Pole frazeosemantyczne konceptu „WŁADZA”/ „ВЛАСТЬ” we współczesnym języku polskim i rosyjskim

Andrzej Sitarski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt

This paper presents the phraseological realisation of the concept “POWER” in modern Polish and Russian. On the basis of the denotative and connotative analysis of the examples of phraseologisms representing the concept “POWER” in both languages, the author concludes that power is a multi-layered entity in both linguacultural spaces. It encompasses the presence of the subject and object of power, as well as the distinct ability of the subject to control the way in which another subject or a nobject functions. The chosen phraseological units confirm that they represent facts and judgements that can be interpreted as mostly negative and rarely positive with a varying degree of connotative saturation, being usually negative.


Słowa kluczowe:

phraseosemantic field, concept, ethnoculture, phraseological unit, semantic field

Białek Ewa. 2011. Kolokacja w przekładzie. Słownik rosyjsko-polski. Lublin: Wydaw-nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bolʹšoj frazeologičeskij slovarʹ russkogo âzyka. 2006. Red. Teliâ V.N. Moskva [Большой фразеологический словарь русского языка. 2006. Red. Телия В.Н. Москва].

Bolʹšoj tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka. 1998. Red. Kuznecov S.A. Sankt-Peterburg [Боль-шой толковый словарь русского языка. 1998. Red. Кузнецов С.А. Санкт-Петербург].

Cienkowski Witold. 1990. Słownik szkolny. Synonimy. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Frazeologičeskij slovarʹ sovremennogo russkogo literaturnogo âzyka. 2004. Red. Tihonov A.N. Moskva [Фразеологический словарь современного русского литературного языка. 2004. Ред.Тихонов А.Н. Москва].

Klûčevskaâ A.Û. 2011. Konceptualʹnoe pole „agressiâ” kak obʺekt lingvističeskogo issledovaniâ. „Izvestiâ Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta im. A.I Gercena” No 131 [Ключевская А.Ю. 2011. Концептуальное поле „агрессия” как объект лингвистического исследования. „Известия Российского государствен-ного педагогического университета им. А.И Герцена” No 131].

Kratkij slovarʹ kognitivnyh terminov. 1996. Red. Kubrâkova E.S., Demʹânkov V.Z., Pankrac Û.G., Luzina L.G. Moskva [Краткий словарь когнитивных терминов. 1996. Red. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Москва].

Kubiak-Sokół Aleksandra, Sobol Elżbieta. 2007. Słownik frazeologiczny PWN. Warszawa.

Lebda Renarda. 2008. Wielki słownik frazeologiczny. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe.

Lihačev Dmitrij S. 1993. Konceptosfera russkogo âzyka. „Izvestiâ RAN”, SLÂ No 1 [Лихачев Дмитрий С. 1993. Концептосфера русского языка. „Известия РАН”, СЛЯ No 1].

Pawlus Marta, Gajewska Beata. 2000. Słownik synonimów i antonimów. Bielsko-Biała.

Skorupka Stanisław. 1977. Słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa: Wydaw-nictwo Wiedza Powszechna.

Slovarʹ russkih sinonimov. W: https://classes.ru//all-russian/russian-dictionary-synonym-s-term-835.htm [Dostęp 1 X 2019] [Словарь русских синонимов. W: https://classes.ru//all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-8359.htm [Dostęp 1 X 2019].

Słownik współczesnego języka polskiego. 1996. Red. Dunaj B. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-01

Cited By /
Share

Sitarski, A. (2019). Pole frazeosemantyczne konceptu „WŁADZA”/ „ВЛАСТЬ” we współczesnym języku polskim i rosyjskim. Acta Neophilologica, 2(XXI), 57–64. https://doi.org/10.31648/an.4745

Andrzej Sitarski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu