Ruch graniczny z Polski do Obwodu Kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej

Border traffic from Poland to the Kaliningrad region in the context of other sections of the external border of the European Union

Piotr Rosik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rafał Wiśniewski

Polska Akademia Nauk


Abstrakt

The purpose of the paper is to present the cross-border mobility of Poles in a broader context of social, economic changes and formal and political conditions. The mobility of Poles is presented on the example of border traffic on the Polish-Russian border. We compare the situation on the border with Kaliningrad oblast with other sections of the eastern border. We focus on number of crossings and the movement of passenger and heavy good vehicles based on the data of the Border Guard. The conclusions are as follows: the intensity of border traffic was conditioned by both formal and legal changes as well as the economic situation on both sides of the state border. In the period from 1990, intensive travels of Poles to the Kaliningrad oblast were carried out: (1) from the mid-1990s until Poland's accession to the European Union; (2) during the operation of local border traffic, i.e. in the years 2012-2016.


Słowa kluczowe:

eastern border, border traffic, Kaliningrad oblast, legal and economic factors, heavy good vehicles


ANISIEWICZ, R. (2008), Zmiany natężenia i struktury ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w okresie poakcesyjnym. W: Dołzbłasz, S./Raczyk, A. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4. Wrocław, 141-147.   Google Scholar

ANISIEWICZ, R., PALMOWSKI, T. (2016), Współpraca Polski z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako istotny element integracji bałtyckiej. W: Prace i Studia Geograficzne. 61/1, 13-28.   Google Scholar

BAR-KOŁELIS, D./WENDT, J. (2018), Comparison of cross-border shopping tourism activities at the Polish and Romanian external borders of European Union. In: Geographia Polonica, 91 (1), 113-125.
Crossref   Google Scholar

GORZELAK, G./KROK, K. (red.) (2006), Nowe granice Unii Europejskie – współpraca czy wykluczenie? Warszawa.   Google Scholar

GUS (2010), Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na terenie Polski w III kwartale 2010 roku, Materiał na konferencję prasową w dniu 25 listopada 2010 r. Rzeszów.   Google Scholar

GUS (2018), Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2017 r. Warszawa, Rzeszów.   Google Scholar

HARTSHORNE, R. (1936), Suggestions on the terminology of political boundaries. In: Annals of the Association of American Geographers. 22, 56-57.   Google Scholar

KOMORNICKI, T. (1999), Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996. Warszawa.   Google Scholar

KOMORNICKI, T. (2008), Polska granica wschodnia – zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach interakcji w latach 1990-2007. W: Dołzbłasz, S./Raczyk, A. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4. Wrocław, 109-119.   Google Scholar

KOMORNICKI, T./WIŚNIEWSKI, R. (2017), Border traffic as a measure of trans-border relations. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. 159, 151-172.
Crossref   Google Scholar

LADINO, M. T. (2017), Borders, mobility and the transborder space: Reflections for a discussion. In: Estudios Fronterizos. 18 (37), 61-80.
Crossref   Google Scholar

MINISTERSTWO GOSPODARKI (2006), Uwarunkowania polskiego eksportu na rynku rosyjskim. Informacja. Warszawa.   Google Scholar

NERB, G./HITZELSBERG, F./WOIDICH, A. et al. (2009), Scientific report on the mobility of cross-border workers within the EU-27/EEA/EFTA countries. In: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/mkw_workers_mobility.pdf [dostęp 5 VII 2019].   Google Scholar

PALMOWSKI, T. (2008a), Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z położenia w sąsiedztwie z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. W: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Warszawa, 66-106.   Google Scholar

PALMOWSKI, T. (2008b), Wybrane problemy pogranicza polsko-rosyjskiego po wprowadzeniu Układu z Schengen. W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4. Wrocław, 131-139.   Google Scholar

SCHIEBEL, J./OMRANI, H./GERBER, P. (2015), Border effects on the travel mode choice of resident and crossborder workers in Luxembourg. In: European Journal of Transport and Infrastructure Research. 15 (4), 570-596.   Google Scholar

Strategia (2013), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Olsztyn.   Google Scholar

STUDZIŃSKA, D. (2019), Wybrane aspekty transformacji funkcji i stopnia przenikalności granicy polsko-rosyjskiej. W: Przegląd Geograficzny. 91 (4), 553-571.
Crossref   Google Scholar

TIMOTHY, D. J. (2005), Shopping tourism, retailing and leisure. Channel View Publications. Bristol.
Crossref   Google Scholar

VERA REBOLLO, J. F./IVARS BAIDAL, J. (2009), Spread of Low-Cost Carriers: Tourism and Regional Policy Effects in Spain. In: Regional Studies. 43 (4), 559-570.
Crossref   Google Scholar

WIĘCKOWSKI, M. (2019), Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej – konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych. W: Przegląd Geograficzny. 91 (4), 443-466.
Crossref   Google Scholar

WOŹNIAK, E. (2015), Specjalne strefy ekonomiczne w Wałbrzychu i Kaliningradzie: analiza porównawcza. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. VI, 161-175.   Google Scholar

ZVEREV, Y. M. [= Зверев, Ю.М.] (2002), Расширение ЕС и Калининградская область РФ. B: Федоров, Г. М./Зверев, Ю. М. (ред.), Социально-экономическое и геополитическое развитие Калининградской области. Калининград, 107-120.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
24.09.2021

Cited By /
Share

Rosik, P., & Wiśniewski, R. (2021). Ruch graniczny z Polski do Obwodu Kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej: Border traffic from Poland to the Kaliningrad region in the context of other sections of the external border of the European Union. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 195–208. https://doi.org/10.31648/pw.6470

Piotr Rosik 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rafał Wiśniewski 
Polska Akademia Nauk