Językowe emanacje emocji w Listach do Voli Vładzimira Naklajeva jako źródło wartościowania rzeczywistości

Andrzej Sitarski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt

On the basis of the analysis of the letters of Vladimir Naklajev to his wife, Vola, the author concludes that the linguistic forms used in the letters serve the function of conceptualisation of the emotions of their author. In fact, they are an example of ego-documents that represent the self-perception and interpretation of a particular political event in Minsk in 2010, through which the Belarussian poet, Vladimir Naklajev, verbalises his personal accounts of himself, events and other people linked with these events in the Belarussian capital. It is worth pinpointing that the language of the letters has a specific emotional climate that changes in accordance with events, situations and people,
to which their author refers. The properties of the linguistic code of the letters allow to understand them as texts that symbolise the personal senses of their author.


Słowa kluczowe:

language of emotions, ego-document, cognitive verbalisation of reality, concept

Buânova Lûdmila Û., Nečaj Ûrij P. 2016. Èmotivnostʹi èmocionalʹnostʹ âzyka. Mehanizmy èksplikacii i konceptualizacii. Moskva: Flinta [Буянова Людмила Ю., Нечай Юрий П. 2016. Эмотивность и эмоциональность языка. Механизмы экспликации и концептуализации. Москва: Флинта].
Karaulov Ûrij N. 2004. Russkij âzyk i âzykovaâ ličnostʹ. Moskva: LKI [Караулов Юрий Н. 2004. Русский язык и языковая личность. Москва: ЛКИ].
Nâklaeu Uladzimir. 2016. Listy da Voli. Poznanʹ [Няклаеу Уладзiмiр. 2016. Лiсты да Волi. Познань].
Šahovskij Viktor I. 2008. Lingvističeskaâ teoriâ èmocij. Moskva: Gnozis [Шаховский Виктор И. 2008. Лингвистическая теория эмоций. Москва: Гнозис].
Szulakiewicz Władysława. Ego-dokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych. „Przegląd Badań Edukacyjnych” 13, nr 16: 65–84.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By /
Share

Sitarski, A. (2018). Językowe emanacje emocji w Listach do Voli Vładzimira Naklajeva jako źródło wartościowania rzeczywistości. Acta Polono-Ruthenica, 3(XXIII), 119–124. https://doi.org/10.31648/apr.2835

Andrzej Sitarski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu