The Law as Presented in the Polish Renditions of William Shakespeare’s "The Winter’s Tale"

Katarzyna Jaworska-Biskup

Instytut Literatury i Nowych Mediów, Uniwersytet Szczeciński
http://orcid.org/0000-0001-6696-3078


Abstrakt

This paper addresses the topic of the law and legal vocabulary in William Shakespeare’s The Winter’s Tale and its Polish translations. Focus has been directed towards the trial scene of Hermione, one of the major characters of this play. By comparing the Polish renditions of the scene against the English original, the article attempts to present how Polish translators have reflected on the law as presented by Shakespeare and whether they have managed to recreate the law-embedded images and reconstruct the legal language of the source text in the target culture.


Słowa kluczowe:

William Shakespeare, The Winter’s Tale, court proceedings, law, legal vocabulary, Polish translations


Primary sources

Carroll Lewis. 1998 [1865/1871]. Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass. London: Penguin Classics.

Mickiewicz Adam. 1969 [1834]. Pan Tadeusz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Peele George. 2019 [1584]. The Arraignment of Paris. Stage Door Publisher.

Shakespeare William. 1877. Zimowa powieść. In: Dzieła dramatyczne. Ed. Kraszewski J.I.Transl. Ulrich L. Vol. 3. Warszawa: Spółka Wydawnicza Księgarzy: 707-763.

Shakespeare William. 1978. Ballada zimowa. Transl. Drozdowski B. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Shakespeare William. 1981. Zimowa opowieść. Transl. Słomczyński M. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Shakespeare William. 1990. The Winter’s Tale. Ed. Pafford J.H.P. London: Routledge.

Shakespeare William. 1991. Burza. Zimowa opowieść. Transl. Barańczak S. Poznań: „W drodze”.

Shakespeare William. 2002. The Winter’s Tale. Ed. Tatspaugh P. London: The Arden Shakespeare.

Shakespeare William. 2008. The Winter’s Tale. Ed. Orgel S. Oxford: Oxford University Press.

Shakespeare William. 2010. The Winter’s Tale. Ed. Pitcher J. London: The Arden Shakespeare.

Shakespeare William. 2014. Opowieść zimowa. Transl. Kamiński P. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. Słowacki Juliusz. 1984 [1839]. Balladyna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Szekspir Wiliam. 1879. Zimowa powieść. Transl. Ehrenberg G. Warszawa: Wydawnictwo Dzieł Tanich A. Wiślickiego.

Szekspir Wiliam. 1895. Opowieść zimowa. In: Dzieła Wiliama Szekspira. Ed. Biegeleisen H. Trans. Rossowski S. Vol. V. Lwów: Księgarnia Polska: 69-165.

Szekspir Wiliam. 1961. Zimowa opowieść. Transl. Lewik W. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Szekspir Wiliam. 1973. Zimowa powieść. In: Dzieła dramatyczne. Ed. Helsztyński S., Jabłkowska R., Staniewska A. Trans. Ulrich L. Vol. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy: 609-725.

Critical works

Banaszak Bogusław. 2000. Trybunał. In: Encyklopedia prawa. Ed. Kalina-Prasznic U. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck: 1043.

Bańkowski Andrzej (ed.). 2000. Etymologiczny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Baran Kazimierz. 1982. High treason in England until the end of Stuart era. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 96.

Baran Kazimierz. 1994. Strony procesowe przed angielskimi sądami karnymi doby Tudorów i wczesnych Stuartów (do roku 1640). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Baran Kazimierz. 1996. Z dziejów prawa karnego Anglii. Między renesansem a oświeceniem XVI-XVIII w. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał. 2009. Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa: LexisNexis.

Bartholomeusz Dennis. 1982. The Winter’s Tale in performance in England and America, 1611-1976. Cambridge: Cambridge University Press.

Bellamy John. 1979. The Tudor law of treason: An introduction. London: Routledge and Kegan Paul.

Blake Norman Francis. 1983. Shakespeare’slanguage: Anintroduction. London: Macmillan.

Bojarski Marek. 2000a. Obwiniony. In: Encyklopedia prawa. Ed. Kalina-Prasznic U. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck: 553.

Bojarski Marek. 2000b. Strony procesu karnego. In: Encyklopedia prawa. Ed. Kalina-Prasznic U. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck: 992.

