GRAMATYCZNA KATEGORIA LICZBY DLA SŁÓW OBCEGO POCHODZENIA W UJĘCIU KONFRONTATYWNYM POLSKO-ROSYJSKIM

Tatiana Kwiatkowska

Uniwersytet ŚląskiAbstrakt

This paper attempts to demonstrate symmetry and asymmetry in the adoption of foreign origin
units in the linguistic systems of Polish and Russian. The in-depth analysis is dedicated to the category
of number. Beginning with characteristic ending exponents of the number of nouns in both languages,
certain similarities as well as differences in the ordering of borrowings into appropriate categories are
indicated. The analysis concerns two aspects with respect to the research on the category of number:
the first one is the adaptation of foreign nouns to a new system and the second one is the comparison
of such an adaptation in Russian and Polish. The presented research findings demonstrate a diversity
of factors influencing equivalence and its absence with regards to this grammatical category.


Słowa kluczowe:

borrowings, category of number, grammatical adaptation of borrowings


Apanowicz Franciszek, Nesterowicz Bogdan. 2005. Polsko-rosyjski słownik wyrazów obcych.
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wielki słownik wyrazów obcych PWN [WSO]. 2003. Red. Bańko M. Warszawa: PWN.

Borejszo Maria. 2007. Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie. Poznań: Wydawnictwo
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Długosz-Kurczabowa Krystyna., Dubisz Stanisław. 2006. Gramatyka historyczna języka polskiego.
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Habrajska Grażyna. 1995. Collectiva w języku polskim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego.

Laskowski Roman. 1999. Podstawowe pojęcia fleksji. W: Gramatyka współczesnego języka polskiego.
Morfologia. T. 1–2. Red. Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. Warszawa: PWN.
125–150.

Maryniakowa Irena. 1993. Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia ze słowotwórstwem.
Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy: „Omnitech Press”.

Multimedialny słownik wyrazów obcych PWN. 2006 [CD-ROM]. Wydawnictwo: PWN.

Nesterowicz Bogdan, Skupińska-Dybek Elżbieta. 2002. Rosyjsko-polski słownik wyrazów obcych.
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Słownik języka polskiego [SJPD]. 2014. Red. Doroszewski W. W: http://doroszewski.pwn.pl [Dostęp:
20 II 2014].

Szałkiewicz Łukasz. 2013. Singularia tantum w języku polskim. Analiza słownikowo-korpusowa.
W: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/200/ST_Lukasz_Szalkiewicz_doktorat.
pdf?sequence=1 [Dostęp: 3 IV 2014].

Wielki multimedialny słownik rosyjsko-polski polsko-rosyjski PWN. 2006. Warszawa: PWN
[CD-ROM].

Большой словарь иностранных слов в русском языке. 1998. Москва: издательство “Большая
Российская энциклопедия”.

Большой толковый словарь русского языка [БТС]. 2004. Pед. Кузнецов С.А. Санкт-Петербург:
Норинт.

Вуйтович Мариан. 1973. Об английских именах существительных множественного числа,
заимствованных русским языком. „Studia Rossica Posnaniensia” nr 4: 151-156.

Крысин Леонид П. 2008. Толковый словарь иноязычных слов. Москва: Эксмо.

Крысин Леонид П. 2012. Современный словарь иностранных слов. Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА.
Лингвистический энциклопедический словарь. 1990. Pед. Ярцева В.Н. Москва: «Советская
энциклопедия».

Ляшевская Ольга Н. 2004. Семантика русского числа. Москва: Языки славянской культуры.

Маринова Елена В. 2008. Иноязычные слова в русской речи конца ХХ – начала ХХI в.: проблемы
освоения и функционирования. Москва: изд-во «Эллипс».
Pobierz


Opublikowane
2015-12-01

Cited By /
Share

Kwiatkowska, T. (2015). GRAMATYCZNA KATEGORIA LICZBY DLA SŁÓW OBCEGO POCHODZENIA W UJĘCIU KONFRONTATYWNYM POLSKO-ROSYJSKIM. Acta Neophilologica, 2(XVII), 33–42. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/753

Tatiana Kwiatkowska 
Uniwersytet Śląski