Co roku to samo… Z historii orędzia noworocznego w Polsce, Niemczech i Rosji

Marta Noińska

Uniwersytet Gdański


Abstrakt

New Year’s address is one of the most conventionalized genres of political communication. The aim of the article is to describe the history of televised New Year messages of the country’s leader in Poland, Russia and Germany, with particular emphasis on the iterative motifs and signs present in their verbal and non-verbal layer. The leaders often use the same expressions, cite the same historical events, refer to the same authorities and discuss similar socio-
-political issues. Moreover, montage and scenery are also subject to only slight modifications. The author also draws attention to the fact that as a ritual and conventionalized genre New Year’s address often becomes the subject of parody.


Słowa kluczowe:

gatunek, orędzie noworoczne, historia gatunku, rytuał językowy, język polski, język niemiecki, język rosyjski


Czachur, W. (2016), Inscenizowanie bliskości w polskich i niemieckich orędziach noworocznych. Przyczynek do lingwistyki kulturowej i międzykulturowej. W: Górnikiewicz, J./Marczuk, B./Piechnik, I. (red.), Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki. Kraków, 73–96.

Neumann, H. G. (2006), Konfidenz- und Faszinationskommunikation. Vertrauen generierende und Faszination stimulierende Situativstrategien der Bundeskanzler Helmut Kohl und Gerhard Schröder am Beispiel der Neujahrsansprachen, ZDF-Sommerinterviews und Bulletins 1994 bis 2002. Berlin.

Kończak, J. (2007), Ewolucja programowa polskiej telewizji państwowej. Warszawa.

Noińska, M. (2017), Rola elementów niewerbalnych w gatunku orędzia noworocznego na materiale wybranych przemówień rosyjskich, niemieckich i polskich przywódców. W: Sładkiewicz, Ż./Klimkiewicz, A. (red.), Mowa – człowiek – świat: perswazja językowa w różnych dyskursach. Gdańsk, 215–226.

Noińska, M. (2017), Wartości w orędziach noworocznych polskich, rosyjskich i niemieckich przywódców w latach 2012–2015. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. VIII/2, 397–406.

Patocka-Sigłowy, U. (2011), Orędzie prezydenckie jako gatunek wypowiedzi politycznej. W: Filipczak-Białkowska, A. (red.), Dyskursy komunikacji medialnej. Łódź, 93–100.

Schiegl, G. (2010), Same procedure as every year. Macht der Langeweile. W: Süddeutsche Zeitung 17.05. W: http://www.sueddeutsche.de/politik/same-procedure-as-every-year-macht-derlangeweile-1.786029 [dostęp 10.06.2017].

Schmiese, W. (2008), Neujahrsansprachen „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger…”. W: Frankfurter

Allgemeine 30.12. W: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/neujahrsansprachenliebemitbuergerinnen-und-mitbuerger-1739552-p2.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 [dostęp15.06.2017].

Sibora, J. (2016), Głowa Państwa przyjmuje… – audiencje noworoczne w II RP. W: http://sibora.pl/glowa-panstwa-przyjmuje-audiencje-noworoczne-w-ii-rp/ [dostęp 20.09.2017].

Sobczak, J. (2013), Pierwszy miesiąc dekady Gierka: znów złudzenia nadziei? Z kart dziennika (20 grudnia 1970 – 21 stycznia 1971). W: Echa Przeszłości. 14, 139–170.

Варавкина, В. Ю. (2001), Новогоднее обращение главы государства: жанровая cпецифика и лингвокогнитивное моделирование образа адресата. Омск.

Кондратенко, Н. В. (2007), Новогоднее обращение как ритуальный жанр политического дискурса: макроструктурные компоненты и средства их выражения. W: http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2007/materials/html/45.htm [доступ 15.01.2017].

Ослопова, В. Ю. (2009), Новогоднее обращение главы государства к народу как жанр политического дискурса. W: Вестник Томского государственного университета. 329, 19–22.

Сладкевич, Ж. Р. (2016a), Организация семиотического пространства новогоднего поздравления президента (на материале новогодних обращений президентов России, Беларуси и Польши за 2000-2015 гг.). W: Политическая наука. 3, 168–194.

Сладкевич, Ж. Р. (2016b), Сфера своих и чужих в жанре новогоднего поздравления президентов России, Беларуси и Польши. W: Acta Slavica Estonica. VIII, 187–199.
Pobierz


Opublikowane
30.11.2018

Cited By /
Share

Noińska, M. (2018). Co roku to samo… Z historii orędzia noworocznego w Polsce, Niemczech i Rosji. Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(2), 95–104. https://doi.org/10.31648/pw.3085

Marta Noińska 
Uniwersytet Gdański