Lexical semantics in the research on autism spectrum disorder

Ewa Hrycyna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-2932-1313


Abstract

The article deals with the problem of lexical semantics disorders in autism spectrum
disorder (ASD). In the introduction, it is pointed out that semantics is analysed
less frequently than pragmatics in ASD research. Having attempted to explain this
disproportion, the author emphasises the need for further research into semantics
in ASD. Then, the concepts of lexical ability, semantic ability, lexical competence and
semantic competence are discussed refering it to people with ASD. The important role
of the qualitative aspect in research is indicated. The article characterizes two perspectives
of research on semantics in ASD – descriptive and explanatory. It is highlighted that people with ASD demonstrate considerably diverse language skills. Arguments are
provided in favour of undertaking research into lexical semantics as beneficial for speech
therapy theory and practice. It is postulated to take into account all linguistically and
culturally relevant features of lexemes. The issues that should be addressed in future
research are: multiple semantic variations in vocabulary, paradigmatic and syntagmatic
relations, references to the ways words mean. The author hypothesizes which groups
of lexemes may be especially interesting as material for research on lexical semantics in
ASD. She also mentions the problem of applying linguistic theories (structural linguistics,
cognitive linguistics) in speech therapy.


Keywords:

lexical semantics, lexical ability, semantic ability, lexical competence, semantic competence, autism spectrum disorder


American Psychiatric Association (2013/2018): Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5. Wersja polska. Red. P. Gałecki, M. Pilecki, J. Rymaszewska, A. Szulc, S. Sidorowicz, J. Wciórka. Wrocław.   Google Scholar

Apresjan J. D. (1995): Semantyka leksykalna. Tłum. Z. Kozłowska i A. Markowski. Wrocław−Warszawa−Kraków.   Google Scholar

Arunachalam S., Lusyter R. J. (2016): The integrity of lexical acquisition mechanisms in autism spectrum disorders: A research review. „Autism Research”. T. 9 (8), s. 1–19. DOI:10.1002/aur.1590. Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4916034   Google Scholar

Bartmiński J. (2006): Językowe podstawy obrazu świata. Lublin.   Google Scholar

Bartmiński J., Tokarski R. (1988): Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa. [W:] Konotacja. Red. J. Bartmiński. Lublin, s. 169–183.   Google Scholar

Bigas U. (2012): Autyzm – charakterystyka zachowań językowych w autystycznym spektrum zaburzeń. [W:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, M. Kurkowski. Lublin, s. 361–396.   Google Scholar

Błeszyński J. (1998): Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Słupsk.   Google Scholar

Botting N., Adams K. (2005): Semantic and inferencing abilities in children with communication disorders. „International Journal of Language and Communication Disorders”. T. 40, nr 1, s. 49–66.   Google Scholar

Boucher J. (1998): SPD as a distinct diagnostic entity: logical considerations and directions for future research. „International Journal of Language and Communication Disorders”. T. 33, nr 1, s. 71–81.   Google Scholar

Cervetti G., Castek J., Trainin G., Bravo M. (2011/2012): Examining Multiple Dimensions of Word Knowledge for Content Vocabulary Understanding. „Journal of Education”. T. 192, nr 2/3, s. 49–61. DOI: 10.1177/0022057412192002-308.   Google Scholar

Cieszyńska J. (2010): Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Kraków.   Google Scholar

Coulter L. (1998): Semantic-pragmatic disorder with application of selected pragmatic concepts. „International Journal of Language and Communication Disorders”. T. 33, s. 434–438.   Google Scholar

Crystal D. (1990): Teaching Vocabulary: The Case for Semantic Curriculum. [W:] Child Language Disability. T. II: Semantic and Pragmatic Difficulties. Red. K. Mogford-Bevan, J. Sadler, Clevedon. Philadelphia–Adelaide, s. 43–58.   Google Scholar

Coste D., North B., Sheils J., Trim J. (2003): Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Wersja polska. Red. H. Komorowska. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.   Google Scholar

Gałkowski T. (2003): Zaburzenia komunikacji w autyzmie. [W:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. T. 2: Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i dorosłych. Opole, s. 268–284.   Google Scholar

Grabias S. (1997): Mowa i jej zaburzenia. „Audiofonologia”. T. 10, s. 9–36.   Google Scholar

Grabias S. (2011): Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych. „Logopedia”. T. 39/40, s. 9–34.   Google Scholar

Grabias S. (2012): Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego. [W:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Podręcznik akademicki. Red. S. Grabias, M. Kurkowski. Lublin, s. 15–72.   Google Scholar

Grabias S. (2015): Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii. [W:] Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki. Red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, s. 13–38.   Google Scholar

Grabias S. (2019): Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii. Lublin.   Google Scholar

Greenspan S., Wieder S. (2014): Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Metoda Floortime. Kraków.   Google Scholar

Grzegorczykowa R. (2002): Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa.   Google Scholar

Grzegorczykowa R. (2013): O różnych rozumieniach pragmatyki w językoznawstwie. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” z. LXIX, s. 5–22.   Google Scholar

Haebig E., Kaushanskaya M., Weismer S. E., Lexical Processing in School-Age Children with Autism Spectrum Disorder and children with specific language impairment: the role of semantics. „Journal of Autism and Developmental Disorders”. T. 45(12), s. 1–26. Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/   Google Scholar

Harris G. J., Chabris C. F., Clark J., Urban T., Aharon I., Steele S., McGrath L., Condouris K., Tager-Flusberg H. (2006): Brain activation during semantic processing in autism spectrum disorders via functional magnetic resonance imaging. „Brain and Cognition”. T. 61 (1), s. 54–68.   Google Scholar

Hrycyna E. (2017): Rozwijanie słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami ekspresji werbalnej – problemy teoretyczne. „Logopedia Silesiana” nr 6, s. 73–88.   Google Scholar

Jaklewicz H. (1993): Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza. Przebieg. Leczenie. Gdańsk.   Google Scholar

Jakobson R. (1989): Kilka uwag o Perice’ie, poszukiwaczu dróg w nauce o języku. Przeł. S. Amsterdamski. [W:] W poszukiwaniu istoty języka. T. 1. Red. M. R. Mayenowa. Warszawa, s. 51–58.   Google Scholar

Jęczeń U. (2014): Nazwy żywiołów w języku mężczyzny upośledzonego umysłowo. Próba definicji kognitywnej. „Logopedia” nr 43–44, s. 243–256.   Google Scholar

Kaczyńska-Haładyj M., Panasiuk J. (2015): Postępowanie logopedyczne w przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera. [W:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, s. 528–530.   Google Scholar

Kiklewicz A. (2012): Znaczenie w języku – znaczenie w umyśle. Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej. Olsztyn.   Google Scholar

Kominek A. (2014): Zakłócenia w dziedzinie podobieństwa w komunikacji językowej osób z autyzmem – i co z tego wynika. „LingCieszyńska J. (2010): Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Kraków.   Google Scholar

Konstantareas M. M., Blackstock E. B., Webster Ch. D. (1992): Autyzm. Przeł. K. Hipp. Warszawa.   Google Scholar

Korendo M. (2013): Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera. Kraków.   Google Scholar

Korendo M. (2019): Rozwój języka dzieci z zespołem Aspergera – konsekwencje diagnostyczne. [W:] Metodologia badań logopedycznych. Z perspektywy teorii i praktyki. Red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray. Gdańsk, s. 262–267.   Google Scholar

Kover S. T., McDuffie A. S., Hagerman R. J., Abbeduto L. (2013): Receptive Vocabulary in Boys with Autism Spectrum Disorder: Cross-Sectional Developmental Trajectories. „Journal of Autism and Developmental Disorders”. T. 43 (11), s. 1–23. DOI: 10.1007/s10803-013-1823-x. Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3797266/   Google Scholar

Lipski W. (2015): Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu. [W:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, s. 461–516.   Google Scholar

Lyons J. (1984): Semantyka. T. 1. Przeł. A. Weinsberg. Warszawa.   Google Scholar

Markiewicz K. (2004): Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych. Lublin.   Google Scholar

McGregor K. K., Berns A. J., Owen A. J., Michels S. A., Duff D., Bahnsen A. J., Lloyd M. (2012): Associations between syntax and the lexicon among children with or without ASD and language impairment. „Journal of Autism and Developmental Disorders” 42 (1), s. 1–23. DOI: 10.1007/s10803-011-1210-4. Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3177980/   Google Scholar

McTear M. F., Conti-Ramsden G. (1992): Pragmatic disbality in children. Studies in disorders of communication. Londyn.   Google Scholar

Melogno S., Pinto M. A., Orsolini M. (2017): Novel metaphors comprehension in a child with high-functioning autism spectrum disorder: a study on assesment and treatment. „Frontiers in Psychology”. T. 7: 2004. DOI: 10.3389/fpsyg.2016.02004.   Google Scholar

Murphy M. L. (2010): Lexical meaning. Cambridge Textbooks in linguistics. Cambridge.   Google Scholar

Niebrzegowska-Bartmińska S. (2018): O różnych wariantach definicji leksykograficznej. Od taksonomii do kognitywizmu. „Etnolingwistyka”. T. 30, s. 259–284. DOI: 10.17951/et.2018.30.259.   Google Scholar

Panasiuk J. (2013): Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST. Lublin.   Google Scholar

Panasiuk J. (2015): Skala do oceny profilu zaburzeń językowych w zespole Aspergera. [W:] Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii. Red. M. Kurowska, E. Wolańska. Warszawa, s. 155–182.   Google Scholar

Pence K. L., Bojczyk K. E., Williams R. S. (2007): Assesing vocabulary development. [W:] Assessment in Emergent Literacy. Red. K. L. Pence. San Diego−Oxford−Brisbane, s. 433–480.   Google Scholar

Perkins M., Dobbinson S. (2006): Lexical knowledge and lexical use in autism. „Journal of Autism and Developmental Disorders”. T. 36, s. 795–805.   Google Scholar

Rundblad G., Annaz D. (2010): The atypical development of metaphor and metonymy comprehension in children with autism. „Autism”. T. 14 (1), s. 1–18. DOI: 10.1177/1362361309340667.   Google Scholar

Seretny A. (2011): Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych. Kraków.   Google Scholar

Tomasello M. (2002): Kulturowe źródła ludzkiego poznania. Przeł. J. Rączaszek. Warszawa.   Google Scholar

Vogindroukas I., Vostanis P., Papageorgiou V. (2003): Pattern of semantic errors in autism: a brief research raport. „Autism”. T. 7 (2), s. 195–203.   Google Scholar

Wierzbicka A. (1985): Lexicography and Conceptual Analysis. Ann Arbor. [Tłumaczenie pracowników Zakładu Gramatyki i Tekstologii Współczesnego Języka Polskiego UMCS].   Google Scholar


Published
2020-07-30

Cited by

Hrycyna, E. (2020). Lexical semantics in the research on autism spectrum disorder. Prace Językoznawcze, 22(3), 131–145. https://doi.org/10.31648/pj.5712

Ewa Hrycyna 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-2932-1313License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.