AUF DER SUCHE NACH DER POLNISCHEN IDENTITAT. ZUM ROMANTISCHEN KULTURMUSTER IN POLEN

Sebastian Mrożek

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej KrakówAbstrakt

The present article shows the moulding of the national identity of the Polish, their struggle of
independence through the national uprising as well as the literature and the art. The period of
a romanticism in Poland is the formation time of a national culture and myths (The Polish
Messianism). They will build the mentality of Polish people during next decades. The cultural
patterns formed in this period, especially the struggle of freedom and the sovereignty, will go back
in the periods of a civil or a political captivity. Untill today is the Polish romanticism - as was
shown in the text - an element of the national culture and tradition, which is referenced by artists.
In special pieces of the literature of the period became the canon of Polish national literature.


Słowa kluczowe:

Polish Romanticism, national identity, tradition and patriotism, struggle of national independence, Polish cultural patterns, canon of the Polish national literature: Mickiewicz


Siwicka D., Romantyzm 1822-1863. Mała historia literatury polskiej, Warszawa 1997.

Herbert A. und E. Frenzel, Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abrifi der deutschen Literturgeschichte, Bd. 1, Koln 1977, S. 200-208.

Bogucka M., Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Wrocław/Warszawa/Kraków 1991.

Okoń W., Alegorie narodowe. Studia z dziejów sztuki polskiej w XIX wieku, Wrocław 1992.

Furdal A., Polska oda do radości. Język i kultura narodowa we wspólnej Europie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.

Miłosz Cz., Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków 1994.

Jarosiński Z., Literatura lat 1945—1975. Mała historia literatury polskiej, Warszawa 1997.

Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992.

Mickiewicz A., „Pan Tadeusz" we fragmentach z komentarzem, wybór, wstęp i komentarze M. Piechota, Katowice 1997.

Tazbir J., Pan Tadeusz — czyli jakoś to będzie, in: J. Tazbir, Od Haura do Isaury. Szkice o literaturze, Warszawa 1989, S. 88-97.

Opublikowane
2007-12-01

Cited By /
Share

Mrożek, S. (2007). AUF DER SUCHE NACH DER POLNISCHEN IDENTITAT. ZUM ROMANTISCHEN KULTURMUSTER IN POLEN. Acta Neophilologica, (IX), 167–174. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1349

Sebastian Mrożek 
Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej Kraków