A digital community archive as an object of discourse studies. Prolegomena

Bernadetta Ciesek-Ślizowska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Beata Duda

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ewa Ficek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Joanna Przyklenk

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Abstract

The article first presents the phenomenon that is described today as the digital community
archive. The overview of the discussed study object (cognitively interesting but so
far still overlooked in the linguistic or discourse-oriented considerations on individual
or common memory, memory culture, memory discourses, etc.) was preceded by some
definition conclusions presented here. The researchers supplemented this overview with:
1. description of the socio-cultural background of the contemporary archival sources;
2. presentation of the research background, including the research assumptions and
description methods; 3. assessment of possibilities and limitations connected with exploring
the outlined field of study and indicating in this field the most important research problems,
i.e.: subjects’ identities that can be seen in digital community archives; axiological and
ideological aspects of the images of the past that are re/constructed by the participants
of the community archive area; the subject plane and discursive image of the world; private
and/vs. public discourse considering the community archives, and – in a broader sense
– the position of the archive in the contemporary sphere of communication. The authors
believe that the archive should receive more attention from the discourse researchers
mainly due to its vital social role played not only in the humanities, but also in the
contemporary participatory thinking (civic and community-generating).


Keywords:

community archives, discourse, linguistic discourse analysis, memory, digitalization

Berger P.L. (1995): Zaproszenie do socjologii. Przeł. J. Stawiński. Warszawa.   Google Scholar

Biskupska K. (2011): Pamięć społeczna w zwierciadle języka. Analiza dyskursu pokolenia przełomu. Opole.   Google Scholar

Biskupska K. (2014): O medialnych obrazach pamięci społecznej na przykładzie Śląska Opolskiego [W:] Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy. Red. M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka i J. Stachowiak. Warszawa, s. 291–311.   Google Scholar

Borzyszkowska-Szewczyk M. (2017): Kilka refleksji o dynamice i porządku dyskursu pamięcioznawczego. „Studia Kulturoznawcze” 1(11), s. 13–41.   Google Scholar

Cornelissen C. (2014): Czym jest kultura pamięci? Pojęcie – metody – perspektywy. [W:] (Kon)teksty pamięci. Antologia. Red. K. Kończal. Warszawa, s. 247–264.   Google Scholar

Csaky M. (2014): Historia i pamięć. Pamiętanie i strategie pamięci w narracji historycznej: przykład Europy Centralnej. [W:] (Kon)teksty pamięci. Antologia. Red. K. Kończal. Warszawa, s. 205–224.   Google Scholar

Czachur W. (2011): Dyskursywny obraz świata – kilka refleksji. „Tekst i Dyskurs. Text und Diskurs” 4, s. 79–97.   Google Scholar

Czachur W. (2018): Lingwistyka pamięci. Założenia, zakres badań i metody analizy. [W:] Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Red. W. Czachur. Warszawa, s. 7–55.   Google Scholar

Czachur W. (2020): Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy. Wrocław.   Google Scholar

Czarnota T. (2012): Archiwa społeczne w badaniach i dydaktyce uniwersyteckiej w Polsce. [W:] Archiwistyka społeczna. Red. K. Ziętal. Warszawa, s. 4–46.   Google Scholar

Czarnota T. (2014): O archiwach społecznych i ich znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego oraz tożsamości lokalnej. „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 5(7), s. 125–143.   Google Scholar

„Definicja” , dostęp: 10.09.2018.   Google Scholar

Derrida J. (2016): Gorączka archiwum. Impresja freudowska. Tłum. J. Momro. Warszawa.   Google Scholar

Foucault M. (2002): Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970. Przeł. M. Kozłowski. Gdańsk.   Google Scholar

Habrajska G. (2008): Przeżywanie ideologii. [W:] Oblicza komunikacji 1. Ideologia w słowach i obrazach. Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Wrocław, s. 56–64.   Google Scholar

Halbwachs M. (1969): Społeczne ramy pamięci. Tłum. M. Król. Warszawa.   Google Scholar

Jankowska M. (2017): Od Redakcji. „Studia Kulturoznawcze” 1(11), s. 7–9.   Google Scholar

Jóźwik A. (2017): Wstęp. [W:] Archiwistyka społeczna. Diagnoza i wyzwania. Warszawa, s. 5–13.   Google Scholar

Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa M. (2008): Wstęp. [W:] Oblicza komunikacji 1. Ideologia w słowach i obrazach. Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Wrocław, s. 7–9.   Google Scholar

Kapralska Ł. (2017): Digitalizacja przeszłości i dziedzictwa kulturowego w społecznościach lokalnych – znaczenie i funkcje. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” 9(1), s. 123–135.   Google Scholar

Karwat M. (2008): Cechy myślenia ideologicznego. [W:] Oblicza komunikacji 1. Ideologie w słowach i obrazach. Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Wrocław, s. 42–48.   Google Scholar

Kaźmierska K. (2012): Współczesna pamięć komunikacyjna i kulturowa. Refleksja inspirowana koncepcją Jana Assmanna. [W:] Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości. Red. E. Hałas. Warszawa, s. 43–62.   Google Scholar

