SKŁADNIKI TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POTOMKÓW POLSKICH PRZESIEDLEŃCÓW Z MAZUR W REPUBLICE CHAKASJI I KRASNOJARSKIM KRAJU FR

Sergiej Skorwid

Katedra Slawistyki i Studiów Środkowoeuropejskich Instytut Historii i Filologii Rosyjski Państwowy Uniwersytet HumanistycznyAbstrakt

The goal of this article is to present the main factors that form Polish national identity
or Masurian ethnic peculiarity of the descendants of the Polish immigrants from Masuria
who moved at the end of the 19th century to Western Siberia and nowadays live in two
villages located in the Krasnoyarsk Krai and in the Republic of Khakassia. The author
examines such features as the maintenance of their specific dialect and some elements
of the original folk tradition, especially of wedding customs, as well as the collective
or individual historical memory which goes back to the roots, but also includes events
of different periods of the history of the USSR. Special attention is drawn to the religious
factor (conversion from Lutheranism, which was original confession of the Polish
immigrants from Masuria, to Baptism).


Słowa kluczowe:

national/ ethnic identity, immigrant dialect, folk tradition, historical memory, confessional conversion

Stupiński Eugeniusz. 2008. Geneza polszczyzny w okolicy Krasnojarska. „Rozprawy
Komisji Językowej ŁTN”, LIII. Red. Gala S. Łódź: TRIADA: 207-215.

Urbańczyk Stanisław. 1984. Zarys dialektologii polskiej. Warszawa: PWN.

Егоров Илья М. 2013. Фонетические особенности польского переселенческого гово-
ра в Республике Хакасия и в Красноярском крае РФ. В: Полевые исследования
студентов РГГУ VIII. Отв. ред. Пивовар Е.И.. Москва: РГГУ: 98-109.

Попова Екатерина А. 2013. Особенности морфологии глагола в говоре сел Знаменка
(Боградский район, республика Хакасия) и Александровка (Краснотуранский
район, Красноярский край). W: Славянские языки и литературы в синхронии
и диахронии. Материалы международной научной конференции 26-28 ноября
2013 года. Ред. Ремнева М.Л., Никифоров К.В., Ананьева Н.Е. и др. Москва:
МАКС Пресс: 298-299.

Źródła elektroniczne

Forum.gazeta.pl. 2005. W: http://forum.gazeta.pl/forum/w,64,26972910,28697951,Re_
Proszek_czyli_placmistrz.html?wv.x=1 [Dostęp 10 VI 2016].

Projekt EuroSlav. 2010. W: http://lacito.vjf.cnrs.fr/archivage/index.htm [Dostęp 10 VI
2016].
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Skorwid, S. (2018). SKŁADNIKI TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POTOMKÓW POLSKICH PRZESIEDLEŃCÓW Z MAZUR W REPUBLICE CHAKASJI I KRASNOJARSKIM KRAJU FR. Acta Neophilologica, 1(XVIII), 125–133. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/611

Sergiej Skorwid 
Katedra Slawistyki i Studiów Środkowoeuropejskich Instytut Historii i Filologii Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny