КАТЕГОРІЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ У ФОЛЬКЛОРНІЙ ЛІРО-ЕПІЦІ УКРАЇНЦІВ

Yaroslava Konieva

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

In the paper Yaroslava Konieva considers one of the most important categories of
the folklore text poetics – the artistic spaces from the point of view of semiotic cultural
anthropology. The author distinguishes sacral-mythological, magic and mythological artistic
spaces.


Słowa kluczowe:

folkloristics, poetics, lyrics, category of spaces


Adamowski J., Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, Lublin 1999.   Google Scholar

  Google Scholar

Конєва Я., Тілесний семіозис простору у слов’янській народній пісенності, в: Філологічні семінари.   Google Scholar

Літературознавчі методології: практика і теорія, вип. 7, Київ 2004, с. 83–88.   Google Scholar

  Google Scholar

Конєва Я., Метафора як магічна метаморфоза, w: Філологічні семінари. Художня форма, вип. 8, Київ 2004, с. 105–111.   Google Scholar

  Google Scholar

Конєва Я., „Жіночий” простір у фольклорній культурі українців: хата – нехата – антихата, w: Українська культура в іменах і дослідженнях.   Google Scholar

  Google Scholar

Лотман Ю., Б.А. Успенский, Миф – имя – культура, Труды по знаковым системам 1973, т. 6.   Google Scholar

  Google Scholar

Лотман Ю.М., О метаязыке типологических описаний культуры, w: idem, Избранные статьи в 3-х томах.   Google Scholar

Статьи по семиотике и типологии культуры, т. 1, Таллин 1992, c. 390–391.   Google Scholar

  Google Scholar

Прокопенко В., Д. Руденко, Логос путі, ейдос простору, в: Збірник Харківського історико-філологічного   Google Scholar

товариства, т. 2, Харків, Харківське історико-філологічне товариство 1994.   Google Scholar

  Google Scholar

Ребошапка I., Народження символу. Аспекти взаємодії обряду та обрядової поезії, Бухарест, Kритерiон 1975.   Google Scholar

  Google Scholar

Рекрутські та солдатські пісні, упор. А.О. Іоаніді, О.А. Правдюк, Київ, Наукова думка 1974.   Google Scholar

  Google Scholar

Сосенко K., Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора, репринтне видання, Київ, СІНТО 1994.   Google Scholar

  Google Scholar

Топоров B., Пространство и текст, w: Текст: семантика и структура, Москва 1983.   Google Scholar


Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Konieva, Y. (2012). КАТЕГОРІЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ У ФОЛЬКЛОРНІЙ ЛІРО-ЕПІЦІ УКРАЇНЦІВ. Acta Neophilologica, 2(XIV), 141–146. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/962

Yaroslava Konieva 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie