“Wińsko upaja” and “Bagno wciąga” – on advertising slogans of Polish cities and regions

Robert Słabczyński

Uniwersytet Rzeszowski
https://orcid.org/0000-0002-9835-1516


Abstract

Place marketing in Poland is a relatively new phenomenon, and its observations focus
mainly on the problems of management, psychology, sociology and visual identification.
The article presents results of the research on the lexis of advertising slogans of Polish
territorial units: voivodeships, counties, municipalities, communes and cities. The study
presents the structure of promotional slogans, the frequency of particular parts of speech
and their persuasive value. Semantic categories characteristic of the studied texts are
also discussed. In order to attract people, administrative units often emphasise in their
slogans the advantageous location of the place, its uniqueness as regards safety, peace,
health values, clean environment, openness to different forms of human activity, modernity,
development. They also refer to the local attractions, e.g. monuments, history, events
which determine the specificity of the place, its strengths, competitiveness in comparison with other cities or regions. Slogans usually provide information that could help a given
unit be chosen as a good place for living, investing, studying, resting, sightseeing, developing
economic activity.


Keywords:

slogan, advertisement, place marketing, semantics, lexis


Adamus-Matuszyńska A., Dzik P. (2017): Tożsamość wizualna polskich województw, miast i powiatów. Identyfikacja, prezentacja, znaczenia. Katowice.   Google Scholar

Benedikt A. (2005): Reklama jako proces komunikacji. Wrocław.   Google Scholar

Bralczyk J. (2004): Język na sprzedaż. Gdańsk.   Google Scholar

Czornik M. (2000): Promocja miasta. Katowice.   Google Scholar

Florek M. (2006): Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań.   Google Scholar

Gałkowski A. (2014): Hasła reklamowe miast polskich w kontekście urbanonimicznym. „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”. T. LX, s. 67–78.   Google Scholar

Gędek M. (2013): Reklama: zarys problematyki. Lublin.   Google Scholar

Glińska E. (2016): Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele. Warszawa.   Google Scholar

Hajduk G. (2015): Kształtowanie marki miejsca, , dostęp: 22.03.2020.   Google Scholar

Handke K. (2009): Socjologia języka. Warszawa.   Google Scholar

Hereźniak M. (2011): Marka narodowa. Warszawa.   Google Scholar

Jabłoński A. (2016): Kolory w reklamie i marketingu, , dostęp: 22.03.2020.   Google Scholar

Junghardt R. (2000): ABC promocji gmin, miast i regionów. Gliwice.   Google Scholar

Kamińska-Szmaj I. (1996): Slogan reklamowy – budowa składniowa. „Poradnik Językowy” 4, s. 13–22.   Google Scholar

Kamińska-Szmaj I. (1998): Słownictwo charakterystyczne dla tekstów reklamowych. „Poradnik Językowy” 6, s. 5–11.   Google Scholar

Karbowiak K. (2008): Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim – stan obecny i perspektywy rozwoju. „Rocznik Nauk Rolniczych. Seria G”. T. 95, z. 3/4, s. 91–100.   Google Scholar

Kochan M. (2003): Slogany w reklamie i polityce. Warszawa.   Google Scholar

Kołodziej J. (1993): Reklama: gra słowami. „Zeszyty Prasoznawcze” 3–4, s. 73–91.   Google Scholar

Lewiński P. H. (2008): Retoryka reklamy. Wrocław.   Google Scholar

Loewe I. (2013): Styl reklamy komercyjnej. [W:] Style współczesnej polszczyzny: przewodnik po stylistyce polskiej. Red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk. Kraków, s. 381–405.   Google Scholar

Łuczak A. (2011): Branding miejsca turystycznego na przykładzie Gdańska. „Ekonomiczne Problemy Usług” 75, s. 73–78.   Google Scholar

Ożóg K. (2011): Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów.   Google Scholar

Pogorzelski J. (2012): Praktyczny marketing miast i regionów. Warszawa.   Google Scholar

Reboul O. (1980): Kiedy słowo jest bronią. [W:] Język i społeczeństwo. Red. M. Głowiński. Warszawa, s. 299–337.   Google Scholar

Słabczyński R. (2017): Burdele, Matoły, Biały Kał – asocjacje i wrażenia zmysłowe ukryte w nazwach miejscowych. [W:] Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe. Red. G. Filip, K. Ożóg i R. Słabczyński. Rzeszów, s. 195–213.   Google Scholar

Sławiński J. (red.) (1976): Słownik terminów literackich. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.   Google Scholar

Szromnik A. (2008): Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Kraków.   Google Scholar

Szczęsna E. (2001): Poetyka reklamy. Warszawa.   Google Scholar

Sztucki T. (1998): Encyklopedia marketingu: definicje, zasady, metody. Warszawa.   Google Scholar

Szymoniuk B. (2006): Komunikacja marketingowa – istota i proces projektowania. [W:] Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody. Red. B. Szymoniuk. Warszawa, s. 15–38.   Google Scholar

Więcław M. (2016): Kolory w marketingu – wybór i znaczenie, , dostęp: 22.03.2020.   Google Scholar

Wolek-Kocur B. (2011): Kilka uwag o kampaniach promocyjno-wizerunkowych miast i regionów. „Studia Kulturowe” 2, s. 81–92.   Google Scholar

Zdon-Korzeniowska M. (2012): Budowa marki regionalnej na wybranych przykładach województw Polski. „Prace Komisji Geografii Przemysłu” 19. Warszawa–Kraków, s. 130–141.   Google Scholar


Published
2020-09-04

Cited by

Słabczyński, R. (2020). “Wińsko upaja” and “Bagno wciąga” – on advertising slogans of Polish cities and regions. Prace Językoznawcze, 22(4), 185–201. https://doi.org/10.31648/pj.5824

Robert Słabczyński 
Uniwersytet Rzeszowski
https://orcid.org/0000-0002-9835-1516License

Copyright (c) 2020 Robert Słabczyński

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.