Multimodality of a press text, or about the relationship between word and image. A case study of Justyna Kopińska’s documentary Oddział chorych ze strachu and graphic artwork by Anna Reinert

Magdalena Ślawska

Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0002-4265-6708


Abstract

This article attempts to describe the relationship between word and image in a press text.
It is a case study, i.e. an analysis of a documentary by Justyna Kopińska entitled Oddział
chorych ze strachu [Ward for the Sick with Fear] and the accompanying graphic artwork
by Anna Reinert. The use of research tools typical of media and language research made
it possible to undertake a multimodal analysis of the text. From the sender’s perspective,
the text is based on two textual strategies. The first is extratextual, pragmatic, one
in which the relationship between word and image is paratextual, and which constitutes
a preview of the main text of the documentary. The second, in-text strategy is realized
on the compositional layer, while graphics and the text of the documentary are
integrated within the page layout. The article also presents the reception of the text and the graphics as reported in a scientific experiment, in which students of journalism and
social communication at the University of Silesia took part.


Keywords:

press text, multimodality, documentary, graphics, multimedia


Ambrose G., Harris P. (2008): Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie. Warszawa.   Google Scholar

Gajda S. (2012): Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny. [W:] Język w mediach. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe. Katowice, s. 15–23.   Google Scholar

Hofman I., Kępa-Figura D. (2018a): Współczesne media. Media multimodalne. T. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych. Lublin.   Google Scholar

Hofman I., Kępa-Figura D. (2018b): Współczesne media. Media multimodalne. T. 2: Multimodalność mediów elektronicznych. Lublin.   Google Scholar

Kampka A. (2017): Multimodalna analiza dyskursu – ujęcie semiotyczne. [W:] Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych. Red. M. Czyżewski, M. Otrocki, T. Piekot, J. Stachowiak. Warszawa, s. 95–122.   Google Scholar

Kawka M. (2016): Dyskurs multimodalny – nowa kategoria badawcza? „Zeszyty Prasoznawcze”. T. 59, nr 2, s. 294–303.   Google Scholar

Kita M. (2013): Dyskurs prasowy. [W:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk. Kraków, s. 199–288.   Google Scholar

Kopińska J. (2014): Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? „Duży Format” z 10 kwietnia.   Google Scholar

Kopińska J. (2015): Oddział chorych ze strachu. „Duży Format” z 23 lipca.   Google Scholar

Kopińska J. (2016): Polska odwraca oczy. Warszawa.   Google Scholar

Loewe I. (2007): Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej. Katowice.   Google Scholar

Maćkiewicz J. (2016): Jak można badać przekazy multimodalne. „Język Polski” 2, s. 18–27.   Google Scholar

Maćkiewicz J. (2017): Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów. „Studia Medioznawcze” 2 (69), s. 33–42.   Google Scholar

Michalewski K. (2009): Komunikaty mieszane. Łódź.   Google Scholar

Ostaszewska D. (2011): Reportaż – współistnienie kodów: werbalnego i ikonicznego (na materiale tekstów w „National Geographic Polska”). [W:] Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna. Red. D. Ostaszewska. Katowice, s. 285–296.   Google Scholar

Piekot T. (2006a): Dyskurs polskich wiadomości prasowych. Kraków.   Google Scholar

Piekot T. (2006b): Werbalizacja i wizualizacja w dyskursie wiadomości prasowych. [W:] Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest. Red. Tabakowska. Kraków, s. 99–116.   Google Scholar

Pisarek W. (2002): Nowa retoryka dziennikarska. Kraków.   Google Scholar

Skowronek B. (2018): Technologia. Multimodalność. Komunikacja. Nowe wyzwania dla mediolingwistyki. [W:] Współczesne media. Media multimodalne. T. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych. Red. I. Hofman, D. Kępa-Figura. Lublin, s. 11–19.   Google Scholar

Ślawska M. (2018): Perspektywa multimodalna w badaniu tekstów prasowych. [W:] Współczesne media. Media multimodalne. T. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych. Red. I. Hofman, D. Kępa-Figura. Lublin, s. 107–118.   Google Scholar

Schmitz U. (2015): Badanie płaszczyzn wizualnych. Wprowadzenie. [W:] Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. Red. R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski. Wrocław–Dresden, s. 57–77.   Google Scholar

Witosz B. (2012): O potrzebie perspektywy multimedialnej w badaniach stylistycznych. [W:] Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną 1. Stan wiedzy i postulaty badawcze. Red. M. Kita, M. Ślawska. Katowice, s. 154– 166.   Google Scholar

Wojtak M. (2019): Konfiguracja gatunkowa charakterystyczna dla pierwszej strony gazety. [W:] Język w prasie. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe. Katowice, s. 245–257.   Google Scholar

Wolańska E. (2007): Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne. [W:] „Język a komunikacja” 17: Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy. Red. G. Szpila. Kraków.   Google Scholar

Worsowicz M. (2010): Edytorstwo prasowe – zagadnienia ogólne. [W:] O mediach i komunikacji. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Red. E. Pleszkun-Olejniczakowa, J. Bachura, M. Worsowicz. Łódź, s. 129–140.   Google Scholar

, dostęp: 05.10.2019.   Google Scholar

, dostęp: 05.10.2019.   Google Scholar

, dostęp: 05.10.2019.   Google Scholar

, dostęp: 05.10.2019.   Google Scholar


Published
2020-09-04

Cited by

Ślawska, M. (2020). Multimodality of a press text, or about the relationship between word and image. A case study of Justyna Kopińska’s documentary Oddział chorych ze strachu and graphic artwork by Anna Reinert. Prace Językoznawcze, 22(4), 203–218. https://doi.org/10.31648/pj.5825

Magdalena Ślawska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0002-4265-6708