magistyka społeczno-kulturowa w średniowiecznej Serbii, czyli o strategii budowania wizerunku serbskich panujących

Social-cultural representation in the medieval Serbia namely, on the strategies of creating the image of Serbian rulers

Izabela Lis-Wielgosz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0001-8612-1118


Abstrakt

In the article, a phenomenon of promotion and marketing in the medieval Serbia was discussed, as well as the strategies of creating a specific, desired and functional image of the ruling dynasties. Due to this, the basic communication practices were recalled that is, a management of impression, building the so-called brand (social, political, cultural property of the dynasty, its family pattern), and also specifically conceived branding itself (that is, a management of consciousness and value of the dynastic brand), what ultimately proved that the lineage of social-cultural usage of images, along with the models and devices serving the politics of public relations is deeply rooted in the middle ages. The phenomenon of promotion and marketing in the medieval Serbia was presented on the basis of the medieval Serbian literature, hagiography, hymnography, historiography, and iconographic implementations were also included. The article presents images of rulers and dynasties prevailing in the historical, religious and ideological context, the phenomenon of promotion and marketing in the context of characteristic ideological structures, such as state and church tradition, imperial-monastic tradition, charismatic dynasty, sanctity of the ruling family, land and the Serbian nation e.t.c. The timeless phenomenon of promotion and marketing has been presented as a lasting component of shaping the culture model of the medieval Serbia.


Słowa kluczowe:

phenomenon of promotion and marketing, communication practices     strategies of creating the image     dynasty     ruler     medieval Serbia     hagiography     hymnography     historiography     iconography     architecture


Altkorn, J. (1999), Strategia marki. Warszawa.

Altkorn, J. (2004), Wizerunek firmy. Dąbrowa Górnicza.

Altkorn, J./Kramer, T. (1998), Leksykon marketingu. Warszawa.

Assmann, A. (1999), Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München.

Assmann, J. (2008), Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Warszawa.

Bernays, E. L. (1923), Crystallizing Public Opinion. New York.

Bernays, E. L. (1945), Public Relations. Boston.

Bikowska, K. (2018), Public Relations 2.0 na przykładzie analizy profili bibliotek uniwersyteckich na portalu społecznościowym Facebook. W: Jerzyk-Wojtecka, J./Piestrzyński, T. (red.), Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką. Łódź, 73-96.

Black, S. (1999), Public Relations. Warszawa.

Budzyński, W. (1998), Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy. Warszawa.

Budzyński, W. (2002), Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty. Warszawa.

Budzyński, W. (2002), Zarządzanie wizerunkiem firmy. Warszawa.

Charkiewicz, J. (2012), Miejsce świętych w liturgii Kościoła prawosławnego. W: Rocznik Teologiczny, ChAT (Warszawa). 1-2, 113-151.

Czaplińska, P. (2015), Strategia budowania wizerunku osób znanych. W: Grzegorczyk, A. (red.), Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych. Warszawa, 8-38.

Czarnowski, P./Goban-Klas, T./Kadragic, A (1996), Public Relations, czyli promocja reputacji. Warszawa.

Esser, F. (2008), Spin doctor. In: Donsbach, W. (red.), The International Encyclopedia of Communication, t. X. Oxford, 47-83.

Gil, D. (2000), Średniowieczna hagiografia serbska jako dokument stanu świadomości narodowej (zarys problematyki). W: Pamiętnik Słowiański. L, 5-26.

Gil, D. (2005), Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności. Kraków.

Jabłoński, W. (2006), Kreowanie informacji. Media relations. Warszawa.

Jowett, G. S./Heath, R. L. (2005), Propaganda. In: Heath, R. L. (ed.), Encyclopedia of Public Relations. London, 652-656.

Korbut, K. (2017), Znak identyfikujący w komunikacji. Kraków.

Kramer, T. (2000), Podstawy marketingu. Warszawa.

Lis-Wielgosz, I. (2013), O trwałości znaczeń. Siedemnastowieczna literatura serbska w służbie tradycji. Poznań.

Maguś, W. (2015), Spin doctoring – kontrowersje wokół zagadnienia. W: Drożdż, M. (red.), Media w dialogu – mur czy mosty. Tarnów, 379-394.

Mirković, V. (1920), Pravoslavno monaštvo i manastiri u srednjovekovnoj Srbiji. Sremski Karlovci.

Ociepka, B. (2002), Public relations w teorii komunikacji. Wrocław.

Pomykało, W. (red.) (1995), Encyklopedia biznesu, t. 2. Warszawa.

Sampson, E. (1996), Jak tworzyć własny wizerunek. Warszawa.

Sava I Arcybiskup Serbski (1983), Żywot świętego Simeona. W: Naumow, A. E. (red.), Dar słowa. Ze starej literatury serbskiej. Łódź, 7-21.

Słownik języka polskiego PWN. W: https://sjp.pwn.pl/sjp/public-relations;2573008.html [dostęp 5 IV 2019].