Kopacka K. (2006): Lokalna partycypacja medialna a kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego. [W:] Nowe media. Nowe w mediach (2). Red. I. Borkowski, A. Woźny. Wrocław, s. 71–78.   Google Scholar

Kordys J. (2006): Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii. Kraków.   Google Scholar

Kotnis-Górka E. (2014): Elektroniczne media lokalne jako les lieux de memoire (miejsca pamięci). Rola lokalnych mediów w utrwalaniu pamięci zbiorowej na przykładzie projektu fotograficznego „Poznaj Olkusz, jakiego już nie ma”. [W:] Sieć pamięci. Cyfrowe postaci   Google Scholar

pamięci społecznej. Red. A. Fiń, Ł. Kapralska. Kraków, s. 113–125.   Google Scholar

Kula M. (2002): Nośniki pamięci historycznej. Warszawa.   Google Scholar

Kurz I. (2014): Archiwum. [W:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba. Warszawa, s. 45–51.   Google Scholar

Laskowska E. (2008): Przywoływanie ideologii w dyskursie. [W:] Oblicza komunikacji 1. Ideologie w słowach i obrazach. Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa. Wrocław, s. 49–55.   Google Scholar

Nowak J. (2011): Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej. Kraków.   Google Scholar

Sobczak A., Kudosz M. (2016): Charakterystyka archiwów społecznych i ich zbiorów. [W:] Archiwa społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Red. K. Ziętal. Warszawa, s. 6−18.   Google Scholar

Spiess C. (2010): Lingwistyczna analiza dyskursu jako analiza wielopoziomowa: przyczynek do problematyki wielowymiarowego opisu dyskursów z perspektywy praktyczno-naukowej. Tłum. P. Wozniczka. „Tekst i Dyskurs. Text und Diskurs” 3, s. 199–220.   Google Scholar

Szacka B. (2006): Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa.   Google Scholar

Szacka B. (2012): Historia, pamięć zbiorowa i connertowska pamięć kulturowa. [W:] Tradycje dla współczesności (6). Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Red. J. Adamowski, M. Wójcicka. Lublin, s. 13–20.   Google Scholar

Szpociński A. (2008): Miejsca pamięci (lieux de mémoire). „Teksty Drugie” 4, s. 11–20.   Google Scholar

Wancerz-Gluza A. (red.) (2014): Ruch archiwów społecznych. Warszawa.   Google Scholar

Wilkowski M. (2013): Wprowadzenie do historii cyfrowej. Gdańsk.   Google Scholar

Wilkowski M. (2014): Oddolna digitalizacja i emancypacja historyczna. [W:] Nowe media, nowa partycypacja. Red. P. Celiński. Lublin. Online: , dostęp: 5.10.2018.   Google Scholar

Wiśniewska M. (2013): Postmodernizm a archiwa społeczne. „Archiwista Polski” 2, s. 25–29.   Google Scholar

Wiśniewska-Drewniak M. (2016): Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl i Bronowickie Archiwum Społeczne – studium porównawcze dwóch cyfrowych archiwów społecznych. „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 7(9), s. 91–111.   Google Scholar

Witosz B. (2009): Dyskurs i stylistyka. Katowice.   Google Scholar

Witosz B. (2010): O dyskursie wykluczenia i dyskursach wykluczonych z perspektywy lingwistycznej. „Tekst i Dyskurs. Text und Diskurs” 3, s. 9–27.   Google Scholar

Witosz B. (2012): Badania nad dyskursem we współczesnym językoznawstwie polonistycznym. [W:] Oblicza komunikacji 5. Analiza dyskursu. Centrum – peryferie. Red. T. Piekot, M. Poprawa. Wrocław, s. 61–76.   Google Scholar

Witosz B. (2014): O ideologizacji przekonań i postaw estetycznych (wokół publicznego sporu na temat artystycznej instalacji „Tęcza” na placu Zbawiciela w Warszawie). „Forum Lingwistyczne” 1, s. 27–36.   Google Scholar

Witosz B. (2016): Kategoria dyskursu w polonistycznej edukacji akademickiej. [W:] Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne. Red. W. Czachur, A. Kulczyńska, Ł. Kumięga. Kraków, s. 19–39.   Google Scholar

Wójcicka M. (2014): Pamięć zbiorowa a tekst ustny. Lublin.   Google Scholar

Ziętal K. (2014): Wstęp. [W:] Archiwistyka społeczna. Red. K. Ziętal. Warszawa, s. 7–13.   Google Scholar

Ziętal K. (2016): Wstęp. [W:] Archiwa społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Red. K. Ziętal. Warszawa, s. 3–5.   Google Scholar


Published
2022-06-30

Cited by

Ciesek-Ślizowska, B., Duda, B., Ficek, E., Przyklenk, J., & Sujkowska-Sobisz, K. (2022). A digital community archive as an object of discourse studies. Prolegomena. Prace Językoznawcze, 24(2). https://doi.org/10.31648/pj.7740

Bernadetta Ciesek-Ślizowska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Beata Duda 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ewa Ficek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Joanna Przyklenk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Katarzyna Sujkowska-Sobisz 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Copyright (c) 2022 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.