ZIEMIE ZABRANE NA ŁAMACH DZIAŁU LITERACKIEGO TYGODNIKA „KRAJ” W LATACH 1883-1886

Maciej Grabski

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

In the article the Taken Lands were presented from the perspective of literature
reviewed in the Literature Section of “Kraj” newspaper and the first issues of Literature
Review of “Kraj” newspaper published in years 1883-1886. In the article are presented
scientific books, fictional literature, and the biographies of writers living in these lands.
Additionally these works are reviewed and graded. A total of ten books on the subject
of lands taken away were discussed and two biographical notes were included.


Słowa kluczowe:

Weekly “Kraj”, Literature section of “Kraj”, the Taken Lands, polish newspapers, literature.


Rok 1847 na Białorusi. (Kartka z dziejów poddaństwa) przez Fr. Glińskiego. 1884. „Kraj”
nr 4: 18-19.

Rok 1847 na Białorusi. (Kartka z dziejów poddaństwa) przez Fr. Glińskiego (dokończenie),
1884. „Kraj” nr 5: 18-19.

Kraj. Tygodnik polityczno-społeczny (5041/3). 2000. Bibliografia historii Polski XIX
i XX wieku, III: 1865-1918. Wol. 1. Red. Sokołowska S. Warszawa: Wydawnictwo
DiG: 855-858.

Dział Literacki „Kraju” (4884). 2000. Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, III:
1865-1918. Wol. 1. Red. Sokołowska S. Warszawa: Wydawnictwo DiG: 828.

Przegląd literacki. Dodatek do „Kraju” (5308). 2000. Bibliografia historii Polski XIX
i XX wieku, III: 1865-1918. Wol. 1. Red. Sokołowska S. Warszawa: Wydawnictwo
DiG: 911.

Данило Мордовец, „Сагайдачный. Крымскаяневоля”. В: <http://book-sale.com.ua/
Bukinisticheskie-iz1daniya/4702010100-002-Danilo-Mordovets-Sagaydachnyiy.-
Kryimskaya-nevolya.html> [Dostęp 11 II 2016].

Федоров Иосиф Иванович. В: <http://www.prlib.ru/Lib/Pages/item.aspx?itemid=88068>
[Dostęp 27 IV 2016].

Тутолмин, ТимофейИванович. В: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1654134>
[Dostęp 29 IV 2016].

Bar Adam. 1936. Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski
dotyczących. Kraków.

Baudouin de Courtenay Jan. 1886. Jan Juszkiewicz. Badacz litewski. Dział Literacki
„Kraju” nr 29: II-IV.

Baudouin de Courtenay Jan. 1886. Jan Juszkiewicz. Badacz litewski (dalszy ciąg). Dział
Literacki „Kraju” nr 30: I-II.

Baudouin de Courtenay Jan. 1886. Jan Juszkiewicz. Badacz litewski (dokończenie).
Dział Literacki „Kraju” nr 31: I-II.

Budrys. 1885. Mickiewicz w literaturze litewskiej. Dział Literacki „Kraju” nr 46: 30-31.

Franko Iwan. 1886. Z literatury ukraińskiej. Dział Literacki „Kraju” nr 24: IV-V.

Iłgowski Jan. 1885. Z literatury rosyjskiej. „Kraj” nr 34: 23-24.

Iłgowski Jan. 1886. Nowości literackie. Dział Literacki „Kraju” nr 11: VII.

Jelski Aleksander. 1885. O gwarze białoruskiej. „Kraj” nr 5: 14-15.

Jelski Aleksander. 1885. O gwarze białoruskiej. „Kraj” nr 6: 24-25.

Jeż Teodor Tomasz. 1886. Michał Czajkowski. Dział Literacki „Kraju” nr 4: I-II.

Kieniewicz Stefan, Małęcki Marian. 1976. Zygmunt Miłkowski. W: Polski słownik
biograficzny. Red. Mieroszewski S., Morsztyn W., XXI. Wrocław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk: Ossolineum: 263-268.

Kmiecik Zenon. 1969. „Kraj” za czasów redaktorstwa Erazma Piltza. Warszawa: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe.

Kościałkowski Stanisław. 1939. Dowojna Sylwestrowicz Aleksander. W: Polski słownik
biograficzny. Red. Dolski J., Drohojowski J., V/4. Kraków: Ossolineum: 357-358.

Kościałkowski Stanisław. 1939. Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław. W: Polski słownik
biograficzny. Red. Dolski J., Drohojowski J., V/4. Kraków: Ossolineum: 357-358.

Mjm. 2016. Iwan Franko – przeciw uciskowi ludu Galicji. W: <http://www.polskieradio.
pl/39/156/Artykul/1215219,Iwan-Franko-%E2%80%93-przeciw-uciskowi-ludu-Galicji>
[Dostęp 1 V 2016].

Michalski A.L. 1884. Nowy portret Chmielnickiego. „Kraj” nr 45: 17-18.

Michalski A.L. 1885. Dział Literacki. Z literatury małoruskiej. „Kraj” nr 1: 20-21.

Nitsch Kazimierz. 1935. Baudouin de Courtnay Jan. W: Polski słownik biograficzny.
Red. Abakonowicz-Abdank B., Beynart W., I/4. Kraków: Ossolineum: 359-362.

[Rolle] Józef Antoni. 1885. Archiwa witebskie i mohylowskie. „Kraj”, nr 18: 16-17.

[Rolle] Józef Antoni. 1885. Archiwa witebskie i mohylowskie. „Kraj” nr 19: 20-21.

[Rolle] Józef Antoni. 1885. Archiwa witebskie i mohylewskie. „Kraj” nr 20: 20-21.

[Rolle] Józef Antoni. 1885. Z historiografii rosyjskiej. Dział Literacki „Kraju” nr 48:
26-28.

[Rolle] Józef Antoni Dr. 1886. Nowości literackie. Dział Literacki „Kraju” nr 11.

[Rolle] Józef Antoni Dr. 1886. Nowości literackie. Dział Literacki „Kraju” nr 12: VIII.

Tokrzewicz Józef. 1884. Nowa etnografia „białoruska”. „Kraj” nr 27: 15-18.

Tretiak Józef. 1885. Pieśniarz białoruski. „Kraj” nr 10: 21.

Wiech Stanisław. 2008. Epoka reakcji i „pieriedyszki”. Wileńscy generałowie-gubernatorzy
wobec problemu polskiej własności ziemskiej w latach 1864-1884. „Kwartalnik
Historyczny” z. CXV: 53-98.

Wasiliew M.W., Suworow A.W. 2007. Wołogda w minuwszem tysiaczeletii. Wołogda.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Grabski, M. (2018). ZIEMIE ZABRANE NA ŁAMACH DZIAŁU LITERACKIEGO TYGODNIKA „KRAJ” W LATACH 1883-1886. Acta Neophilologica, 1(XVIII), 159–170. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/615

Maciej Grabski 
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie