Hybrid discursive formations – a case study of an investigative commission meeting transcripts

Małgorzata Rzeszutko

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0002-5416-3724


Abstract

The aim of the article is to show that utterances appearing during an investigative
commission’s work constitute a contamination of the generic features of interviews
and court hearings, and therefore present a new type of hybrid discursive formations. The examined utterances function in the public space both in its institutional as well as
mass dimensions. The fact that the activities of an investigative commission are based on
the code order (an oath, citing points and paragraphs of the code, etc.) evokes jurisdictional
contexts. On the other hand, extralinguistic determinants such as recording, presence
of television crews, live broadcasting, the character of participants (important people
from the world of politics, public life), as well as certain linguistic features, e.g. freedom
of expression, the way of asking questions and answering them, refer to the poetics
of the interview. Standardized forms of interaction (formulas, petrified phrases) coexist
with self-promotional statements typical of interviews. The analysed material represents
a contemporary postmodern discourse, characterized by dynamics, provocation, creativity,
openness, “mixing” genres, blurring the boundaries between the public and the private
space. The multisemiotic character, modification of the classic system of role distribution
with a sender and a receiver, increased persuasiveness and interactivity of the message
all point to the discursive and social change that is taking place. Utterances which appear
as part of investigative commission’s meetings are characterized by jurisdictional procedural
embedment and the occurrence of theatrical addition and show typical of the media.
The constitute a genre contamination, a hybrid discursive formation.


Keywords:

discourse, hybrid discursive formation, genre contamination, multisemioticity, complexity


Bakuła K. (1994): Negocjacje w kształceniu językowym. [W:] Kształcenie porozumiewania się. Red. S. Gajda, J. Nocoń. Opole, s. 233−241.   Google Scholar

Bartmiński J., Niebrzegowska S. (1998): Profile a podmiotowa interpretacja świata. [W:] Profilowanie w języku i w tekście. Red. J. Bartmiński, R. Tokarski. Lublin, s. 211−225.   Google Scholar

Bartmiński J., Tokarski R. (red.) (1998): Profilowanie w języku i w tekście. Lublin.   Google Scholar

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Nycz R. (red.) (2004): Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Lublin.   Google Scholar

Bauer Z. (2000): Gatunki dziennikarskie. [W:] Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Z. Bauer, E. Chudziński. Kraków, s. 255−281.   Google Scholar

Beaugrande de R. (1997): New Foundations for a Science of Text and Discourse. Norwood−New York.   Google Scholar

Bomba R. (2013): Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych. [W:] Zwrot cyfrowy w humanistyce. Red. A. Radomski, R. Bomba. Lublin: e-book, s. 57–73.   Google Scholar

Chadwick A. (2013): Hybrid Media System: Politics and Power. Oxford.   Google Scholar

Chouliaraki L., Fairclough N. (1999): Discourse in Late Modernity. Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh.   Google Scholar

Czachur W., Dreesen P. (2018): Porównawcza lingwistyka dyskursu. Założenia, zasady, problemy. „Tekst i dyskurs – text und discurs” 11, s. 205−226.   Google Scholar

Czapnik S. (2006): Media a afera Rywina: perspektywa ekonomii politycznej komunikowania. [W:] Media i władza. Demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów. Red. P. Żuk. Warszawa, s. 99−117.   Google Scholar

Dijk van T. (red.) (2001): Dyskurs jako struktura i proces. Tłum. T. Dobrzyńska. Warszawa.   Google Scholar

Dijk van T. (2009): Society and Discourse. How Social Contexts Influence Text and Talk. Cambridge−New York.   Google Scholar

Dijk van T. (2014): Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach. Cambridge.   Google Scholar

Dobek-Ostrowska B. (2007): Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa.   Google Scholar

Duszak A. (2012): Centra, hybrydy i zmiana społeczno-dyskursywna. [W:] Analiza dyskursu. Centrum – peryferie. Red. T. Piekot, M. Poprawa. Wrocław, s. 9−25.   Google Scholar

Duszak A., Fairclough N. (red.) (2008): Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków.   Google Scholar

Fairclough N. (1993): Discourse and Social Change. Cambridge.   Google Scholar

Fairclough N. (1995): Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London.   Google Scholar

Fairclough N. (2001): Language and Power. Harlow.   Google Scholar

Fleisher M. (2002): Teoria kultury i komunikacji. Systemowe i ewolucyjne podstawy. Tłum. M. Jaworowski. Wrocław.   Google Scholar

Fleisher M. (2012): Typologia komunikacji. Łódź.   Google Scholar

Foucault M. (2002a): Archeologia wiedzy. Przeł. A. Siemek. Warszawa.   Google Scholar

Foucault M. (2002b): Porządek dyskursu. Przeł. M. Kozłowski. Gdańsk.   Google Scholar

Gajda S. (1993): Gatunkowe wzorce wypowiedzi. [W:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2: Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Wrocław, s. 245−259.   Google Scholar

Gajda S. (2004): Współczesny polski dyskurs humanistyczny. [W:] W kręgu wiernej mowy. Red. M. Wojtak, M. Rzeszutko. Lublin, s. 49−59.   Google Scholar

Goban-Klas T. (2002): Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa.   Google Scholar

Godzic W., Kozieł A., Szylko-Kwas J. (red.) (2015): Gatunki i formaty we współczesnych mediach. Warszawa.   Google Scholar

Grzmil-Tylutki H. (2007): Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu. Kraków.   Google Scholar

Grzmil-Tylutki H. (2009): Gatunek – kategoria analizy dyskursu. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXV, s. 89−99.   Google Scholar

Haber G. (2006): Afera Rywina a procesy zachodzące w medioświecie III Rzeczypospolitej. „Dyskurs” 4, s. 60−70.   Google Scholar

Habermas J. (2008): Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek. Warszawa.   Google Scholar

Hirsch R. (1989): Argumentation, Information and Interaction: Studies in Face-to-face Interactive Argumentation Under Different Turn-Taking Conditions. „Gothenburg Monographs in Linguistics” 7.   Google Scholar

Kapciak A. (2000): W poszukiwaniu stylu komunikacji publicznej. Między depolityzacją kultury a estetyzacją polityki. [W:] Kultura narodowa i polityka. Red. J. Kurczewska. Warszawa, s. 116−137.   Google Scholar

Kraidy M. (2005): Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization. Philadelphia.   Google Scholar

Kudra B. (2014): O komunikacji społecznej. [W:] Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane. Red. B. Kudra, E. Olejniczak. Łódź, s. 9−25.   Google Scholar

Lisowska-Magdziarz M. (2019): Znaki na uwięzi. Od semiologii do semiotyki mediów. Kraków.   Google Scholar

Loewe I. (2014): Dyskurs medialny – przegląd stanowisk badawczych. „Forum Lingwistyczne” 1, s. 9−16.   Google Scholar

Mcquail D. (1994): Mass Communication Theory. An Introduction. London.   Google Scholar

Piekot T. (2006): Dyskurs polskich wiadomości prasowych. Kraków.   Google Scholar

Ptaszek G. (2015): W stronę bezgatunkowości mediów? O funkcji gatunków medialnych w procesie odbioru. [W:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach. Red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas. Warszawa, s. 35−51.   Google Scholar

Ptaszek G., Bielak T. (red.) (2016): MEDIA.PL. Badania nad mediami w Polsce. Kraków.   Google Scholar

Rzeszutko M. (2003): Rozprawa sądowa w świetle lingwistyki tekstu. Lublin.   Google Scholar

Rzeszutko M. (2004): Bazy doświadczeniowe i perspektywy oglądu uczestników rozprawy sądowej. [W:] Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz. Lublin, s. 187−203.   Google Scholar

Rzeszutko-Iwan M. (2015): Zarys paradygmatu strategii w przestrzeni dyskursu publicznego (przesłuchania sądowe a/i wywiady radiowe). Lublin.   Google Scholar

Skórzyński J. (red.) (2003): System Rywina, czyli druga strona III Rzeczypospolitej. Warszawa.   Google Scholar

Sobczak B. (2018): Retoryka telewizji. Poznań.   Google Scholar

Ślawska M. (2017): Typologie gatunków medialnych – przegląd stanowisk. „Forum Lingwistyczne” 4, s. 15−29.   Google Scholar

Tannen D., Trester A.M. (red.) (2012): Discourse 2.0: Language and New Media. Washington D.C.   Google Scholar

Wiśniewska H. (1982): Lubelskie zeznania sądowe z XVII wieku jako przykład dwufazowego procesu komunikacji. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” XXI, s. 129−141.   Google Scholar

Witosz B. (2005): Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice.   Google Scholar

Witosz B. (2009a): Gatunek tekstu wobec „porządku dyskursu”. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXV, s. 99−111.   Google Scholar

Witosz B. (2009b): Tekst a/i dyskurs w perspektywie polskiej tradycji badań nad tekstem. [W:] Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Red. Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała. Wrocław, s. 6980.   Google Scholar

Wodak R. (red.) (1989): Language, Power and Ideology. Studies in Political Discourse. Amsterdam.   Google Scholar

Wojtak M. (2004): Gatunki prasowe. Lublin.   Google Scholar

Wojtak M. (2008): Genologia tekstów użytkowych. [W:] Polska genologia lingwistyczna. Red. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa, s. 339−352.   Google Scholar

Wojtak M. (2019): Wprowadzenie do genologii. Lublin.   Google Scholar

Wronkowska S., Zmierczak M. (red.) (2000): Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie. Warszawa.   Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U. (2016): Dyskurs medialny w analizie interdyscyplinarnej. [W:] Języka a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach. Red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka. Kraków, s.1324.   Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U. (2019): Dyskurs medialny w ujęciu kulturowym. „Tekst i dyskurs – text und discurs” 12, s. 111−120.   Google Scholar


Published
2020-09-04

Cited by

Rzeszutko, M. (2020). Hybrid discursive formations – a case study of an investigative commission meeting transcripts. Prace Językoznawcze, 22(4), 169–183. https://doi.org/10.31648/pj.5823

Małgorzata Rzeszutko 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0002-5416-3724