Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

ZGŁOSZENIE PRACY

 1. Publikacja jest bezpłatna.
 2. Przesłany tekst powinien mieścić się w jednej z następujących kategorii:

artykuły naukowe,

             ▪ nauki o komunikacji społecznej i mediach,

             ▪ nauki o bezpieczeństwie,

             ▪ pedagogika (edukacja),

             ▪ nauki o administracji,

             ▪ nauki prawne,

             ▪ prawo kanoniczne,

             ▪ historia,

             ▪ varia – artykuły z takich dyscyplin naukowych, jak np. nauki historyczne, nauki o kulturze i religii, filozofia, itd.

glosy,

recenzje,

 – sprawozdania.

 1. Artykuły powinny być przesłane przez System Platformy Czasopism UWM – Civitas et Lex (https://czasopisma.uwm.edu.pl)/index.php/cel – poprzez kliknięcie: Dokonaj zgłoszenia.
 2. Wszystkie artykuły są poddawane wstępnej recenzji przez Redakcję Civitas et Lex w celu weryfikacji, czy mieszczą się w zakresie tematyki i standardów redakcyjnych czasopisma. Przewodniczący Rady proponuje nazwiska Redaktorów Recenzentów. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów w procesie podwójnie ślepej recenzji.
 3. Recenzja ma formę pisemną i jest wprowadzana w formie dostępnej na stronie internetowej czasopisma.
 4. W przypadkach, gdy Recenzenci proponują modyfikacje pracy, Redakcja przekazuje ich uwagi Autorowi do akceptacji i rozważenia.
 5. W przypadku, gdy dana praca uzyska dwie negatywne recenzje, Redakcja informuje Autora i odrzuca publikację.
 6. W przypadku, gdy dana praca uzyskała dwie różne recenzje, ostateczną decyzję podejmuje Redaktor Naczelny Civitas et Lex, który może zasięgnąć opinii członków Kolegium.
 7. Zgłaszając referat, Autor winien dołączyć również oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana w tym formacie. Oświadczenia należy dołączyć do usługi – pobierz.
 8. Autorzy publikacji są odpowiedzialni za uzyskanie zgody na publikację wszelkich danych, rysunków lub zdjęć objętych prawem autorskim.

 

 

WYMAGANIA DLA AUTORÓW

1. Autor dołącza na Platformie Czasopism UWM (Civitas et Lex) – w zakładce metadane – następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • afiliację akademicką,
 • adres e-mail,
 • identyfikator ORCID.

2. Artykuł powinien zawierać:

 • tytuł w języku angielskim,
 • streszczenie w języku angielskim (100-150 słów),
 • słowa klucze w języku angielskim (1-5 słów),
 • bibliografię.

3. Długość artykułu powinna mieścić się w przedziale od 25 000 do 40 000 znaków (łącznie ze spacjami oraz przypisami, lecz bez bibliografii).

4. Ważne jest uwzględnienie następujących wytycznych:

 • podejmowany problem jest wyraźnie postawiony, a cel jasno określony,
 • znaczenie pojęć jest dokładnie wyjaśnione,
 • metoda badań jest opisana i odpowiada celowi,
 • źródła i literatura są odpowiednie i wystarczające,
 • wszystkie tezy są dobrze uzasadnione,
 • artykuł jest jasny, zwięzły i interesujący,
 • podsumowanie zawiera dokładne, zrozumiałe i poparte treścią wnioski.

5. Manuscrypt nie zawiera danych osobowych.

6. Prosimy o używanie alfabetu łacińskiego w całym rękopisie oraz transliterację / transkrypcję w przypadku słów z języków wykorzystujących inne alfabety.

7. Autorzy otrzymają plik pdf ze zredagowaną wersją pracy do ostatecznej korekty. To ostatnia możliwość obejrzenia artykułu przed jego publikacją. Po publikacji nie można wprowadzać żadnych zmian ani modyfikacji. Dlatego prosi się autorów o dokładne sprawdzenie swoich stron próbnych pod kątem rękopisu w ciągu 2 tygodni i przygotowanie oddzielnego dokumentu zawierającego wszystkie zmiany, które powinny zostać wprowadzone. 

8. Podstawowe reguły dotyczące przypisów:

Źródła drukowane:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1319, z późn. zm., § 46, ust. 1 i 3.

Internet:

 • Fronda, Osiągnięcia cywilizacyjne według FLNZ: rozwody, dzieci pozamałżeńskie i wolne związki, www.piotrskarga.pl/ps (dostęp: 4.07.2009).

Opracowania:

 • W. Guzewicz, Miłki, w: Encyklopedia Katolicka, red. S. Wilk i in., t. 12, Lublin 2008, kol. 1080.
 • S. Weryński, Organizacja ruchu ludowego, „Rozporządzenia Urzędowe”, 12(1934), z. 4, s. 11–19.
 • E. Wnuk-Lipiński, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996, s. 99–101.
 • T.K. Wszeborowski, Społeczeństwo obywatelskie a państwo, w: Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań–Chorzów 2009, s. 383.

9. Podstawowe reguły dotyczące bibliografii:

Źródła drukowane:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1319, z późn. zm.

Internet:

 • Fronda, Osiągnięcia cywilizacyjne według FLNZ: rozwody, dzieci pozamałżeńskie i wolne związki, www.piotrskarga.pl/ps (dostęp: 4.07.2009).

Opracowania:

 • Guzewicz W., Miłki, w: Encyklopedia Katolicka, red. S. Wilk i in., t. 12, Lublin 2008, kol. 1080-1081.
 • Weryński S., Organizacja ruchu ludowego, „Rozporządzenia Urzędowe” 12(1934), z. 4, s. 11–19.
 • Wnuk-Lipiński E. , Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996.
 • Wszeborowski T.K. , Społeczeństwo obywatelskie a państwo, w: Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań–Chorzów 2009, s. 381-395.

Autor przesyła tekst pracy do Redakcji w pliku cyfrowym. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do Redakcji nowy egzemplarz pracy, poprawiony zgodnie z sugestiami Recenzentów oraz, w stosownych przypadkach, pisemne wyjaśnienie, dlaczego nie zastosowano się do niektórych sugestii. Zasadniczą część artykułu (streszczenie, treść główną i literaturę) należy zapisać w jednym pliku. Tabele, ryciny i inne załączniki należy zapisać i przesłać w osobnych plikach. Wszystkie ilustracje (takie jak rysunki, diagramy, wykresy) należy opracować i zapisać jako osobne pliki cyfrowe (pliki źródłowe) przy użyciu oprogramowania kompatybilnego ze środowiskiem Windows (np. Excel, Corel Draw, Photoshop itp.).

Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania, a także modyfikowania i rozwijania treści, za zgodą Autora. 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.