INTERNETOWE FORA DYSKUSYJNE: NOWA PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI I ŹRÓDŁO POZNANIA POLSKICH SENIORÓW Z PERSPEKTYWY BADAŃ GLOTTODYDAKTYCZNYCH

Anna Jaroszewska

Zakład Glottodydaktyki Instytut Germanistyki Uniwersytetu WarszawskiegoAbstrakt

Although the Internet originated in the late 1960’s, the actual popularization of this
medium took place in the 1990’s. In Poland this process was initiated, and still continues,
with a few years’ delay in comparison with West European countries or the United States.
However, the Internet services market has changed significantly also in Poland ever since.
The Internet has revolutionized almost all realms of life. It is becoming an increasingly
popular sphere of activity among not only young people but also the elderly. This, in turn,
creates new opportunities to learn about the elderly and the way of their individual and social
functioning. This article presents sources of knowledge of Polish Internet websites and their
users. The Polish elderly as Internet users have been described here as well. The Internet
discussion forum serving as a new sphere of activity and a source of cognition of the Polish
elderly has been discussed. Finally, an attempt has been made to define research potential of
the aforementioned sphere in terms of language education studies.


Słowa kluczowe:

Internet, discussion fora, geragogics, foreign language teaching, research


Banks M.A. (2008). On the Way to the Web: The Secret History of the Internet and Its Founders.
Nowy York, Springer Verlag.

Batorski D., Czerniawska D., Fenrich W. et al. (2010). Raport otwarcia koalicji „Dojrz@łość
w sieci”. Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu. [Online]
<www.dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/Raport.pdf>, dostęp: 23.03.2011.

Beck K. (2006). Computervermittelte Kommunikation im Internet. Lehr- und Handbücher der
Kommunikationswissenschaft. Monachium, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.

Briggs A., Burke P. (2009). Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet.
Cambridge-Malden, Polity Press.

Czapiński J., Panek T. (red.) (2009). Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia
Polaków. Raport, Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego. [Online] <www.diagnoza.
com>, dostęp: 23.03.2011.

Fabiś A., Wąsiński A. (2008). Aktywność seniorów w Internecie. W: Biblioteka Gerontologii
Społecznej. T. 1: A. Fabiś (red.). Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów.
Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, s. 61–71.

Gołaczyński J. (2007). Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym. Sandomierz,
Wolters Kluwer Polska.

Green L. (2010). The Internet: An Introduction to New Media. Oxford–New York, Berg Publishers.

Hine C. (2003). Virtual Ethnography. Londyn–Thousand Oaks–New Delhi, Sage Publications
Ltd.

InternetStats.pl. [Online] <http://www.internetstats.pl>, dostęp: 23.11.2011.

Internet World Stats. [Online] <http://www.internetworldstats.com/>, dostęp: 8.11.2012.

Jacob N., Schoen H., Zerback T. (red.) (2009). Sozialforschung im Internet: Methodologie
und Praxis der Online-Befragung. Lehrbuch. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften,
GWV Fachverlage GmbH.

Kita R. (2010). Metody pomiaru oglądalności witryn internetowych. W: A. Wątła (red.).
Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2009. Polska – Europa – Świat. Warszawa, VFP
Communications Sp. z o.o., s. 78–80. [Online] <http://www.iabpolska.pl/20100609395/
/raport-strategiczny-iab-polska-internet-2009.html>, dostęp: 25.03.2011.

Kozinets R.V. (2010). Netnography: Doing Ethnographic Research Online. Londyn–Thousand
Oaks–New Delhi, Sage Publications Ltd.

Krejtz K., Cypryańska M. (2009). Dlaczego korzystamy z internetu? Determinanty psychologiczne
i społeczne. W: K. Krejtz (red.). Diagnoza Internetu 2009. Warszawa, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, s. 58–86.

Krejtz K., Nowak A. (2009). Znaczenie internetu dla funkcjonowania jednostki w społeczeństwie
informacyjnym. W: K. Krejtz (red.). Diagnoza Internetu 2009. Warszawa, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, s. 7–16.

Krzyżanowska Ł., Danielewicz M. (2010). Mobilny Internet 50+. Nowe media w rękach
starszych użytkowników. Raport badawczy. iPlus ThinkTank, Projekt Mobilność. [Online]
<http://projektmobilnosc.pl/>, dostęp: 25.03.2011.

Matecka I. (2010). Konsumenci online. W: A. Wątła (red.). Raport strategiczny IAB Polska.
Internet 2009. Polska – Europa – Świat. Warszawa, VFP Communications Sp. z o.o.,
s. 19–22. [Online] <http://www.iabpolska.pl/20100609395/raport-strategiczny-iab-polska-
-internet-2009.html>, dostęp: 25.03.2011.

Möhring W., Schlütz D. (2003). Die Befragung in der Medien- und Kommunikationswissenschaft:
eine praxisorientierte Einführung. Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, GWV
Fachverlage GmbH.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej (2006). Zalecenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie [Dz. Urz. UE nr L 394 z dnia
30.12.2006, s. 10–18].

Pliszka S. (2010). Dostęp do internetu. W: A. Wątła (red.). Raport strategiczny IAB Polska.

Internet 2009. Polska – Europa – Świat. Warszawa, VFP Communications Sp. z o.o.,
s. 16–19. [Online] <http://www.iabpolska.pl/20100609395/raport-strategiczny-iab-polska-
-internet-2009.html>, dostęp: 25.03.2011.

Poynter R. (2010). The Handbook of Online and Social Media Research: Tools and Techniques
for Market Researchers. West Sussex, John Wiley and Sons Ltd.

Raport o kapitale intelektualnym Polski (2008). Warszawa, Zespół Doradców Strategicznych
Prezesa Rady Ministrów. [Online] <http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Kapital_Intelektualny_
Polski.pdf>, dostęp: 25.03.2011.

Thiedeke U. (red.) (2003). Virtuelle Gruppen: Charakteristika und Problemdimensionen.
Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, GWV Fachverlage GmbH.

Wądołowska K. (2010). Społeczności wirtualne. Komunikat z badań BS/58/2010. Warszawa,
Centrum Badania Opinii Społecznej. [Online] <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/
/K_058_10.PDF>, dostęp: 28.03.2011.

Wenzel M. (2009). Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań BS/96/2009. Warszawa, Centrum
Badania Opinii Społecznej. [Online] <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_
096_09.PDF>, dostęp: 28.03.2011.

Wenzel M., Feliksiak M., Toczyski P. (red.) (2009). Portret internauty. CBOS, Gazeta.pl. [Online]
<http://badania.gazeta.pl/pr/115297/portret-internauty-raport-cbos-i-gazeta-pl?change
Locale=PL>, dostęp: 23.03.2011.

World Internet Project Poland (2010). Warszawa: Agora S.A. i Grupa TP, [Online] <www.
uke.gov.pl/gAllery/36/25/36256/Raport_World_Internet_Project.pdf>, dostęp: 23.03.2011.
Pobierz


Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Jaroszewska, A. (2012). INTERNETOWE FORA DYSKUSYJNE: NOWA PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI I ŹRÓDŁO POZNANIA POLSKICH SENIORÓW Z PERSPEKTYWY BADAŃ GLOTTODYDAKTYCZNYCH. Acta Neophilologica, 2(XIV), 21–34. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/933

Anna Jaroszewska 
Zakład Glottodydaktyki Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego