years. The stability of children’s vocabulary
is manifested both in the identical representation and hierarchy of particular functional
classes, and in the persistence of representative semantic categories. The observed status
quo is determined by features of the natural language, the developmental qualities
of the child’s speech and the benchmarks of the spoken style. One might say that the
unchanged, grammatical and semantic, structure is accompanied by the variability
of linguistic exponents in the internal structure of classes and semantic categories.
This, in turn, is motivated by a number of both intralinguistic and extralinguistic processes, including civilization and cultural transformations, the development of new
technologies, the phenomenon of linguistic fashions or a wider social reach of vulgar words.


Keywords:

children’s lexicon, frequent words, functional classes, semantic groups, durability, variability


Brzezińska A., Zgółkowa H. (1982): O potrzebie badań frekwencyjnych nad słownictwem dzieci w wieku przedszkolnym. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1, s. 81–89.   Google Scholar

Jodłowski S. (1976): Podstawy polskiej składni. Warszawa.   Google Scholar

Laskowska E. (1980): Badania statystyczne nad rozwojem systemu leksykalnego młodzieży w szkole średniej. „Studia Językoznawcze”. T. 6, s. 119–165.   Google Scholar

Laskowska E. (1988): O słownictwie nauczycieli klas początkowych. „Kształcenie Językowe w Szkole”. T. 4, s. 95–114.   Google Scholar

Milewski T. (1967): Językoznawstwo. Warszawa.   Google Scholar

Pisarek W. (1972): Frekwencja wyrazów w prasie: wiadomości, komentarze, reportaże. Kraków.   Google Scholar

Polański E. (1980): Części mowy i ich frekwencja w zasobie leksykalnym uczniów. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 3. Red. J. Kram, E. Polański. Katowice, s. 125–146.   Google Scholar

Sambor J. (1974): Słownictwo bardzo częste w pięciu stylach polszczyzny pisanej (I). „Poradnik Językowy” 9, s. 466–475.   Google Scholar

Sambor J. (1974a): Słownictwo bardzo częste w pięciu stylach polszczyzny pisanej (II). „Poradnik Językowy” 10, s. 533–537.   Google Scholar

Sambor J. (1975): O słownictwie statystycznie rzadkim. Warszawa.   Google Scholar

Święcicka M. (1993): Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym. Bydgoszcz.   Google Scholar

Święcicka M. (1993a): Wyrazy nazywające rzadkie w „Słownictwie dzieci w wieku przedszkolnym”. „Studia Filologiczne” 34(14). Red. M. Łojek. Bydgoszcz, s. 129–140.   Google Scholar

Święcicka M. (1998): Wyrazy częste w słownictwie dzieci w wieku przedszkolnym. [W:] Varia Linguistica. Red. Ł.M. Szewczyk. Bydgoszcz, s. 99–113.   Google Scholar

Święcicka M. (2022): Refleksje leksykalno-statystyczne nad wypowiedziami dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. I: Wyrazy częste. „Język Polski”. R. CII, z. 2, s. 77–92.
Crossref   Google Scholar

Szuman S. (1968): Rozwój treści słownika dzieci. Zagadnienia i niektóre wyniki badań. [W:] O rozwoju języka i myślenia dziecka. Red. S. Szuman. Warszawa, s. 9–95.   Google Scholar

Zarębina M. (1970): Rola wyrazów w słowniku i tekście. „Język Polski”. R. 50, s. 33–46.   Google Scholar

Zarębina M. (1971): Najczęstsze wyrazy polszczyzny mówionej. „Język Polski”. R. 51, s. 336–347.   Google Scholar

Zarębina M. (1985): Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej (synteza danych liczbowych). Wrocław.   Google Scholar

Zgółkowa H. (1987): Ilościowa charakterystyka słownictwa współczesnej polszczyzny. Poznań.   Google Scholar


Published
2022-09-30

Cited by

Święcicka, M. (2022). Children’s vocabulary frequently used at the end of the 20th and the beginning of the 21st century. A few comparative remarks. Prace Językoznawcze, 24(3), 149–160. https://doi.org/10.31648/pj.7917

Małgorzata Święcicka 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy