LITEWSKI RDZEŃ VAR- W NAZWACH TERENOWYCH SOKÓLSZCZYZNY

Alina Filinowicz

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

This article describes the etymology of the Sokółka district’s microtoponyms containing
the word stem var-. In Lithuanian source literature, names with the var- component
are connected with hydrographic elements.
The author directs attention to a borderland nature of the analyzed region. The
Sokółka district is located in the central part of Podlaskie Voivodeship, next to the
Belarusian border. Since time immemorial, it has been a place where Baltic and Slavonic
peoples came into contact with Eastern and Western Slavs. Ethnically and linguistically
diversified settlement processes concerning the discussed region are reflected in place
names. Not only Polish place names, but also those of East Slavic and Baltic origins
can be found there.


Słowa kluczowe:

microtoponymy, Lithuanian elements, linguistic hybrid, Polish-Byelorussian border-territory


Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. 1980. Red. Glinka S., Obrębska-
-Jabłońska A., Siatkowski J. T. I. Wrocław: Wydawnictwo PAN.

Barszczewska Nina, Jankowiak Mirosław. 2012. Dialektologia białoruska. Warszawa:
Instytut Slawistyki PAN: 134-136, 152-156.

Jakubowski Jerzy. 1935. Powiat grodzieński w XVI wieku. W: Prace Komisji Atlasu
Historycznego Polski. Z. III. Kraków: 107.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. 1972. T. V. Vilnius.

Kondratiuk Michał. 1985. Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu
białostockiego. Wrocław: Wydawnictwo PAN.

Kondratiuk Michał. 1986. Bałtycko-słowiańskie hybrydy nazewnicze z formantami -i(z)na,
-szczy(z)na, -icha na terenie Białostocczyzny. W: Formacje hybrydalne w językach słowiańskich.
Red. Warchoł S. Lublin: Wydawnictwo UMCS: 185-198.

Kondratiuk Michał. 2002. Nazwy komponowane słowiańsko-bałtyckie w toponimii północno-
wschodniej Polski. W: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne
i kulturowe. Red. Kondratiuk M. T. IV. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku: 73-79.

Skardžius Pranas. 1973. Lietuvių vandenvardžiai su -nt-. Jų daryba, kilmė, reikšmė.
W: Lituanistikos darbai. Lituanistikos institutas. T. III. University of Illinois at
Chicago: 9-72.

Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski. 1992. Red. Barszczewska J.,
Głuszkowska N., Jasińska T., Smułkowa E. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego: 524-525, 593.

Vanagas Aleksandras. 1981. Lietuvių hydronimu etimologinis žodynas. Vilnius: Leidykla
Mokslas: 362-363.

Wiśniewski Jerzy. 1964. Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od
końca XIV do połowy XVII wieku. „Acta Baltico-Slavica” I: 115-135.

Wiśniewski Jerzy. 1964. Zarys dziejów osadnictwa wiejskiego we wschodniej części
województwa białostockiego do połowy XVII wieku. W: Navukovy zbornik. Białystok:
Wydany przez Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
w Polsce: 3-38.

Wiśniewski Jerzy. 1977. Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz
zróżnicowanie i przemiany etniczne. „Acta Baltico-Slavica” XI: 7-80.

Анамастычны слоўнік Гродзеншчыны. У 2 частках. Частка І. Мікратапонімы. 2005.

Рэд. Ламака В.М. Гродна: Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы.
Крывіцкі Аляксандр. 2003. Дыялекталогія беларускай мовы. Мінск: Вышэйшая
школа: 160-180.

Яшкін Іван. 2005. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў. Тапаграфія.
Гідралогія. Мінск: Беларуская навука: 139.
Pobierz


Opublikowane
2016-12-01

Cited By /
Share

Filinowicz, A. (2016). LITEWSKI RDZEŃ VAR- W NAZWACH TERENOWYCH SOKÓLSZCZYZNY. Acta Neophilologica, 2(XVIII), 113–118. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/697

Alina Filinowicz 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w Białymstoku