Słownictwo regionalne – słownictwo gwarowe – słownictwo ludowe

Halina Pelcowa

UMCS


Abstract

The author discusses similarities and differences in the interpretation of words regarded as dialectalisms or regionalisms, collectively named folk vocabulary. She points to several features: assigning values, linguistic awareness of language users, name formation mechanisms, the link between a name and its designator as well as regional and functional scope of words and their place in the lexical inventory of the inhabitants of the countryside, city and region.


Keywords:

słownictwo regionalne, słownictwo gwarowe, słownictwo ludowe, region, wieś, miasto


Bartnicka B. (1993): Miejsce regionalizmów leksykalnych w polszczyźnie literackiej. [W:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Kultura języka a regionalizmy. Red. B. Bartnicka, B. Falinska, A. Kowalska, H. Sędziak. Łomża−Warszawa 1993, s. 49−58.   Google Scholar

Danysz A. (1914): Odrębności słownikarskie kulturalnego języka polskiego w Wielkopolsce w stosunku do kulturalnego języka w Galicji. „Język Polski” z. 2, s. 243−261.   Google Scholar

Dejna K. (1968): „Słownictwo gwarowe” i „słownictwo ludowe”. [W:] Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki. Wrocław, s. 49−54.   Google Scholar

Dunaj B., Mycawka M. (2002): Badania regionalizmów leksykalnych. [W:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Red. S. Gala, Łódź, s. 105−110.   Google Scholar

Falińska B. (1991): Z badań nad regionalizmami w słownictwie kulinarnym. [W:] Regionalizmy w języku familijnym. Red. K. Handke, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 79−88.   Google Scholar

Furdal A. (1967): Z polskich regionalizmów słownikowych i składniowych. „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu” nr 3, s. 23−31.   Google Scholar

Gołąb Z., Heinz A., Polański K. (1970): Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa.   Google Scholar

Handke K. (1986/1987): O regionalizmie frekwencyjnym. „Studia Polonistyczne”. T. XIV/XV. Poznań, s. 71−76.   Google Scholar

Karaś H. (2010): Dialektyzmy a regionalizmy. [W:] Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe. Red. H. Karaś, http://www.dialektologia.uw.edu.pl   Google Scholar

Karolczuk A., Karauda K. (2002): W sprawie statusu regionalizmów we współczesnej polszczyźnie. [W:] Język polski. Współczesność – Historia. T. III. Red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda. Lublin, s. 71−79.   Google Scholar

Kąś J. (2003): Słownik gwary orawskiej. Kraków.   Google Scholar

Kowalikowa J. (1984): Regionalizmy leksykalne w mowie mieszkańców Krakowa. [W:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 2. „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze”. T. 79. Red. B. Dunaj. Kraków, s. 123−145.   Google Scholar

Kowalska A. (1994): Regionalizmy w mowie nowej inteligencji. [W:] Polszczyzna regionalna. Red. H. Sędziak. Warszawa, s. 55−65.   Google Scholar

Kucała M. (1994): Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego. Kraków.   Google Scholar

Nitsch K. (1914a): Odrębności słownikowe Poznania, Krakowa i Warszawy. „Język Polski” z. 2, s. 261−270.   Google Scholar

Nitsch K. (1914b): O poszanowanie odrębności prowincjonalnych. „Język Polski” z. 2, s. 33−37.   Google Scholar

Pelcowa H. (2001): Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny. Lublin.   Google Scholar

Pelcowa H. (2006): Regionalizmy czy dialektyzmy – o zjawiskach językowych wspólnych miejskiej polszczyźnie mówionej i gwarom ludowym. [W:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Red. M. Święcicka. Bydgoszcz, s. 87−103.   Google Scholar

Pelcowa H. (2012): Słownictwo gwarowe a słownictwo ludowe – sposób prezentacji i interpretacji materiału. „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”. T. LVIII, s. 235−246.   Google Scholar

Pelcowa H. (2014): Regionalizmy i dialektyzmy – błędy językowe czy dziedzictwo kulturowe regionu? [W:] Kultura mówienia dawniej i dziś. Red. M. Kołakowska, A. Myszka. Rzeszów, s. 79−88.   Google Scholar

Piotrowicz A. (1991): Typy regionalizmów leksykalnych. Poznań.   Google Scholar

Pisarek W. (1991): Dialektyzm. [W:] Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk. Wrocław–Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Pisarek W. (1991): Regionalizm. [W:] Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk. Wrocław–Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Popowska-Taborska H. (1993): Specyfika kaszubskich regionalizmów leksykalnych. [W:] Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów. Red. K. Handke. Warszawa, s. 173−180.   Google Scholar

Rzepka W. R. (1993): Status regionalizmów w polszczyźnie XIX w. [W:] Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów. Red. K. Handke. Warszawa, s. 133−150.   Google Scholar

Witaszek-Samborska M. (1986/1987): Regionalizmy leksykalne w mowie inteligencji poznańskiej. „Studia Polonistyczne”. T. XIV/XV. Poznań, s. 335−346.   Google Scholar


Published
2019-09-16

Cited by

Pelcowa, H. (2019). Słownictwo regionalne – słownictwo gwarowe – słownictwo ludowe. Prace Językoznawcze, 20(4), 197–205. https://doi.org/10.31648/pj.4492

Halina Pelcowa 
UMCS