he development of unablauted *ęT in locality names and topographic names in Western Pomerania (Poland) and the evolution of *ęT in Lechitic languages and dialects and in Lower Sorbian (cf. Kashubian v'izc, v'izą, v'ize and v'ǫzc, v'ąze 'knit, tie' and Low

Jerzy Duma
Abstract

The proto-Lechitic ablaut *ęT > *'ǫT, as in Kashubian v'ǫzc, v'ąze in opposition to the regular unchanged form v'izc, v'ize did not occur in some preserved Slavic place names in the southern area of Western Pomerania: from the area south of Szczecin into regions of Darłowo in Middle Pomerania, e.g. Kotentowe - Chociętowo, Diosintablotta :*desęt- 'ten'. In this area the absence of *ŕ̥T > *r̥T umlaut is also noted, e.g. Czirnowe : czarny 'black', Dirloua 'Darłowo'. The absence could have been caused by some early contacts with a Slavic population from the Sorabian group, in which Proto-Lechitic umlaut *ęT > *'ǫT did not occur.


Keywords:

Proto-Lechitic ablaut, Kashubian v′izc : v′ǫzc ‘knit, tie, unablauted locality and topographic names including *ęT in Western Pomerania (Poland)


JK - Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, Zeszyt XV. Podsumowania,   Google Scholar

aneksy, mapy pod kierunkiem Hanny Popowskiej-Taborskiej, Wrocław 1978.   Google Scholar

Boryś - W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.   Google Scholar

Dejna - K. Dejna, Dialekty polskie, Wrocław 1973.   Google Scholar

ESSJ - Етимологический словарь славянских языков, red. O. Н. Трубачев, t. I i n. Moskwa 1974 i n.   Google Scholar

EWD - Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, Bd I-III, Berlin 1989.   Google Scholar

GHJP - Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1981.   Google Scholar

JPPZ - E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Językowa przeszłość Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych, Warszawa 1996.   Google Scholar

NMP - Nazwy miejscowe Polski pod red. Kazimierza Rymuta, t. I i n. Kraków 1996 i n.   Google Scholar

NtPZ - E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie, t. I-II, SOW, Warszawa 2008-2013.   Google Scholar

RospondSE - St. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984.   Google Scholar

RzF - E. Rzetelska-Feleszko, Dawne słowiańskie dialekty województwa koszalińskiego, Wrocław 1973.   Google Scholar

Schmitz - A. Schmitz, Flurnamen slawischer und slawisch-deutscher Herkunft im östlichen Holstein [w:] Onomastische Studien zu slawischen Flur- und Siedlungsnamen. Ausgewählte Untersuchungen im südlichen Ostseeraum. Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete, Bd 9, Wachholtz Verlag 2010, s. 13-81.   Google Scholar

SEK - W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. I-VII, Warszawa 1994-2006.   Google Scholar

SłJS - F. Sławski, Języki słowiańskie [w:] Języki indoeuropejskie pod red. Leszka Bednarczuka, t. II, Warszawa 1988, s. 907-1005.   Google Scholar

Smoczyński - W. Smoczyński, Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wilno 2007.   Google Scholar

SSNO - Słownik staropolskich nazw osobowych, pod red. Witolda Taszyckiego, Wrocław 1965-1991; VII: suplement pod kierunkiem Marii Malec, Wrocław 1984-1987.   Google Scholar

Sychta - B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich, t. I-VII, Wrocław 1967-1976.   Google Scholar


Published
2019-04-25

Cited by

Duma, J. (2019). he development of unablauted *ęT in locality names and topographic names in Western Pomerania (Poland) and the evolution of *ęT in Lechitic languages and dialects and in Lower Sorbian (cf. Kashubian v’izc, v’izą, v’ize and v’ǫzc, v’ąze ’knit, tie’ and Low. Prace Językoznawcze, 21(2), 35–45. https://doi.org/10.31648/pj.3901

Jerzy Duma