O (NIE)MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MODELU SŁOWNIKA UMYSŁOWEGO W PODRĘCZNIKACH DO NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO (NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA POLAKÓW)

Izabela Nowak

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet ŚląskiAbstrakt

The article is an attempt at searching for theoretical basics for effective foreign language
learning. The starting point for the considerations is the bilingual model, which is a subordinate
and coordinate method of organizing linguistic material of the mother tongue and foreign
language. Formation of bilingual (Polish-Russian) mental glossary of a learner is treated as
a mental process and effectiveness of its reorganization is based on the concept of the frame.
The author’s considerations are illustrated with an analysis of selected teaching resources for
teaching Russian as a foreign language to Polish students.


Słowa kluczowe:

frame, mental glossary, bilingualism, glottodidactics


Chlebda W. (red.) (2008). Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Cz. 3. Opole, Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego.

Gleason J.B., Ratner N.B. (red.) (2005). Psycholingwistyka. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.

Grosjean F. (2007). Mieszane przetwarzanie językowe – problemy, wyniki i modele. W:
I. Kurcz (red.). Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.

Kopaliński W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa, Wiedza
Powszechna.

Kurcz I. (red.) (2007). Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.

Kurcz I., Okuniewska H. (red.) (2011). Język jako przedmiot badań psychologicznych.
Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyki. Warszawa, Academica.

Lubocha-Kruglik J. (2010). Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku
polskim i rosyjskim. Katowice, Uniwersytet Śląski.

Mazurkiewicz-Sokołowska J. (2010). Lingwistyka mentalna w zarysie. O zdolności językowej
w ujęciu integrującym. Kraków, Universitas.

Oleksy J. (2008). Tekst podręcznika jako narzędzie komunikacji edukacyjnej. W: A. Błachnio,
M. Drzewiecki, M. Schneider, W.J. Maliszewski (red.). Interakcje komunikacyjne
w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń. Toruń, Adam Marszałek,
s. 439−450.

Rieger J., Rieger E. (2003). Słownik tematyczny rosyjsko-polski. Warszawa, Wiedza Powszechna.

Sapir E. (1978). Kultura, język, osobowość. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Skrzypczak J. (1997). Podręcznik we współczesnej szkole. W: S. Kwiatkowski (red.). Nowe
uwarunkowania edukacji szkolnej. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Slobin D.I. (2003). Od „myśli i języka” do „myślenia dla mówienia”. W: E. Dąbrowska,
W. Kubiński (red.). Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Kraków,
Universitas, s. 361−402.

Weinreich U. (2007). Języki w kontakcie. W: I. Kurcz (red.). Psychologiczne aspekty dwujęzyczności.
Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 43−57.

Whorf B.L. (1982). Język, myśl i rzeczywistość. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Акишина А.А., Формановская Н.И. (1986). Русский речевой этикет. Москва, Русский
язык.

Андрюшина Н.П. (ред.) (2009). Лексический минимум по русскому языку как иностранно-
му. Второй сертификационный уровень. Общее владение. Санкт-Петербург, Златоуст.

Генцель Я. (1992). Билингвальная модель порождеия высказывания и вопросы оптими-
зации предложения русского языка как иностранного. Русский язык за рубежом 2,
s. 89−96.

Денисов П.Н., Морковкин В.В. (ред.) (1983). Словарь сочетаемости слов русского языка.
Москва, Русский язык.

Минский М. (1979). Фреймы для представлений знаний. Москва. Online: <www.lib.rus.
ec/b/197320/read>. Data dostępu: 10.12.2011.

Морковкин В.В. (ред.) (2003). Система лексических минимумов современного русского
языка. Москва, Астрель.

Соловова Е.Н. (2010). Методика обучения иностранным языкам. Москва, Астрель.

Филлмор Ч. (1988). Фреймы и семантика понимания. W: Новое в зарубежной лингвис-
тике. T. 23. Москва, Прогресс, s. 52−93.

Шамов А.Н. (ред.) (2008). Методика преподавания иностранных языков. Москва, Вос-
ток-Запад.
Pobierz


Opublikowane
2013-06-01

Cited By /
Share

Nowak, I. (2013). O (NIE)MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MODELU SŁOWNIKA UMYSŁOWEGO W PODRĘCZNIKACH DO NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO (NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA POLAKÓW). Acta Neophilologica, 1(XV), 103–116. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/852

Izabela Nowak 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Śląski