Polacy w Kijowie wobec Rządu Tymczasowego (marzec – lipiec 1917 r.)

Attitude of Kyivan Poles towards the Provisional Government (March – July 1917)

Mariusz Korzeniowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Abstrakt

The purpose of the reflections contained in this article is the standpoint of the Polish community of Kyiv and its elite in particular, regardless of political sympathies, regarding the Provisional Government during the period of Prince Georgy Lvov’s tenure as Prime Minister. The author presents the attitude of the Polish community towards the activity of the new government and its Kyivan branches, not only in relation to the Polish issue, but also in terms of the reports and comments published in the newspaper “Dziennik Kijowski”. The study does not constitute an exhaustive analysis of the issue contained in the title, but merely an attempt at detailing some of its aspects based on selected source material and existing research findings.


Słowa kluczowe:

Poles in Kyiv, February Revolution     Provisional Government,     Polish Executive Committee in Ruthenia     Petrograd Soviet of Workers’ and Soldiers’ Deputies


Bartoszewicz: Bartoszewicz, W., Mój ojciec i jego czasy. Wspomnienia 1900-1919. W: Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 7841.

Białokur 2005: Białokur, M. (2005), Myśl społeczno-polityczna Joachima Bartoszewicza. Toruń.

Korzeniowski 2009: Korzeniowski, M. (2009), Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905–1920. Lublin.

Naskręcki 2011: Naskręcki, K. ks. (2011), Z zapisków i ze wspomnień żytomierzanina. Kraków.

Odezwa, „Dziennik Kijowski”. 66, 7/20 III 1917 r.

Radziejowski 1917a: Radziejowski, L. (1917a), Gdy spadły pęta… W: Dziennik Kijowski. 80 (23 III/5 IV), 1.

Radziejowski 1917b: R-ski, L. (1917b), Nad przepaścią. W: Dziennik Kijowski. 123 (19V/1 VI), 1.

Radziejowski 1917c: R-ski, L. (1917c), W odmęcie zdarzeń. W: Dziennik Kijowski. 85 (30 III/11 IV), 1.

Radziejowski 1917d: R-ski, L. (1917d), Gabinet koalicyjny. W: Dziennik Kijowski. 111 (2/15 V), 1.

Sęp-Szarzyński: Sęp-Szarzyński, D., Polski Związek Polityczny na Rusi 1914–1921. W: Biblioteka Narodowa w Warszawie, akc. 8746/1.

Skalski 1995: Skalski, T. ks. (1995), Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900–1932. Wspomnienia. Lublin/Rzym/Lwów.

Zgromadzenie Organizacji Polskich 1917: Zgromadzenie Organizacji Polskich. W: Dziennik Kijowski. 67 (8/21 III 1917), 1 (wycinki prasowe). [Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, III-229, 52, Materiały Alfreda Liebfelda, Gazety dotyczące rewolucji lutowej w Rosji.]

Zieliński 2016: Zieliński, S. (2016), Liga Narodowa na Rusi 1890–1920. Fragment historii pracy

polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich. Wątor, A. (wstęp i oprac.). Szczecin.

Zjazd Polski 1917: Zjazd Polski na Rusi w Kijowie w dniach 18–24 czerwca 1917 roku. (1917). Winnica.

Zubow 2016: Zubow, A. (red.) (2016), Historia Rosji XX wieku 1894–1922. Warszawa.
Pobierz


Opublikowane
30.12.2019

Cited By /
Share

Korzeniowski, M. (2019). Polacy w Kijowie wobec Rządu Tymczasowego (marzec – lipiec 1917 r.): Attitude of Kyivan Poles towards the Provisional Government (March – July 1917). Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(2), 67–76. https://doi.org/10.31648/pw.5462

Mariusz Korzeniowski 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie