NAZWY TERENOWE POWIATU SOKÓLSKIEGO Z SUFIKSEM -ICHA

Alina Filinowicz

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

This article focuses on the microtoponyms of the Sokólski district formed by the addition of
the suffix -icha. The author describes the productivity of the suffix with regards to place names
of possessive, relational and topographic forms. The formative roots of microtoponyms, such as:
names, surnames, and nicknames are presented. Moreover, the semantic and formative analyzes are
conducted. The derivation base and the toponym form of the analyzed names may come from one or
more languages, such as: Polish and Belorussian, Polish and Lithuanian, Lithuanian and Belorussian.
Therefore, these are homogenous formations as well as hybrids.


Słowa kluczowe:

microtoponyms, toponym form, linguistic hybrid, Polish-Belorussian border territory, Baltic elements


Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, 1980, red. Glinka S., Obrębska-Jabłońska A.,
Siatkowski J., t. I, Wrocław.

Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, 1988, 1993, red. Glinka S., t. II–III, Wrocław.

Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, 1995, 1996, 1999, 2002, red. Maryniakowa I.,
t. V–VIII, Warszawa.

Biryla M.V., Lemcjuhova V.P., 1973, Anamastyčnyja slovautvaralnyja elementy va uschodnei
zachodneslavjanskich movach (Adantrapanimičnyja ajkonimy), Mińsk.

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki
sufiksalne rodzime, Warszawa.

Jakubowski J., 1935, Powiat grodzieński w XVI w. // Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski,
z. III, Kraków.

Kondratiuk M., 1985, Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego,
Wrocław.

Kondratiuk M., 1986, Bałtycko-słowiańskie hybrydy nazewnicze z formantami -i(z)na, -szczy(z)na,
-icha na terenie Białostocczyzny // Formacje hybrydalne w językach słowiańskich, red. Warchoł
S., Lublin, 193–197.

Kondratiuk M., 1994, Toponimiczny formant -icha w gwarach polsko-białoruskiego pogranicza //
W kręgu kultury białoruskiej, red. Piłat W., Olsztyn, 169–184.

Kondratiuk M., 2002, Nazwy komponowane słowiańsko-bałtyckie w toponimii północno-wschodniej
Polski // Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, red. Kondratiuk
M., t. IV, Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”
Białystok 20–22 VII 2001, Białystok, 73–79.

Лемцюгова В.П., 1970, Беларуская айканімія. Лінгвістычны аналіз назваў населеных пунктаў
Мінскай вобласці, Мінск.

Łesiów M., 1972, Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny, Lublin.

Мяцельская Е., Блінава Э., 1991, Беларуская дыялекталогія. Практыкум, Мінск.

Паўленка М.А., 1978, Нарысы па беларускаму словаўтварэнню. Жаночыя асабовыя намінацыі
ў старабеларускай мове, Мінск.

Słownik języka polskiego, 1958–1969, red. Doroszewski W., Warszawa.

Sławski F., 1974, Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego // Słownik prasłowiański, t. I, Wrocław.
Wiśniewski J., 1964, Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do
połowy XVII wieku // ABS, t. I, Białystok, 115–135.

Wiśniewski J., 1977, Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz zróżnicowanie
i przemiany etniczne // ABS, t. XI, Wrocław, 7–80.
Pobierz


Opublikowane
2014-12-01

Cited By /
Share

Filinowicz, A. (2014). NAZWY TERENOWE POWIATU SOKÓLSKIEGO Z SUFIKSEM -ICHA. Acta Neophilologica, 2(XVI), 15–24. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/771

Alina Filinowicz 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w Białymstoku