Non-semantic operators of emotions

Anna Rogala

Uniwersytet Wrocławski
https://orcid.org/0000-0002-1372-0328


Abstract

This work is about specific language units, called non-semantic operators of emotions,
which are only aimed at expressing emotional states. Material was collected from vlogs
and online comments posted under them. The separated operators were then divided
into sets which show their formal and functional properties. This allowed a functional
and formal typology of non-semantic operators of emotions to be prepared, which was
inspired by Ch. S. Peirce’s theory of signs. This is relevant to Polish linguistics, because
most existing typologies only refer to semantic exponents of mental states or are based
on syntactical criterion. This typology also highlighted the problematic issue of setting
limits for these types of units, especially for onomatopoeia as non-semantic operators.
Non-semantic operators of emotions are an important object of research due to the fact that their use is dictated by the conversational rule of economy. Thanks to words like
oh, ehh, wow and many others, we can show many emotions with a minimum of effort,
emphasizing our attitude to the received message and its sender. Despite their short form
and lack of semantic meaning, they have many interesting properties, thus providing
a wide field for analysis.

 


Keywords:

linguistics, operators, non-semantic, emotions, typology


Awdiejew A. (2004): Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków.   Google Scholar

Awdiejew A., Habrajska G. (2006): Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej. T. 2. Łask.   Google Scholar

Bańko M. (2009): Słownik onomatopei czyli wyrazów dźwięko- i ruchonaśladowczych. Warszawa.   Google Scholar

Bednarczyk M. (2014): Klasyfikacje wykrzykników w badaniach polskich i niemieckich. „Lingwistyka Stosowana” 11, s. 83–89.   Google Scholar

Czapiga Z. (2015): O ekspresywności wypowiedzeń emotywnych. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica” 11, s. 19–27.   Google Scholar

Grochowski M. (1991): Status semantyczny wykrzykników właściwych. „Prace Filologiczne” 37, s. 155–163.   Google Scholar

Grzenia J. (2004): Strona WWW jako forma dialogowa. [W:] Dialog a nowe media. Red. M. Kita. Katowice, s. 22–32.   Google Scholar

Krzempek M. (2014): Miejsce wykrzyknika w systemie części mowy – wykrzyknik w ujęciu kognitywnym, http://www.academia.edu/15625912/Miejsce_wykrzyknika_w_systemie_części_mowy_wykrzyknik_w_ujęciu_kognitywnym   Google Scholar

Laskowska E. (1993): Wartościowanie w języku potocznym. Bydgoszcz.   Google Scholar

Lewiński P. (2006): Operatory emocji. [W:] Wyrażanie emocji. Red. K. Michalewski. Łódź, s. 53–61.   Google Scholar

Madeja A. (2012): „Sapie, dyszy i dmucha”, czyli o interiekcjach w nauczaniu języka polskiego jako obcego i rodzimego. „Postscriptum Polonistyczne” 2(10). Katowice, s. 219–230.   Google Scholar

Peirce Ch. S. (1998): The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings. T. 2. Bloomington & Indianapolis.   Google Scholar

Rodak R. (2000): Frazemy jako emotywne operatory interakcyjne. [W:] „Język a Kultura”. T. 14: Uczucia w języku i tekście. Red. I. Nowakowska-Kempna. Wrocław, s. 187–198.   Google Scholar

Siatkowska E. (1977): Wyrazy dźwiękonaśladowcze a wykrzykniki. „Poradnik Językowy” 3, s. 99–105.   Google Scholar

Słownik współczesnego języka polskiego (1998). „Przegląd Reader’s Digest”. Warszawa. (SWJP)   Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl (SJP)   Google Scholar

Szkapienko T. (2016): Angloamerykańskie interiekcje w języku polskim i rosyjskim. „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”. T. LXII, s. 157–166.   Google Scholar

Wierzbicka A. (1969): Dociekania semantyczne. Wrocław, s. 3–61.   Google Scholar

Wierzbicka A. (1991): Cross-cultural pragmatics: the semantics of human interaction. Berlin.   Google Scholar

Wielki słownik języka polskiego. Red. P. Żmigrodzki, http://www.wsjp.pl/index.php?pokaz=autorzy&l=1&ind=0?pwh=0   Google Scholar


Published
2019-11-06

Cited by

Rogala, A. (2019). Non-semantic operators of emotions. Prace Językoznawcze, 21(4), 195–210. https://doi.org/10.31648/pj.4685

Anna Rogala 
Uniwersytet Wrocławski
https://orcid.org/0000-0002-1372-0328