Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Praca nie była wcześniej publikowana (pod tym samym lub innym tytułem, nie stanowi również części innej publikacji),
 • Praca nie narusza praw autorskich innych osób,
 • Autor/autorzy przenosi/szą na wydawcę wyłączne prawo wydania i rozpowszechniania utworu drukiem w formie zwartej publikacji czasopisma oraz w formie publikacji elektronicznej.


Przygotowanie tekstu

 1. Prace złożone do Redakcji „Civitas et Lex” nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane, ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych wydawnictw.
 2. Przed zgłoszeniem artykułu autor powinien upewnić się:
  • czy jego praca jest oryginalna?
  • czy tytuł pracy odpowiada jej treści?
  • czy przedmiot badań i przyczyny ich podjęcia są poprawnie sformułowane?
  • czy założenia sformułowane w celu pracy zostały zrealizowane?
  • czy prezentowane wyniki są nowe?
  • czy język i styl pracy są poprawne?
  • czy dobór literatury i źródeł jest wystarczający i adekwatny do problematyki pracy?
  • czy wnioski są poprawne i znajdują uzasadnienie w treści i wynikach pracy?
  • czy streszczenie jest zredagowane poprawnie?
 3. Dostarczone teksty powinny być napisane za pomocą MS Word; sformatowane przy użyciu czcionki Times 12; formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.
 4. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylicę, grekę, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują w standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć w oddzielnym pliku.
  Objętość artykułu powinna mieścić się w granicach 25-40 tys. znaków graficznych (ze spacjami i przypisami włącznie).
 5. Przypisy należy sporządzić według zasad podanych w załączniku (patrz załącznik „Podstawowe reguły dotyczące przypisów”). Plik do pobrania (Format PDF):  Podstawowe reguły dotyczące przypisów
 6. Do tekstu należy dołączyć angielskie tłumaczenie tytułu, podtytułu, słów kluczowych i streszczenia (ok. 150 słów).
 7. Informacje o autorach powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia) wraz z dokładnym adresem do korespondencji.
 8. Materiały do kolejnych numerów czasopisma przyjmują redaktorzy poszczególnych działów oraz sekretarze redakcji.
  Wraz z artykułem należy dołączyć oświadczenie autorskie. Plik do pobrania (MS Word): Oświadczenie autora