Samuel Bogumił Linde a kultura i nauka rosyjska (na materiale czasopism początku XIX wieku)

Magdalena Dąbrowska

Uniwersytet WarszawskiAbstrakt

The beginning of the 19th century is the period of a gradual development of the Polish- Russian cultural and scientific relations in the area of the periodical press. Samuel Bogumił Linde (1771-1847), a linguist, author of the Dictionary of the Polish Language, translator, bibliographer and librarian, was one of the main representatives of the Polish science at that time. The article consists of four parts: 1. Opening remarks (Linde and Alexander Vostokov, Linde and Jakov Galinkovsky; review of the Polish and Russian periodicals in the early 19th century); 2. Linde and Vasily Anastasyevich (materials on the Polish culture in the periodical „Uley"); 3. Linde and Vasily Sopikov (about the Russian literature in the periodical „Pamiętnik Warszawski"); 4. About Linde in the periodical „Moskwitianin" (instead of conclusion) (the article about Linde by Jan Papłoński, around the correspondence of Evfimy Bolkhovitinov and Vasily Anasta- syevich). Vasily Anastasyevich (1775-1845) was a translator, bibliographer, publisher of the periodical „Uley”. Vasily Sopikov (1765-1818) was a bibliographer and librarian.


Słowa kluczowe:

Samuel Bogumił Linde, Vasily Anastasyevich, Vasily Sopikov, „Uley”, „Pamiętnik Warszawski”, bibliography, Russian literature, Polish literature.


A. Bielowski, Przedmowa, [w:] S.B. Linde, Słownik języka polskiego, wyd. II, t. 1, Lwów 1854.
Я.Л. Левкович, Переводы Пушкина из Мицкевича, [в:] Пушкин. Исследования и материалы, т. 7 (Пушкин и мировая литература), ред. М.П. Алексеев, Ленинград 1974, с. 161.
M. Ptaszyk, Bibliografia prac Samuela Bogumiła Lindego, Toruń 1990.
В. Сопиков, Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на Славенском и Российском языках от начала заведения типографий до 1813 года..., ч. 1, Санкт-Петербург 1813.
O literaturze słowiańsko-rosyjskiej przez S.B. Lindego. (Dokończenie), „Pamiętnik Literacki” 1816, t. 5, czerwiec.
Обозрение научных трудов А.Х. Вотокова, между прочим и неизданных. И. Срезневского, Санкт-Петербург 1865.
T. Lewaszkiewicz, Wostokow a Linde, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka” 1989, nr 6, s. 188, 189.
H. Milejkowska, Materiały rosyjskie w słowniku Lindego, „Poradnik Językowy” 1974, nr 5, s. 236-246.
R. W .Wołoszyński, Polsko-rosyjskie związki w naukach społecznych 1801-1830, Warszawa 1974.
J. Kucharzewski, Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na Litwie i Rusi oraz na emigracji. (Zarys bibliograficzno-historyczny), Warszawa 1911.
A. Dworski, Z dziejów zbliżenia kulturalnego rosyjsko-polskiego na początku XIX wieku – polonica w czasopiśmie „Улей”, [w:] Spotkania literackie. Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu, red. B. Galster i J. Kamionkowa, Wrocław etc. 1973, s. 151-183.
T. Kozłowski, Polonica w czasopiśmie rosyjskim „Wiestnik Jewropy” w latach 1815-1822, „Prace Polonistyczne” 1967, seria XXIII, s. 116.
Słownik języka polskiego… przez Samuela Bogumiła Linde…, „Северный вестник” 1804, ч. 4, № 12, с. 260-271.
Ю.М. Лотман, Писатель, критик и переводчик Я.А. Галинковский, „XVIII век” 1959, сб. 4, с. 230-256.
О состоянии литературы польской, „Корифей, или Ключ литературы” 1802, с. 105-106 (część pt. Terpsychora).
M. Ptaszyk, „Słownik języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego. Szkice bibliologiczne, Toruń 2007.
В.Г. Анастасевич], Милостивые Государи!..., „Северный вестник” 1804, ч. 2, № 5, с. 163-178.
Obraz systematyczny literatury w Rosji w przeciągu lat 5 od 1801 do 1805 roku, z dołączeniem uwag nad Bibliografią Polską, „Pamiętnik Warszawski” 1816, t. 6, wrzesień, s. 53-64.
Н. Здобнов, История русской библиографии до начала XX века, Москва 1955, с. 144-147.
Köppena spis źródeł Historii Literatury Rosyjskiej, [w:] Dodatki do Mikołaja Grecza rysu Historii Literatury Rosyjskiej… przez Samuela Bogumiła Lindego…, Warszawa 1823, s. 558.
Материалы для истории просвещения в России, собираемые Петром Кеппеном, членом разных ученых обществ, № 1 (Обозрение источников для составления Истории Российской словесности), Санкт-Петербург 1819.
[В.Г. Анастасевич], О библиографии, „Улей” 1811, ч. 1, № 1, с. 14-28.
М.Н. Коновалова, Записки В.С. Сопикова и В.Г. Анастасевича о составлении каталогов публичной библиотеки. (Из неопубликованного наследия), „Труды Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина” 1957, т. 3, с. 241-257.
О этимологии, или словопроизведении, извлечение: из статьи помещенной в Польском словаре Г. Линде, „Улей” 1812, ч. 3, № 16, с. 337-363, № 17, с. 419-445.
Słownik języka polskiego przez Samuela Bogumiła Linde, wyd. 2, t. 1, Lwów 1854, s. XXI-LXI.
Изъяснение диалектов и языков, приведенных в словаре Г. Линде, с показанием его к тому пособий, „Улей” 1812, ч. 4, № 21, с. 3-9.
О Польских писателях и сочинениях. (Из Словаря Г. Линде с объяснениями), „Улей” 1812, ч. 3, № 16, с. 280-290.
О Польских писателях и сочинениях. (Из Словаря Г. Линде с объяснениями), „Улей” 1812, № 17, с. 446-466.
О Польских Стихотворцах. (Сокращенное известие из Красицкого), „Улей” 1812, ч. 1, № 3, с. 178-191.
M. Dąbrowska, Czasopisma jako źródło do dziejów polsko-rosyjskich związków literackich i kulturowych (wybrane przykłady z początku XIX wieku), „Acta Polono-Ruthenica” 2011, t. XVI, s. 41-43.
O literaturze rosyjskiej przez Samuela Bogumiła Lindego, Prez. Tow. El., Rekt. Lic. Warsz., „Pamiętnik Warszawski” 1815, t. 2, sierpień, s. 411-428, t. 3, wrzesień, s. 14-34, t. 3, październik, s. 133-150, t. 3, listopad, s. 277-298, 1816, t. 4, styczeń, s. 3-21, t. 4, marzec, s. 285-296, t. 5, maj, s. 3-21, t. 5, czerwiec, s. 125-144.
В.А. Францев, Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст., Прага Чешская 1906, с. 101-137, 377-386.
О Российской литературе, статья Самуила Богумила Линде, Ректора Варшавского Лицея, „Вестник Европы” 1816, ч. 90, c. 110-136, 230-244.
О Российской библиографии, „Вестник Европы” 1813, ч. 72, с. 91-100.
Mikołaja Grecza Rys historyczny literatury rosyjskiej… przez Samuela Bogumiła Lindego… z dodatkami, t. 1, Warszawa 1823, s. I.
Сводный каталог сериальных изданий России (1801-1825), т. 1 (Журналы. А-В), ред. Е.К. Соколинский, Санкт-Петербург 1997, с. 355, 356.
O. Błażejewicz, Samuel Bogumił Linde. Bibliotekarz i bibliograf, Wrocław 1975, s. 211, 212.
B. Matuszczyk, Słownik języka polskiego S.B. Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin 2006, s. 40-42.
J. Michalski, Niezrealizowane plany naukowe Lindego, „Pamiętnik Literacki” 1959, z. 3-4, s. 349-377.
J.W. Opatrny, Rosyjsko-polski słownik porównawczy S.B. Lindego, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1963, t. 4, s. 283-293.
S. Fiszman, Z polsko-rosyjskich stosunków literackich w okresie 1800-1830. (Recepcja literatury rosyjskiej w Polsce), [w:] O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich, red. S. Fiszman i K. Sierocka, Wrocław etc. 1969, s. 68.
T. Czacki, O postępie w edukacji w prowincjach niegdyś polskich, a teraz wcielonych do Rosji, „Dziennik Wileński” 1805, t. 1, nr 1 (kwiecień), s. 6-15.
M. Dąbrowska, Polscy poeci doby Oświecenia w czasopismach rosyjskich pierwszego piętnastolecia XIX wieku („Северный вестник” – „Улей” – „Вестник Европы”), [w:] Polska – Rosja: dialog kultur („Studia Rossica XXII”), red. A. Wołodźko-Butkiewicz i L. Łucewicz, Warszawa 2012, s. 99-101.
J. Getka, Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII wiek), Warszawa 2013, s. 10, 19-21, 38-45.
Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1988.
И. Паплонский, Самуил Богумил Линде, „Москвитянин” 1842, кн. 11, с. 97-115.
[В Сентябре месяце сего года...], „Сын Отечества” 1816, № 51, с. 241-242.
Известие о Словаре немецко-сербском, „Вестник Европы” 1817, ч. 96, № 21, с. 42-49.
Письма Митрополита Киевского Евгения Болховитинова к В.Г. Анастасевичу, „Русский архив” 1889, кн. 2, № 5, с. 25.
Письма митрополита Евгения к В.Г. Анастасевичу из Калуги и Пскова (1813-1818), „Древняя и новая Россия” 1880, т. 18, № 12, с. 616.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-31

Cited By /
Share

Dąbrowska, M. (2018). Samuel Bogumił Linde a kultura i nauka rosyjska (na materiale czasopism początku XIX wieku). Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 191–205. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2002

Magdalena Dąbrowska 
Uniwersytet Warszawski