Srbljak Belgradzki (1861), Srbljak (Pravila molebnaja svjatih serbskih) (starodruk ze zbiorów Biblioteki Macierzy Serbskiej, sygn. R 19, Sr IV).

Srbljak Moskiewski (1765), Srbljak (Pravila molebnaja svjatih serbskih) (starodruk ze zbiorów Biblioteki Macierzy Serbskiej, sygn. R 18 Sr IV).

Srbljak Rimnički (1761), Srbljak (Pravila molebnaja svjatih serbskih) (starodruk ze zbiorów Biblioteki Macierzy Serbskiej, sygn. R 18, Sr II).

Stefan Nemanjić Pierwoukoronowany (1983), Żywot świętego Simeona. W: Naumow, A. E. (red.), Dar słowa. Ze starej literatury serbskiej, przeł. Wątor-Naumow, T./Naumow, A. E./Kotwiczowa, W. Łódź, 25-40.

Sznajder, A. (1993), Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Warszawa.

Szymoniuk, B. (red.) (2006), Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Warszawa.

Teodosije (1983), Służba świętemu Simeonowi. W: Naumow, A. E. (red.), Dar słowa. Ze starej literatury serbskiej. Łódź, 51-53.

WÓjcik, K. (2001), Public relations od A do Z, t. I. Warszawa.

Богдановић, Д. (1991), Историја српске књижевности. Т. I: Стара српска књижевност. Београд.

Данило II (1988), Животи краљева и архиепископа српских. Службе, прир. Мак Данијел, Г./Петровић, Д., прев. Мирковић, Л./ Богдановић, Д./Петровић, Д. Београд.

Даничић, Ђ. (wyd.) (1865), Живот Светога Симеуна. B: Живот Светога Симеуна и Светога Саве, написао Доментијан. Београд, 1-117.

Даничић, Ђ. (wyd.) (1866), Живот краља Уроша. B: Животи краљева и архиепископа српских написао архиепископ Данило и други. Загреб, 2-21.

Дероко, А. (1953), Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији. Београд.

Доментијан (1988), Живот светога Саве и Живот светога Симеона, прев. Мирковић, Л., прип. Маринковић, Р., ССК у 24 књиге, књ. 4. Београд.

Ђурић, В. Ј. (1961), Иконе из Југославије. Београд.

Ђурић, В. Ј. (1974), Византијске фреске у Југославији. Београд.

Жефарович, Х. (1986), Стематография, Факсимилно издание, комен. Василиев, А. София.

Јиречек, К. (1952), Историја Срба, I. Београд.

Кашанин, М. (1970), Српска књижевност у средњем веку. Београд.

Кораћ, В./Шупут, М. (1998), Архитектура византијског света. Београд.

Маријановић-Душанић, С. (1994), Владарске инсигније и државна симболика у Србији од XIII до XV века. Београд.

Мирковић, Л. (przeł.) (1936), Старе српске биографије XV и XVII века. Цамблак. Константин. Пајсије, предг. Поповић, П. Београд.

Пајсије Патријарх (1993), Сабрани списи, прев. Богдановић, Д./Јовановић, T. Београд.

Петковић, С. (1995), Српска уметност у XVI и XVII веку. Београд.

Радојчић, С. (1934), Портрети српских владара у средњем веку. Скопље.

Радојчић, С. (1938), Сликарство и књижевност y нашој уметности средњег века. B: Уметнички преглед, 12. Београд, 357-360.

Радојчић, С. (1966), Старо српско сликарство. Београд.

Руварац, И. (wyd.) (1867), Живот цара Уроша. B: Гласник Српског Ученог Друштва, књ. IV, св. XXI (старога реда). Београд, 213-232.

Стефан Првовенчани (1999), Сабрана дела, предг. и прев. Јухас-Георгиевска, Љ., изд. На српскосл. Јовановић, Т. Београд.

Стојановић, Љ. (1927), Стари српски родослови и летописи, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, Српска Краљевска Академија, књ. XVI. Сремски Карловци, 1-39.

Теодосије (1988), Житија, прев. Мирковић, Л./Богдановић, Д., припр. Богдановић, Д. Београд.

Трифуновић, Ђ. (2009), Стара српска књижевност. Основи, 3 прош. изд. Београд.

Трифуновић, Ђ. (red.) (1970), Србљак. Службе. Канони. Акатисти, књ. 3. Београд.
Pobierz


Opublikowane
30.12.2020

Cited By /
Share

Lis-Wielgosz, I. (2020). magistyka społeczno-kulturowa w średniowiecznej Serbii, czyli o strategii budowania wizerunku serbskich panujących: Social-cultural representation in the medieval Serbia namely, on the strategies of creating the image of Serbian rulers. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 31–46. https://doi.org/10.31648/pw.6487

Izabela Lis-Wielgosz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0001-8612-1118