„Ajm Polisz i mieszkam w Glasgowicach”. Wybrane zjawiska kontaktu językowego w tekstach pisanych na przykładzie zbioru wspomnień Wyfrunęli

Kathryn Northeast

Uniwersytet Wrocławski


Abstract

The aim of the study was to indicate the features of bilingual literature and discuss
the language of narrative in texts of contemporary migrant literature. The material used for the analysis was a Memoirs’ Collection “Wyfrunęli”, which was written by Poles who migrated to the UK and Ireland after 2004. A detailed analysis points out some features in the lexical, grammatical and spelling-related aspects of the texts which suggest the bilingual nature
of the linguistic data. The lexical analysis involved studying both proper and common nouns in the context of semantic fields, which, as argued by Elżbieta Sękowska (1994), can be
a useful tool in an analysis of lexical innovations in bilingual speech. The analysis of grammar concentrated on issues related to accommodation and grammatical gender. The discussion
of the spelling focused on the function of incomplete borrowing.
Adamczyk-Garbowska M. (2011): Piewca brzydko mówiących? Miejsce języka jidysz w twórczości i biografii Juliana Stryjkowskiego. [W:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej. Red. A. Molisak, Z. Kołodziejska. Warszawa, s. 128−139.   Google Scholar

Balcerzan E. (1968): Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu. Wrocław.   Google Scholar

Blom, J.-P., Gumperz J. J. (1972): Social Meaning in Linguistic Structures: Code-Switching in Norway. [W:] Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication. Red. J. Gumperz,, D. Hymes. Nowy Jork, s. 407−434.   Google Scholar

Bloomfield L. (1933): Language. Nowy Jork.   Google Scholar

Błasiak M. (2011): Dwujęzyczność i ponglish. Zjawiska językowo-kulturowe polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Kraków.   Google Scholar

Czartoryska W. (red.) (2011): Wyfrunęli. Nowa emigracja o sobie. Łomża.   Google Scholar

Doroszewski W. (1938): Język polski w Stanach Zjednoczonych A.P. Warszawa.   Google Scholar

Foster L. (1970): The Poet’s Tongues: Multilingualism in Literature. Londyn.   Google Scholar

Gullberg M., Indefrey P., Muysken P. (2009): Research techniques for the study of code-switching. [W]: The Cambridge handbook on linguistic code-switching. Red. B. E. Bullock, J. A. Toribio. Cambridge, s. 21−39.   Google Scholar

Kraskowska E. (1989): Twórczość Stephana Themersona – dwujęzyczność a literatura. Wrocław.   Google Scholar

Ligara B. (2014a): Bilingwizm w tekście zapisany. Cz. 1: Status lingwistyczny. Paradygmaty badawcze. „LingVaria” IX, nr 1, s. 149−167.   Google Scholar

Ligara B. (2014b): Bilingwizm w tekście zapisany. Cz. 2: Wykładniki transkodowe. Gatunki. „LingVaria” IX, nr 2, s. 139−174.   Google Scholar

Lipińska E. (2013): Polskość w Australii – o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach. Kraków.   Google Scholar

Macnamara J. (1967): The Bilingual’s Linguistic Performance − A Psychological Overview. „Journal of Social Issues” nr 23, s. 59−77.   Google Scholar

Miodunka W. (1980): Teoria pól językowych: społeczne i indywidualne ich uwarunkowania. Warszawa.   Google Scholar

Myers-Scotton C. (2002): Contact Linguistics. Nowy Jork.   Google Scholar

Pohl J. (1965): Bilingualismes. „Revue Romaine de Linguistique” nr 10, s. 343349.   Google Scholar

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R. L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) (2012): Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Ruta M. (2003): Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu. Kraków.   Google Scholar

Sękowska E. (1994): Język zbiorowości polonijnych krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-słowotwórcze. Warszawa.   Google Scholar

Steedly M. (1996): The importance of proper names: Language and “national” identity in colonial Karoland. „American Ethnologist” nr 23(3), s. 447−475.   Google Scholar

Tarnowska B. (2004): Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy „Kontynenty”. Olsztyn.   Google Scholar

Windt-Val B. (2012): Personal names and identity in literary contexts. „Names and Identity. Osla Studies in Language” nr 4(2), s. 273−284.   Google Scholar


Published
2019-09-12

Cited by

Northeast, K. (2019). „Ajm Polisz i mieszkam w Glasgowicach”. Wybrane zjawiska kontaktu językowego w tekstach pisanych na przykładzie zbioru wspomnień Wyfrunęli. Prace Językoznawcze, 20(4), 163–179. https://doi.org/10.31648/pj.4489

Kathryn Northeast 
Uniwersytet Wrocławski