Rossica w listach Jarosława Iwaszkiewicza do żony z lat 1922–1926

Nel Bielniak

Uniwersytet Zielonogórski


Abstrakt

This article describes parts of extensive correspondence between Jaroslaw Iwaszkiewicz and his wife, Anna, exchanged from 1922 to 1926. The letters present the initial period of their marriage and log Iwaszkiewicz’s musical, literary and philosophical interests inspired by Russian culture (S. Prokofiev, A. Scriabin, N. Nabokov, I. Stravinsky, F. Dostoyevsky, A. Pushkin, I. Turgenev, N. Berdyaev and others) and connections with Russian émigrés, whom the poet met in both Warsaw (e.g. A. Wertynsky) and Paris (e.g. N. Nabokov). There are also memoirs concerning acquaintances made in Elizavetgrad and Kiev.


Słowa kluczowe:

Jaroslaw Iwaszkiewicz, rossica, correspondence, cultural life in Warsaw and Paris of the 1920s, emigration


Brazgovskaâ Elena. 2015. Vospriâtie muzyki kak polilingvalʹnyj akt: Âroslav Ivaškevič o Frederike Šopene. „Universum: filologiâ i iskusstvovedenie”. (online) https://cyberleninka.ru/article/n/vospriyatie-muzyki-kak-polilingvalnyy-akt-yaroslav-ivashkevich-o-frederike-shopene (dostęp 9.06.2019) [Бразговская Елена. 2015. Восприятие музыки как полилингвальный акт: Ярослав Ивашкевич о Фредерике Шопене. „Universum: филология и искусствоведение”. (on l i ne) https:// cyberleninka.ru/article/n/vospriyatie-muzyki-kak-polilingvalnyy-akt-yaroslav-ivashke-vich-o-frederike-shopene (dostęp 9.06.2019)]

Burek Tomasz. 1994. Co jest jeszcze do odkrycia w Iwaszkiewiczu? W: Miejsce Iwaszkiewicza. W setną rocznicę urodzin. Materiały z konferencji naukowej, 20–22 lutego 1994 roku. Red. Bojanowska M., Jarosiński Z., Podgórska H. Podkowa Leśna: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku: 19–41.

Burek Tomasz.1998. W intymnym oświetleniu. W: Iwaszkiewiczowie A. i J. Listy 1922–1926. Oprac. Bojanowska M., Cieślik E. Wstęp Burek T. Warszawa: Czytelnik.

Czermińska Małgorzata. 2000. Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków: Universitas.

Dowżok Tetiana. 2009. Katedra Polonistyki Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. „Postscriptum Polonistyczne” nr 1 (3): 201–208.

Drobniak Piotr. 2002. Jedność w różnorodności. Europa w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Figes Orlando. 2011. Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej. Przekł. Jeżewski W. Warszawa: Magnum.

Iwaszkiewicz Jarosław. 2007. Dzienniki 1911–1955. Oprac. i przyp. Papiescy A. i R. Wstęp Gron-czewski A. Warszawa: Czytelnik.

Iwaszkiewicz Jarosław. 2010. Dzienniki 1956–1963. Oprac. i przyp. Papiescy A. i R., Romaniuk R. Wstęp Gronczewski A. Warszawa: Czytelnik.

Iwaszkiewicz Jarosław. 1975. Książka moich wspomnień. Warszawa: Czytelnik.

Iwaszkiewicz Jarosław. 2009. Listy do córek. Wstęp Iwaszkiewicz M. i Markowska T. Oprac. Romaniukowie A. i R. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Iwaszkiewicz Jarosław, Kępiński Wiesław. 2014. Męczymy się obaj: korespondencja z lat 1948–1980. Wstęp Papieski R. Oprac. PapiescyA. i R. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Iwaszkiewicz Jarosław, Wajda Andrzej. 2013. Korespondencja. Przepisał, oprac. i przyp. opatrz. StrzałkaJ. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich.

Iwaszkiewiczowa Anna. 2000. Dzienniki i wspomnienia. Do druku pod. Iwaszkiewicz M. Oprac., przyp. opatrz. i indeks sporządził Kądziela P. Warszawa: Czytelnik.

