Selected issues of the language, history and culture of south-eastern Poland in the light of geographical onomastics of the region

Mariusz Koper

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-9878-0820


Abstract

The article presents selected issues concerning proper names and their relationships
with the language, culture and history of south-eastern Poland. The author analysed
both the place names officially approved for the Lublin and Podkarpacie regions, as well
as their local variants, which exhibit features typical of dialects spoken in these regions.
The author also dealt with appellatives contained in the place names under analysis,
whose majority are typical of the Polish-Ukrainian language borderland. The study also
includes selected issues concerning folk and scientific etymology of place names and
the so-called onomastic policy. The latter issue concerns modifications of places names
in south-eastern Poland that took place in 1977.


Keywords:

geographical names, language, history, local culture, dialect, onomastic policy, folk and scientific etymology


Bijak U., Rutkowski M. (2012): Problemy ze standaryzacją nazw polskich jaskiń. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” 23, s. 29–35.   Google Scholar

Czopek B. (1988): Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego). Wrocław.   Google Scholar

Czopek-Kopciuch B. (1995): Adaptacje niemieckich nazw miejscowych w języku polskim. Kraków.   Google Scholar

Gałecki Z. (1981): Do sprawy zmiany nazw miejscowych na Lubelszczyźnie. „Język Polski” 61, z. 3–5, s. 238–239.   Google Scholar

Janeczek A. (1993): Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w. Warszawa.   Google Scholar

Jawor G. (2004): Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu. Lublin.   Google Scholar

Kaleta Z. (1998): Kierunki i metodologia badań. Terminologia [W:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Red. E. Rzetelska-Feleszko. Warszawa–Kraków, s. 61–81.   Google Scholar

Koper M. (2006): Osiemnastowieczne nazwy terenowe dawnej ziemi chełmskiej. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Makarskiego. Lublin (maszynopis pracy).   Google Scholar

Koper M. (2008): O etymologii ludowej i naukowej kilku nazw miejscowych powiatu tomaszowskiego. „Facta Simonidis” nr 1, s. 327–339.   Google Scholar

Koper M. (2014): Gmina Lubycza Królewska. Słownik historyczno-onomastyczny. Lubycza Królewska.   Google Scholar

Koper M. (2019a): Błudek // Błódek, Błutko // Błótko…, czyli o kłopotach z nazwą byłego obozu NKWD/UBP w gminie Susiec. Przyczynek do szczegółowej analizy. „Tomaszowska Teka Regionalna” nr 5, s. 2–5.   Google Scholar

Koper M. (2019b): Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego. Lublin.   Google Scholar

Łesiów M. (1972): Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny. Lublin.   Google Scholar

Łesiów M. (1982): Współczesne podania ludowe. Wybór, wstęp i opracowanie Michał Łesiów. Lublin.   Google Scholar

Makarski W. (1979): W sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w południowo-wschodniej Polsce. „Rocznik Przemyski” 21, s. 257–271.   Google Scholar

Makarski W. (1986): Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej. Lublin.   Google Scholar

Makarski W. (1996): Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne. Lublin.   Google Scholar

Makarski W. (1999): Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej. Lublin.   Google Scholar

Pelcowa H. (2001): Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny. Lublin.   Google Scholar

Rymut K. (1981): Nad sprawą nazw w Bieszczadach (refleksje językoznawcy). „Językoznawstwo” nr 2, s. 229–233.   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (1994): „Nazwy do poprawki”: czyli o pracach Komisji Ustalania Nazw Miejscowych. [W:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów. Red. K. Handke, H. Dalewska-Greń. Warszawa, s. 199–210.   Google Scholar

Urbańczyk S. (1981): Zmiany nazw w Polsce południowo-wschodniej. „Język Polski” 61, z. 3–5, s. 233–238.   Google Scholar

Urbańczyk S., Kucała M. (red.) (1999): Encyklopedia języka polskiego. Wrocław–Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Wład P., Wiśniewski M. (2004): Roztocze Wschodnie. Przewodnik nie tylko dla turystów. Mielec.   Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E. (1998): Problematyka poprawności nazw. Polityka nazewnicza. [W:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Red. E. Rzetelska-Feleszko. Warszawa–Kraków, s. 481–491.   Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E. (2005): Standaryzacja narodowa mikrotoponimów na pograniczach językowych. Stan obecny, perspektywy, postulaty. [W:] Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych. Red. M. Łesiów, M. Olejnik. Lublin, s. 165–179.   Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E. (2015): Z problemów standaryzacji nazw obiektów fizjograficznych Lubelszczyzny. Nowa sytuacja prawna, nowe i stare problemy. [W:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. Red. F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa. Lublin–Włodawa, s. 297–306.   Google Scholar

Wysocki J. (2010): Próby zmian nazw miejscowości na Lubelszczyźnie w latach siedemdziesiątych XX wieku. „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 3, s. 285–318.   Google Scholar


Published
2020-09-03

Cited by

Koper, M. (2020). Selected issues of the language, history and culture of south-eastern Poland in the light of geographical onomastics of the region. Prace Językoznawcze, 22(4), 73–84. https://doi.org/10.31648/pj.5815

Mariusz Koper 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-9878-0820License

Copyright (c) 2020 Mariusz Koper

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.