Niepoznane formacje rosyjskie typu побольше, побыстрее

Albert Bartoszewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

-------------------------
Виноградов В. В., Русский язык (Грамматическоеучение о слове), Москва-Ленинград 1947.

Грамматика русского языка, т. 1 -2 . Изд. Академии наук СССР, Москва 1952-1954.

Грамматика современного русского литературного языка, „Наука”, Москва 1970.

Русская грамматика, т. 1 -2 . „Наука”, Москва 1980.

Буслаев Ф. И., Историческая грамматика русского языка, Москва 1981.

Jurkowski M., Semantyka i składnia wyrażeń gradacyjnych (w językach wschodniosłowiańskich), Katowice 1976.

Jurkowski M., Gradacyjny przedrostek po- w językach wschodniosłowiańskich, Z polskich studiów slawistycznych, seria V, Warszawa 1978.
Sławski F., Bułgarsko-macedońskie komparatywne po-, Prace Filologiczne 18, W arszaw a 1964.
Pobierz


Opublikowane
2001-12-01

Cited By /
Share

Bartoszewicz, A. (2001). Niepoznane formacje rosyjskie typu побольше, побыстрее. Acta Neophilologica, (III), 5–10. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1547

Albert Bartoszewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie