Leksykografia przekładowa dla leksykografii jednojęzycznej – o współpracy i współdziałaniu słów kilka

Ewa Białek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin


Abstract

The paper discusses two main issues – firstly, lexemes сотрудничество/
współpraca ‘cooperation’, взаимодействие/współdziałanie ‘collaboration’ in
the context of translation and lexicographic description, secondly, the relation
between translational lexicography and monolingual lexicography.


Keywords:

leksykografia, przekład, kolokacje, współdziałanie, współpraca


Apresjan J.D. (1980): Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski. Wrocław.   Google Scholar

Bartwicka H. (1999): Analiza semowa jako instrument doboru ekwiwalentów w słowniku dwujęzycznym. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne”, z. 45, Filologia Rosyjska (19), s. 107–115.   Google Scholar

Białek E. (2005): Kolokacja jako jednostka przekładu z języka rosyjskiego na język polski. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Romana Lewickiego (praca niepublikowana). Lublin.   Google Scholar

Białek E. (2017): Z problemów opisu par przekładowych: „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa”. [W:] Język rosyjski XXI wieku. Źródła i perspektywy. Русский язык XXI века. Истоки и перспективы. Pod red. G. Mańkowskiej, M. Kuratczyk, D. Muszyńskiej-Wolny, J. Wasiluk. Warszawa, s. 247–255.   Google Scholar

Biel Ł. (2015): Translatoryka korpusowa. „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu” nr 10, s. 15–40.   Google Scholar

Fung P., McKeown K. (1997): Finding Terminology Translations from Non-Parallel Corpora. [In:] Proceedings of the 5th Annual Workshop on Very Large Corpora. Online dostęp: 10.02.2017.   Google Scholar

Hartmann R.R.K. (1994): The Use of Parallel Text Corpora in the Generation of Translation Equivalents for Bilingual Lexicography. [In:] Proceedings of the 6th EURALEX International Congress. Eds. W. Martin, W. Meijs, M. Moerland [et al.]. Amsterdam, s. 291–297. Online dostęp: 10 02.2017.   Google Scholar

Hazem A., Morin E. (2016): Efficient Data Selection for Bilingual Terminology Extraction from Comparable Corpora. [In:] Proceedings of Coling 2016, the 26th International Conference on Computational Linguistic: Technical Papers. Osaka, s. 3401–3411. Online dostęp:10.02.2017.   Google Scholar

Hebal-Jezierska M. (2013): Podstawowe zasady korzystania z korpusów przy badaniu języka. [W:] Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów. Pod red. W. Chlebdy. Opole, s. 17–30.   Google Scholar

Koehn P., Knight K. (2002): Learning a Translation Lexicon from Monolingual Corpora. [In:] Unsupervised Lexical Acquisition: Proceedings of the Workshop of the ACL Special Interests Group on the Lexicon (Siglex). Philadelphia, s. 9–16. Online dostęp: 10.02.2017.   Google Scholar

Kozdra M. (2017). Dobór haseł w słownikach ogólnych rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich. [W:] Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii. Pod red. J. Wawrzyńczyka, P. Wierzchonia. Warszawa, s. 205−221.   Google Scholar

Mędelska J., Wawrzyńczyk J. (1992): Między oryginałem a przekładem. Rzecz o słownikach dwujęzycznych. Kielce.   Google Scholar

Miodunka W. (1989): Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa.   Google Scholar

Morin E., Daille B., Takeuchi K., Kageura K. (2007): Bilingual Terminology Mining – Using Brain, not brawn comparable corpora. [In:] Proceedings of the 45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Prague, s. 664–671. Online dostęp: 10.02 2017.   Google Scholar

Morin E., Daille B. (2008): Effective Compositional Model for Lexical Alignment. [In:] Third International Joint Conference on Natural Language Processing. 1. Hyderabad, India, s. 95–102. Online dostęp: 10.02.2017.   Google Scholar

Rapp R. (1995): Identifying Word Translations in Non-Parallel Texts. [In:] Proceedings of the 33rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Cambridge, Massachusetts, s. 320–322. Online dostęp: 10.02.2017.   Google Scholar

Wawrzyńczyk J. (1984): Przekłady w leksykografii polsko-rosyjskiej a słownikarstwo jednojęzyczne. „Polonica” X, s. 225–233.   Google Scholar

Wawrzyńczyk J. (1991): Nad nowym wydaniem „Wielkiego słownika polsko-rosyjskiego”, „Przegląd Rusycystyczny” z. 1–2, s. 47–51.   Google Scholar

Zgusta L. (in cooperation with V. Černy i.a). (1971): Manual of Lexicography (Janua Linguarum. Series Maior 39). Prague, The Hague–Paris.   Google Scholar

Апресян Ю.Д. (1995): Избранные труды. Том II. Интегральное описание языка и системная лексикография. Москва.   Google Scholar

Добровольский Д.О. (2015): Корпусы текстов и двуязычная фразеография. Вестник НГПУ. №5 (27), s. 23–37. Online dostęp: 10.02.2017.   Google Scholar

Кульпина В., Татаринов В. (2017). Вопросы формирования словника словарей разных типов на лексикографических конференциях. [W:] Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii. Pod red. J. Wawrzyńczyka, P. Wierzchonia. Warszawa, s. 229−254.   Google Scholar

Реформатский А.А. (1996 (1967)): Введение в языковедение. Под pед. В.А. Виноградова. Москва.   Google Scholar

Щерба Л.В. (1974): Опыт общей теории лексикографии. [В кн.] Языковая система и речевая деятельность. Ред. Л.Р. Зиндер, М.И. Матусевич. Ленинград. Online dostęp: 10.02.2017.   Google Scholar


Published
2019-09-26

Cited by

Białek, E. (2019). Leksykografia przekładowa dla leksykografii jednojęzycznej – o współpracy i współdziałaniu słów kilka. Prace Językoznawcze, 20(2), 5–24. https://doi.org/10.31648/pj.4551

Ewa Białek 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LublinLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.