Iwaszkiewiczowie Anna i Jarosław. 1998. Listy 1922–1926. Oprac. Bojanowska M., Cieślik E. Wstęp Burek T. Warszawa: Czytelnik.

Iwaszkiewiczowie Anna i Jarosław. 2013. Listy 1927–1931. Oprac. Bojanowska M., Cieślik E. Przyp. muz. Matracka-Kościelny A. Warszawa: Czytelnik.

Iwaszkiewiczowie Anna i Jarosław. 2014. Listy 1932–1939. Oprac. Bojanowska M., Cieślik E. Warszawa: Czytelnik.

Jarosław Iwaszkiewicz 1894–1980: bibliografia podmiotowa i przedmiotowa. 1988. Oprac. Ber-nacka L. Zamość: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka.

arosław Iwaszkiewicz (1894–1980). Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980–2013. Oprac. Ciempa A. (online) https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/walbrzych/images/biblioteka/Iwaszkiewicz.pdf (dostęp 9.06.2019).

Król Anna. 2015. Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie. Warszawa: Wilk & Król Oficyna Wydawnicza.

Kuźniak Angelika. 2015. Stryjeńska. Diabli nadali. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Miłosz Czesław, Iwaszkiewicz Jarosław. 2011. Portret podwójny: wykonany z listów, wierszy, za-pisków intymnych, wywiadów i publikacji. Wyb. tekstów, ich układ i red. Toruńczyk B. Oprac. i przyp. Papieski R. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich.

Piwowarski Kamil. 2005. Białe noce czarne dni: Iwaszkiewicz w Petersburgu Dostojewskiego. „Pamiętnik Literacki” nr 96/1: 195–212.

Ritz German. 1998. Polskie spotkanie z Niemcami. Jarosław Iwaszkiewicz i Stefan George. Przekł. Łukasiewicz M. Podkowa Leśna: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Ritz German. 1999. Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności. Przekł. Kopecki A. Kra-ków: TAiWPN Universitas.

Romaniuk Radosław. 2012. Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza. T. 1. Warszawa: Wy-dawnictwo Iskry.

Rybicka Elżbieta. 2004. Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego. „Teksty Drugie” nr 4: 40–55.

Rygol Agnieszka. 2016. Komparatystyczna analiza perspektywy oglądu w „Petersburgu” Jarosława Iwaszkiewicza oraz „Przewodniku po przemianowanym mieście” Iosifa Brodskiego. W: Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych. Red. Dziewit J., Kołodziej M., Pisarek A. Katowice: grupa kulturalna.pl: 165–173.

Skwarczyńska Stefania. 2006. Te or ia li st u. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Suhomlinov Oleksij. 2006. Polʹsko-ukraïnsʹke kulʹturne pograniččâ u prozi Âroslava Ivaškeviča (topika i funkcionalʹnistʹ). Donecʹk: Ûgo-Vostok. [Сухомлинов Олексiй. 2006. Польско-украïн-ське культурне пограниччя у прозi Ярослава Iвашкевича (топика i функцiональнiсть). Донецьк: Юго-Восток].

Trzynadlowski Jan. 1975. List i pamiętnik. „Pamiętnikarstwo Polskie” nr 1–4: 79–87.

Turczyński Andrzej. 2001. Ząb mądrości. Iwaszkiewiczowskie miejsca, znaki i symbole. Koszalin: „MILLENIUM” Bogdan Gutkowski.

Walęciuk-Dejneka Beata. 2016. Portret miasta: Petersburg po polsku. „Journal of Urban Ethnol-ogy” nr 14: 235–246.

Zawada Andrzej. 1994. Jarosław Iwaszkiewicz. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-30

Cited By /
Share

Bielniak, N. (2019). Rossica w listach Jarosława Iwaszkiewicza do żony z lat 1922–1926. Acta Polono-Ruthenica, 4(XXIV), 103–114. https://doi.org/10.31648/apr.4876

Nel Bielniak 
Uniwersytet Zielonogórski