SWIETŁANA MITRENGA-ULITINA JĘZYK POLSKI MIESZKAŃCÓW WSI WIERSZYNA NA SYBERII

Michał Głuszkowski

Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuAbstrakt

bez abstraktu
Ananiewa Natalia. 2007. O polskich gwarach Syberii: projekt badawczy. „Acta Baltico-
Slavica” t. 31: 25-32.

Figura Ludmiła. 1995. Wieś Wierszyna. Z problematyki kulturowej polskich mieszkańców
Syberii. Niepublikowana praca magisterska. UG.

Figura Ludmiła. 2003. Historia i teraźniejszość polskiej syberyjskiej wsi. W: Wierszyna
z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii. Red. Nowicka E., Głowacka-Grajper
M., Kraków: Nomos: 71–132.

Głuszkowski Michał. 2008. Маленькая Польша в Таежной Сибири. В. Петшик,
Норильск 2008 – recenzja. „Slavia Orientalis” t. 57, nr 4: 559-562.

Głuszkowski Michał. 2014. „Poloki” czy „Ruskie”? Tożsamość wierszynian na podstawie
ich własnych narracji wobec obrazu kreowanego przez polskie źródła. W: Konstrukcje
i destrukcje tożsamości. T. 3: Narracja i pamięć. Red. Golachowska E., Zielińska A.
Warszawa: SOW: 325-340.

Haniewicz Wasyl. 2008. Tragedia syberyjskiego Białegostoku. Pelplin: Bernardinum.
Kozłowska Agnieszka. 2009. Gwara wsi Wierszyna (Syberia Wschodnia). Ile z języka
polskiego zostało w mowie mieszkańców? Niepublikowana praca magisterska. UMK
w Toruniu.

Krall Hanna. 1972. Na Wschód od Arbatu. Warszawa: Iskry.

Łukowska Ala, Łukowski Jędrzej. 2006. Święta na Syberii. Boże Narodzenie w Wierszynie.
W: http://jeziorobajkal.pl/teksty/swinto.html [Dostęp 18 IV 2016]

Muzeum. 2013. https://pl-pl.facebook.com/MuzeumPilsudski/posts/160951160735271
[Dostęp 18 IV 2016]

Nowicka Ewa, Głowacka-Grajper Małgorzata. 2003. Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy
polskiej wsi na Syberii. Kraków: Nomos.

Paśko-Koneczniak Dorota. 2011. Wpływ języka rosyjskiego na zasób leksykalny polskiej
gwary mieszkańców Wierszyny na Syberii. „Acta Baltico-Slavica” t. 35: 29-36.

Sidorski Dionizy. 1973. Zielony ocean. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum.

Umińska Agnieszka. 2013. Gwara wsi Wierszyna (Syberia Wschodnia). Pozostałości języka
polskiego w płaszczyźnie fonetycznej i leksykalnej. W: Słowiańskie wyspy językowe
i kulturowe. Red. Nowicka E., Głuszkowski M. Toruń: Eikon: 27-42.

Гольцекер Юрий П. 1989. Из наблюдений над особенностями польского говора села
Вершина в Сибири. W: Interferencje językowe na różnych obszarach Słowiańszczyzny.
Red. Warchoł S. Lublin: UMCS: 133-147.

Гольцекер Юрий П. 1991. Тексты из села Вершина (Иркутская область). W: Studia
nad polszczyzną kresową, t. 6. Red. Rieger J., Werenicz W. Wrocław: Ossolineum:
209-212.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Głuszkowski, M. (2018). SWIETŁANA MITRENGA-ULITINA JĘZYK POLSKI MIESZKAŃCÓW WSI WIERSZYNA NA SYBERII. Acta Neophilologica, 1(XVIII), 177–182. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/618

Michał Głuszkowski 
Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu