Polylogue in social media – thematic text structure vs linguistic politeness

Alena Podviazkina

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0002-2677-3517


Abstract

The aim of the article is to show the thematic structure of the social media polylogue
as an indication of linguistic politeness. The article is a contribution to the discussion
about the way of understanding linguistic politeness. It assumes that one of the patterns
of behaviour that are part of linguistic politeness is the cooperative principle (in Grice’s
view). The social media polylogue was analysed in terms of the relationship between
linguistic politeness and the thematic structure. The undertaken analyses have shown
that comments comprising the polylogue respect the maxim of relevance, while compliance
with the subject is achieved as a result of formulating direct and indirect acts of speech.
As a result of scrutinising reactions to a manifest deviation from the subject, it has been
found that the interpretation consisting in connecting the deviation from the maxim
of relevance to the problem of linguistic politeness is possible, but requires further studies.


Keywords:

polylogue, social media, Facebook, linguistic politeness, language cooperation, maxim of relevance


Akišina A. A., Formanowakaja N. I. (1975): Russkij rečevoj ètiket. Moskwa.   Google Scholar

Âkovleva E. B. (2007): Polilog kak novyj obʺekt lingvistiki. Lingvističeskaâ polifoniâ. [W:] Sbornik statej v čestʹ ûbileâ professora R. K. Potapova. Moskwa, s. 184–199.   Google Scholar

Balakaj A. G. (2001): Slovarʹ russkogo rečevogo ètiketa. Moskwa.   Google Scholar

Brown P., Levinson S. D. (1987): Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge.   Google Scholar

Dashow E. M., Drumm-Hewitt A. M., Gunraj D. N., Klin C. M., Upadhyay S. S. N. (2016): Texting insincerely: The role of the period in text messaging. “Computers in Human Behavior”. T. 55B, s. 1067–1075.   Google Scholar

Duskaeva L. R. (red.) (2018): Rečevoj ètiket v massmedia. Medialingvistika v terminah i ponâtiâh: slovarʹ-spravočnik. Moskwa, s. 235–238.   Google Scholar

Formanowskaja N. I. (1987): Russkij rečevoj ètiket: lingvističeskij i metodičeskij aspekty. Moskwa.   Google Scholar

Formanowskaja N. I. (1989): Rečevoj ètiket i kulʹtura obŝeniâ. Moskwa.   Google Scholar

Formanowskaja N. I. (2002a): Rečevoe obŝenie: kommunikativno-pragmatičeskij podhod. Moskwa.   Google Scholar

Formanowskaja N. I. (2002b): Russkij rečevoj ètiket: normativnyj sociokulʹturnyj kontekst. Moskwa.   Google Scholar

Gol’din V. E. (1983): Rečʹ i ètiket. Moskwa.   Google Scholar

Grice H. P. (1975): Logic and conversation. “Syntax and Semantics III: Speech Acts”. New York, s. 41–58.   Google Scholar

Grice H. P. (1980): Logika a konwersacja. [W:] Język w świetle nauki. Red. B. Stanosz. Warszawa, s. 91–114.   Google Scholar

Griсе Н. Р. (1985): Logika i rečevoe obŝenie. „Novoe v zarubežnoj lingvistike” nr 16. Lingvističeskaâ pragmatika, s. 217–237.   Google Scholar

Grybosiowa A. (1998): Przyczyny zmian w polskim systemie adresatywnym. [W:] Język w mieście. Problemy kultury i poprawności. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” nr 37, s. 57–61.   Google Scholar

Grybosiowa A. (2002): Nowe sytuacje – nowe zachowania grzecznościowe. „Poradnik Językowy” nr 2, s. 3–8.   Google Scholar

Grzenia J. (2006): Zasady komunikacji internetowej. [W:] Polszczyzna na co dzień. Red. M. Bańko. Warszawa, s. 310–345.   Google Scholar

Karwatowska M., Jarosz B. (2013): Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym. [W:] Język w internecie. Antologia. Red. M. Kita i I. Loewe. Katowice.   Google Scholar

Kępa-Figura D. (w druku): Linguistic politeness in Polish social media – an overview of the problem.   Google Scholar

Kita M.( 2005): Językowe rytuały grzecznościowe. Katowice.   Google Scholar

Kormilicyna M. A., Sirotinina O. B. (2015): Rečevoj ètiket v SMI kak faktor vliâniâ na rečevuû kulʹturu rossijskogo obŝestva. „Izvestiâ Saratovskogo universiteta. Novaâ seriâ. Filologiâ. Žurnalistika”.   Google Scholar

Kostomarov V.G. (1967): Russkij rečevoj ètiket. „Russkij âzyk za rubežom” nr 1 (1), s. 56–62.   Google Scholar

Krongauz M. A. (2010): Publičnaâ intimnostʹ i setiket. „Strategiâ Rossii” nr 1, s. 36–38.   Google Scholar

Lakoff R. (1973): The logic of politeness, or, minding your p’s and q’s. “Papers from the Ninth Regional Meeting of the Chicago Linguistics Society”, s. 292–305.   Google Scholar

Larina T. V. (2009): Kategoriâ vežlivosti i stilʹ kommunikacii: Sopostavlenie anglijskih i russkih lingvokulʹturnyh tradicij. Moskwa.   Google Scholar

Leech G. (1983): Principles of pragmatics. New York.   Google Scholar

Marcjanik M. (1990): Normy regulujące językowe zachowania grzecznościowe. „Przegląd Humanistyczny” nr 7, s. 77–82.   Google Scholar

Marcjanik M. (1993): Etykieta językowa. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Wrocław, s. 271–281.   Google Scholar

Marcjanik M. (1997): Polska grzeczność językowa. Kielce.   Google Scholar

Marcjanik M. (2001): Etykieta językowa. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, s. 281–291.   Google Scholar

Marcjanik M. (2007): Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa.   Google Scholar

Marcjanik M., Bonacchi S., Frączek A. (2019): Polsko-niemiecki słownik etykiety językowej. Warszawa.   Google Scholar

Naruszewicz-Duchlińska A. (2009): O internetowych dobrych obyczajach językowych, tzw. netykiecie, na przykładzie grup dyskusyjnych (Usenetu). [W:] Norma a komunikacja. Red. M. Steciąg, M. Bugajski. Wrocław.   Google Scholar

Ożóg K. (1982): Zwroty grzecznościowe w języku mówionym mieszkańców Krakowa – studium socjolingwistyczne [Praca doktorska przygotowana w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego].   Google Scholar

Ożóg K. (1984): Grzecznościowe akty mowy. Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa.   Google Scholar

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. T. 2, z. 79, s. 147–157.   Google Scholar

Ożóg K. (1990): Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa). Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Peisert M. (1991): Etykieta językowa jako przejaw edukacji społecznej i kulturowej. [W:] „Język a Kultura”. T. 6: Polska etykieta językowa. Red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik. Wrocław, s. 57–63.   Google Scholar

Piekot T. (2009): Problemy analizy przekazów werbalno-wizualnych na przykładzie wiadomości prasowych. [W:] Między obrazem a tekstem. Red. A. Kwiatkowska, J. Jarniewicz. Łódź, s. 65–75.   Google Scholar

Sternin I. A. (1996): Russkij rečevoj ètiket. Woroneż.   Google Scholar

Tûrina S. Ju. (2006): Princip vežlivosti v teorii i praktike mežkulʹturnoj kommunikacii. „Inter-cultu@l-net”.   Google Scholar

Vlasân G. P. (2010): Različnye podhody k opredeleniû lingvističeskoj vežlivosti. „Vestnik Nižnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta” nr 3, s. 29–39.   Google Scholar

Boruta M., Kropka nienawiści. – Czyli zmiany w odbiorze tekstu jako wynik komunikacji messengerowej, , dostęp: 26.03.2020.   Google Scholar

Bralczyk J. (red.) (2016): Słownik języka polskiego PWN, , dostęp: 15.12.2019; 06.01.202; 16.02.2020.   Google Scholar

Czesak A., Szałkiewicz Ł., Żurowski S.: Dobry słownik, , dostęp: 26.03.2020.   Google Scholar

Dz. U.2019.0.1405 t.j.: Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, , dostęp: 15.12.2019.   Google Scholar

Emotikony znaczenie, , dostęp: 15.02.2020.   Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN. Online: https://sjp.pwn.pl/ (SJP PWN)   Google Scholar

Spotted Lublin, https://www.facebook.com/spottedlublinpl/?__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARDx-OFgS5SV_Vd9TxpGkG3TKOPQDsF6m6nWhRRcUUEDye9vP3-Nbn7RrFRwE_0enqApZ4T7kvHG-QGm5   Google Scholar

Żmigrodzki P. (red.) (2007): Wielki słownik języka polskiego PAN. Kraków. Online: , dostęp: 15.12.2019; 06.01.2020; 13.01.2020. (WSJP)   Google Scholar


Published
2020-09-03

Cited by

Podviazkina, A. (2020). Polylogue in social media – thematic text structure vs linguistic politeness. Prace Językoznawcze, 22(4), 121–138. https://doi.org/10.31648/pj.5819

Alena Podviazkina 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0002-2677-3517License

Copyright (c) 2020 Alena Podviazkina

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.