Bojarski Tadeusz. 2012. Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis.

Borkowska-Bagieńska Ewa. 2010. Historia prawa sądowego. Warszawa: LexisNexis.

Cetera-Włodarczyk Anna, Kosim Alicja. 2019. Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.

Collin Peter Hodgson (ed.). 2004. Dictionary of law. London: Bloomsbury.

Cook Ann Jennalie. 1991. Making a match: Courtship in Shakespeare and his society. Princeton – New Jersey: Princeton University Press.

Crystal David, Crystal Ben. 2002. Shakespeare’s words: A glossary and language companion. London: Penguin Books.

Curzon Leslie B., Richards Paul (eds). 2007. The Longman dictionary of law. London: Pearson Longman.

David Richard. 1978. Shakespeare in the theatre. Cambridge: Cambridge University Press.

Dąbkowski Przemysław. 1937. Zasada jawności w dawnem prawie polskiem. „Przewodnik Historyczno-Prawny” (Lwów) R. V.

Dubisz Stanisław (ed.). 2008. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Garner Bryan A. (ed.). 2014. Black’s law dictionary. St. Paul: Thomson Reuters.

Góralski Zbigniew. 1988. Urzędy i godności w dawnej Polsce. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Grzegorczyk Tomasz, Tylman Janusz. 2014. Polskie postępowanie karne. Warszawa: LexisNexis.

Hunt Maurice (ed.). 1995. TheWinter’sTale: Criticalessays. New York, London: Routledge.

Jones Norman. 2011. Governing Elizabethan England. In: The Elizabethan world. Ed. Doran S., Jones N. London – New York: Routledge: 19-34.

Justyńska Jolanta, Justyński Janusz. 1994. The main institutions of the English legal system. Toruń: Dom Organizatora.

Kornstein Daniel. 1994. Kill all the lawyers? Shakespeare’s legal appeal.Princeton – New Jersey: Princeton University Press.

Kutrzeba Stanisław. 1927. Dawne polskie prawo sądowe w zarysie. Lwów – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Linde M. Samuel Bogumił. 1854. Słownik języka polskiego. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Maciejewska-Szałas Maja. 2010. Rada królewska/królestwa. In: Leksykon historii prawa i ustroju. Ed. Maciejewski T. Warszawa: LexisNexis: 515-520.

Maciejewski Tadeusz. 2016. The history of Polish legal system from the 10th to the 20th century. Warszawa: C.H. Beck.

Mastela Olga. 2019. „Oczyma duszy...”. „Zimowa opowieść” Williama Shakespeare’a i jej polskie interpretacje: Szkice krytycznoliterackie, streszczenia oraz przekłady. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rymaszewski Zygfryd. 2008. Woźny sądowy. Z badań nad organizacją sądów prawa polskiego w średniowieczu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Schauer Margery, Schauer Frederick. 1980. Law as the engine of state: The trial of Anne Boleyn. “William & Mary Law Review” 22/1: 49-84.

Slapper Gary, Kelly David. 2001. The English legal system. London – Sydney: Cavendish Publishing Limited.

Smith Jonathan. 1968. The language of Leontes. “Shakespeare Quarterly” 19/4: 317-327.

Sokol B.J., Sokol Mary. 2003. Shakespeare, law, and marriage. Cambridge: Cambridge University Press.

Sokol B.J., Sokol Mary. 2004. Shakespeare’s legal language: A dictionary. London – New York: Continuum.

Spevack Marvin. 2002. A Shakespeare thesaurus. Hildesheim: Georg Olms Verlag.

Szerer Mieczysław. 1959. Sądownictwo angielskie. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Zajadło Jerzy. 2013. Audiatur et altera pars. In: Łacińska terminologia prawnicza. Ed. Zajadło J. Warszawa: Wolters Kluwer: 28.

Zurcher Andrew. 2010. Shakespeare and law. London: Arden Shakespeare.

Opublikowane
2021-06-01

Cited By /
Share

Jaworska-Biskup, K. (2021). The Law as Presented in the Polish Renditions of William Shakespeare’s "The Winter’s Tale". Acta Neophilologica, 1(XXIII), 259–278. https://doi.org/10.31648/an.5446

Katarzyna Jaworska-Biskup 
Instytut Literatury i Nowych Mediów, Uniwersytet Szczeciński
http://orcid.org/0000-0001-6696-3078