Antroponimy we współczesnych tłumaczeniach rosyjskich tekstów literackich

Jolanta Jóźwiak

BydgoszczAbstrakt

The aim of the paper is to present the problem of transmitting cultural-determined personal names in literatury translation. The study focuses on various groups of such lexems: personal names, which were created on the base of the model: name + patronimicum + surname; diminutive names; meaning names; folk and historical names and personal names of intertextual relationships. The emphasis is put on imagination of the translator and creative individual approach to each lexical element and its function in the text. The very important thing is the perspective of reci- pients with a different cultural background.


Słowa kluczowe:

personal names, cultural background, literatury translation, translator, imagination in translation


Akunin B., Przed końcem świata, Skarpeja Baskakowów [w:] idem, Nefrytowy różaniec, Warszawa 2009.
Bartwicka H., Słowo jako obiekt badan lingwokulturologii, [w:] H. Bartwic- ka (red.), Język, tekst, kultura, Bydgoszcz 2010, s. 245-252.
Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.
Lewicki R., Obcość w odbiorze przekładu, Lublin 2000.
Jóźwiak J., Культурная обусловленностъ персоналий в художественном переводе, [w:] Русистика и современностъ. 13-я Международная научная конференция. Сборник научных статей, Рига 2011, s. 546-550.
Jóźwiak J., Кулътурологическая информация антропонимов в переводческой практике, [w:] Русистика и современностъ. Т. 1. Лингвокулътурология и межкулътурная коммуникация, Санкт-Петербург 2011, s. 324-329.
Tołstoj T., Kyś, przekład i posłowie J. Czech, Kraków 2004.
Urbanek D., Dialektyka przekładu, [w:] K. Hejwowski, A. Szczęsny, U. Topczewska (red.), 50 lat polskiej translatoryki, Warszawa 2009, s. 88.
Акунин Б., Перед концом света, Скарпея Баскаковых, [w:] idem, Нефритовые четки, Москва 2008.
Маслова В.А., Лингвокультурология, Москва 2007.
Толстая Т., Кысь, Москва 2001.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-12

Cited By /
Share

Jóźwiak, J. (2018). Antroponimy we współczesnych tłumaczeniach rosyjskich tekstów literackich. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVIII), 175–183. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1674

Jolanta Jóźwiak 
Bydgoszcz