The folk etymologies of toponyms in “Legendy i podania Kurpiów”

Ewa Rogowska-Cybulska

Uniwersytet Gdański
https://orcid.org/0000-0001-6287-6794


Abstract

The article presents the folk etymologies of names of villages and cities, which are contained in book “Legendy i podania Kurpiów” (selection and editing I. Choroszewska-Zyśk, M. Samsel, M. Grzyb, Ostrołęka 2008), especially the names of villages and cities situated in Kurpie and near Kurpie: Chudek, Dobry Las, Jazgarka, Jednorożec, Mały Płock, Ostrołęka, Serafin, Szwed, Tatary, Wykrot and Zbójna. The author juxtaposes all the folk etymologies of these names and compares them structurally and semantically with their scientific etymologies.


Keywords:

Kurpie, folk etymology, toponyms, etymologic legends


Bijak U. (2017): Transonimizacja czyli „wędrówki nazw”. „Folia Onomastica Croatica”, k. 26, s. 1–14.   Google Scholar

Brzozowska M. (2009): Etymologia a konotacja słowa. Studia semantyczne. Lublin.   Google Scholar

Bubak J. (1993): Księga naszych imion, Wrocław – Warszawa – Kraków.   Google Scholar

Cienkowski W. (1972): Teoria etymologii ludowej, Warszawa.   Google Scholar

Cieślikowa A. (2006): Onimizacja, apelatywizacja a derywacja. [W:] Oni¬mizacja i apelatywizacja. Red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz. Białystok, s. 47–56.   Google Scholar

Grzyb M. (2008): Od Wydawcy. [W:] Legendy i podania Kurpiów, Legendy i podania Kurpiów. Wybór i redakcja I. Choroszewska-Zyśk, M. Samsel, M. Grzyb. Ostrołęka, s. 4.   Google Scholar

Halicka I. (1978): Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny topograficzne i kulturowe. Warszawa.   Google Scholar

Halicka I. (1976): Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny dzierżawcze, patronimiczne i rodzinne. Warszawa.   Google Scholar

Kaleta Z. (1998): Kierunki i metodologia badań. Terminologia. [W:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko. Warszawa–Kraków, s. 45–81.   Google Scholar

Kosyl Cz. (1993): Główne nurty nazewnictwa literackiego (zarys syntezy). [W:] Onomastyka literacka. Red. M. Biolik. Olsztyn, s. 67–100.   Google Scholar

Malec M. (2003): Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski. Warszawa.   Google Scholar

Michow E. (2008): Legenda Kielc zamknięta w nazwie. Studium etymologiczne i kulturowe. Kielce.   Google Scholar

Michow E. (2017): O nadmiernej popularności modelu pamiątkowego w potocznych etymologiach nazw miejscowych. „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 37–50.   Google Scholar

NMP – Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany. Pod red. K. Rymuta. R. II, Kraków 1997. T. IV, Kraków 2001.   Google Scholar

Rospond S. (1957): Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych. Wrocław.   Google Scholar

Rospond S. (1984): Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.   Google Scholar

SJPD – Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. I–XI, Warszawa 1958–1969.   Google Scholar

Taszycki W. (1946): Słowiańskie nazwy miejscowe (Ustalenie podziału). Kraków.   Google Scholar

Urbańczyk S. [S. U.], 1992, Nazwy pamiątkowe, [w:] Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 218–219.   Google Scholar

Walczak B. (1999): Zarys dziejów języka polskiego. Wrocław.   Google Scholar

WSJP – Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, Kraków 2007– (dostęp on line: htpp://www.wsjp.pl).   Google Scholar

Zierhoffer K. (1957): Nazwy miejscowe północnego Mazowsza. Wrocław.   Google Scholar


Published
2019-04-25

Cited by

Rogowska-Cybulska, E. (2019). The folk etymologies of toponyms in “Legendy i podania Kurpiów”. Prace Językoznawcze, 21(2), 139–159. https://doi.org/10.31648/pj.3913

Ewa Rogowska-Cybulska 
Uniwersytet Gdański
https://orcid.org/0000-0001-6287-6794License

Copyright (c) 2019 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.