Korpus internetowy jako źródło informacji lingwistycznej: ograniczenia

Aleksander Kiklewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn


Abstract

The author shows several limitations of the corpus-based linguistic information
in syntactic studies. In the case of the most frequent phenomena, corpus
analysis is effective, but it does not always allow to document less typical
phenomena (for example, occasional and potential combinations of tokens). One
of the author’s conclusions is that corpus analysis should be configured with
introspection and qualitative analysis.


Keywords:

lingwistyka korpusowa, korpus internetowy, składnia, argument propozycjonalny, komplement zdaniowy, introspekcja lingwistyczna


Arashonkava H. U./Lemciuhova V. P. [= Арашонкава Г. У./Лемцюгова В. П.] (1991): Кіраванне ў беларускай і рускай мовах. Слоўнік-даведнік. Мінск.   Google Scholar

Bańko M. (2001): Co jest niewłaściwego w czasownikach niewłaściwych? [W:] Chruszczyński W. (red.): Nie bez znaczenia… Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15 000 dni pracy naukowej. Białystok. 55–65.   Google Scholar

Boczar J. (2000): Metodologiczne implikacje założeniowości w nauce. [W:] Folia Philosophica.18, 183–189.   Google Scholar

Barkowicz A. A. [= Баркович А. А.] (2015): Модель развития языковых новаций в контексте компьютерно-опосредованной коммуникации. [B:] Вестник Тихоокеанского государственного университета. 4/39, 263–272.   Google Scholar

Biber D., Fitzmaurice S. M., Reppen R. (ed.) (2002): Using Corpora to Explore Linguistic Variation. Amsterdam.   Google Scholar

Dębowski J. (2007a): Bezzałożeniowy humanista. Rzeczywistość czy utopia? [W:] Kowalewski J., Piasek W. (red.): Zaangażowanie czy izolacja? Olsztyn, 3140.   Google Scholar

Dębowski J. (2007b): Wolność nauki a zasada bezzałożeniowości. Między „epistemologicznym anarchizmem” a „epistemologicznym restrykcjonizmem”. [W:] Szulakiewicz M., Karpus Z. (red.): Wolność w epoce poszukiwań. Toruń, 109–122.   Google Scholar

Dębowski J. (2014): Zasada bezzałożeniowości. [W:] Plotka W. (red.): Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy. II. Warszawa, 7–36.   Google Scholar

Durkheim É. (2007): Zasady metody socjologicznej. Przekł. J. Szacki. Warszawa.   Google Scholar

Fetzer A., Johansson M. (2012): Cognitive verbs in context. A contrastive analysis of English and French argumentative discourse. [In:] Sutter G. de, Heylen K., Marzo S. (eds.): Corpus Studies in Contrastive Linguistics. Amsterdam. 89–117.   Google Scholar

Grabias S. (2004): Język w zachowaniach społecznych. Lublin.   Google Scholar

Gries S. T. (2009): What is Corpus Linguistics? [In:] Language and Linguistics Compass. 3, 1–17.   Google Scholar

Hjelmslev L. [= Ельмслев, Л. (2006): Пролегомены к теории языка. Москва.   Google Scholar

Karolak S. (1984): Składnia wyrażeń predykatywnych. [W:] Topolińska Z. (red.): Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Warszawa. 11–212.   Google Scholar

Karolak S. (2002): Podstawowe struktury składniowe języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Kiklewicz A. (2009): Źródła w językoznawstwie. [In:] Humanistyka i Przyrodoznawstwo. XV, 205–216.   Google Scholar

Kiklewicz A. (2016): Синтаксические характеристики русских и польских интернет-форумов (на материале простых и сложных предложений с ментальными предикатами). [In:] Tosović B./Wonisch A. (Hrsg.): Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil. Graz. 93–110.   Google Scholar

Korytkowska M. (1992): Typy pozycji predykatowo-argumentowych. Warszawa [Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 5].   Google Scholar

Korytkowska M., Kiklewicz A. (2016): Opis właściwości walencyjnych czasowników na podstawie teorii składni eksplikacyjnej – problemy konfrontatywne i leksykograficzne (na przykładzie języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego). [In:] Skwarska K., Kaczmarska E. (red.): Výzkum slovesné valency ve slovanských zemích. Praha, 291–304.   Google Scholar

Korytkowska M., Małdżijewa, W. (2002): Od zdania złożonego do zdania pojedynczego. Nominalizacja argumentu propozycjonalnego w języku polskim i bułgarskim. Toruń.   Google Scholar

Łazutkina E. M. [= Лазуткина Е. М.] (2012): Словарь грамматической сочетаемости слов русского языка. Москва.   Google Scholar

Łazutkina E. M. [= Лазуткина Е. М.] (2014): Вариативность в системе грамматических норм современного русского литературного языка. [B:] Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. 1, 223–329.   Google Scholar

Marzo S., Heylen K., Sutter G. de (2012): Developments in Corpus-based Contrastive Linguistics. [In:] Sutter G. de, Heylen K., Marzo S. (eds.): Corpus Studies in Contrastive Linguistics. Amsterdam. 1–7.   Google Scholar

Meurers W. D. (2005): On the use of electronic corpora for theoretical linguistics: Case studies from the syntax of German. [In:] Lingua. 115/11, 1619–1639.   Google Scholar

Mustajoki A. (2006): The Integrum Database as a Powerful Tool in Research on Contemporary Russian. [In:] Никипорец-Такигава Г. (ред.): Integrum: точные методы и гуманитарные науки. Москва. 50–75.   Google Scholar

Płungian W. A. [= Плунгян В. А.] (2005): Зачем мы делаем национальный корпус русского языка? [In:] Отечественные записки. 2, 296–308.   Google Scholar

Polański K. (1980): Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. 1/A-M. Wrocław etc.   Google Scholar

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R. et al. (2012): Narodowy korpus języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Topolińska Z. (red.) (1984): Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Warszawa.   Google Scholar

Urmancew J. A. [= Урманцев Ю. А.] (1978): Начала общей теории систем. [In:] Горский Д. П. (ред.): Системный анализ и научное знание. Москва. 7–41.   Google Scholar

Wawrzyńczyk J., Wierzchoń P. (2016): 300 tysięcy polskich słów. Indeks a fronte. Warszawa.   Google Scholar


Published
2019-09-27

Cited by

Kiklewicz, A. (2019). Korpus internetowy jako źródło informacji lingwistycznej: ograniczenia. Prace Językoznawcze, 20(2), 75–97. https://doi.org/10.31648/pj.4560

Aleksander Kiklewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, OlsztynLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.